Kapituluak

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42

Itun Zaharra

Itun Berria

Job 28 Navarro-Labourdin Euskara (BHNT)

1. Cilharrac badu lurrean bere adarren sorlekua, eta urheac urcen den toquia;

2. Burdina lurretic atheratzen da; eta harria, beroac urthuric, cobre bilhacatzen da.

3. Guiçonac nahi duen iraupena eman dio ilhunari; bere beguia helcen du gauça gucien akabançara, lupheco ilhumbeetaco harrira, heriotzearen itzalpeetara.

4. Uharrac populu bidaianta ganic berezten ditu guiçon beharraren oinac ahanci dituenac eta helbideric gabe direnac.

5. Lurra, ceintan sorcen baitzen oguia, suaz iraulia içan da.

6. Hartaco harrietan da çafirraren lekua eta hartaco mokorretan urhearena.

7. Xoriac ez daqui hango bidea, eta saiaren beguiac ez du hura ikus.

8. Tratularien umeec ez dute hura oincatu, eta lehoinaren urrixa ez da han gaindi iragan.

9. Guiçonac harriaren gainera hedatu du escua, mendiac erroetaric irauli ditu.

10. Harrietan errecac eguin ditu, eta haren beguiac gauça balios guciac ikusi ditu.

11. Hibaien çolac ere ikartu, eta estaliac cirenac arguiratu ditu.

12. Bainan non atzematen da çuhurcia? Eta cein da adimenduaren lekua?

13. Guiçonac ez daqui haren balioa, eta ez da aurkitzen goçoqui bici direnen lurrean.

14. Leceac erraten du: Ez da ene baithan. Itsasoac dio: Ez da enequin.

15. Ez da urheric ederrenarençat ematen, ez da cilharrean trucatzen.

16. Ez da Indietaco oihal thindatuen aldean eçarceco, ez-eta sardoniz harriaren edo çafirraren aldean.

17. Urhea edo berina ez dira hari bardinceco, eta ez dira urhezco unciac hartan trucatuco.

18. Balio handieneco eta goreneco gauçac ez dira haren aldean aiphatuco; bainan çuhurcia leku gordeetaric atheratzen da.

19. Ethiopiaco topaça ez da haren bardin eçarrico, ez-eta oihal thindatu ederrenac haren aldean.

20. Nondic heldu da bada çuhurcia? Non da adimenduaren lekua?

21. Gordea da bici diren gucien beguiei; ceruco hegastinençat orobat estalia da.

22. Galpenac eta herioac diote: Gure beharriz ençun dugu haren omena.

23. Jaincoac eçagutzen du haren bidea, berac daqui haren lekua.

24. Alabainan bera da munduaren bazterrac ikusten dituena, eta ceruaren azpian diren gauça guciac beguiz daduzcana.

25. Hura da haiceari indarra eman dioena; harec neurritu ditu urac.

26. Leguea ematen çaroetenean uriei eta bidea phesi burrumbatsuei,

27. Orduan ikusi çuen çuhurcia, orduan eçagutaraci, aphaindu eta ikartu çuen.

28. Eta guiçonari erran çaroen: Huna Jaunaren beldurra, hau da çuhurcia, eta gaizquitic guibelerat eguiteco adimendua.