Kapituluak

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42

Itun Zaharra

Itun Berria

Job 7 Navarro-Labourdin Euskara (BHNT)

1. Guiçonaren bicia gudu bat da lurraren gainean, eta haren egunac dira sariçalearen egunen pare.

2. Nola gathibuac baitu itzalaz min, nola sariçalea baitago bere lanaren akabançari beguira;

3. Hala nic ere kondatu ditut hilabethe hutsac eta gau nekatuac.

4. Loac hartuco banau, erranen dut: Noiz jaiquico naiz? eta berriz egonen natzaio arratsari beguira, eta oinhacez betheco naiz ilhundu arteo.

5. Ene haraguia ustelduraz eta herrauts cikinez estalia da; ene larrua idortua eta quizcurtua da.

6. Ene egunac lasterrago iragan dira ehaileac haria ebaquitzen duen baino, eta iraungui dira, deus pesquiçaric utzi gabe.

7. Orhoit çaite, Jauna, ene bicia ufaco bat dela, eta ene beguia ez dela itzulico ordu onen ikustera.

8. Laster guiçonaren beguiac ez nau ikusiren; ecen ene gainean dira çure hasarreco beguiac, eta ecin iraunen dut.

9. Nola eceztatzen baita lanhoa eta iragaiten, hala ifernuetara jausten dena ez da guehiago igaiten.

10. Ez da guehiago bere etcherat itzuliren, eta ez du guehiago bere lekuac eçaguturen.

11. Hargatic ez dut ene mihia gueldiric utzico; minçaturen naiz ene bihotzeco atsecabean, solas eguinen dut ene arimaco uherduran.

12. Itsaso bat othe naiz edo bale bat, çuc ni presondegui batez inguratzeco?

13. Erraten badut: Oheac goçatuco ditu ene minac, arinduco naiz ene buruarequin ene etzaunçan solastatuz:

14. Ametsez icituren nauçu eta ikuspen icigarriz lazturen.

15. Hargatic ene arimac nahiago du urkabea, ene heçurrec heriotzea.

16. Etsia dut, ez naiz guehiago hambat bicico. Barka niri, Jauna; ecen deusic ez dira ene egunac.

17. Cer da guiçona, çuc handiets deçaçunçat? edo cergatic ixur cineçaque çure bihotza haren gainera?

18. Arguitzetic heldu çaizquio ikustera, eta han berean eçarcen duçu froguetan.

19. Noiz arteo ez darotaçu barkatuco, ez nauçu utsico, içan deçadan ahogoçoaren iresteco astia?

20. Eguin dut bekatu; cer eguinen dut çure jabalceco, oi guiçonen beguiralea? Certaco hartu nauçu etsaitzat, eta certaco naiz ene buruaren behargarri?

21. Cergatic ez duçu eceztatzen ene bekatua eta xahutzen ene tzarqueria? Huna non orai herrautsean lokarcera nohan; eta bihar goicean bilhatzen banauçu, orduco ez naiz guehiago içanen.