Kapituluak

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42

Itun Zaharra

Itun Berria

Job 15 Navarro-Labourdin Euskara (BHNT)

1. Aldiz Eliphaz Themandarrac ihardestean erran çuen:

2. Çuhurrac, haiceari beçala minçatuz, ihardetsiren othe du, eta berotuz bere barnea?

3. Çure solasetan çure bardinetic gorago denari jaçarcen dioçu, eta çuretzat on ez dena erasten duçu.

4. Çure baithan den becembatean haritu çare Jaincoaren beldurraren eceztatzera, eta haren aitzinetic othoitzaren iraiztera.

5. Alabainan çure tzarqueriaren irakaspenac dira çure ahoan, eta burho arthiquitzaileen hatzetan çabilça.

6. Çure ahoac hobendun atheratuco çaitu, eta ez nic; eta çure ezpainec cerorriri ihardetsiren darotzute.

7. Guiçonetaric lehembicicoa sorthu othe çare? aldapac baino lehen içan othe çare eguina?      

8. Çure beharria Jaincoaren asmuetan othe cen, eta haren çuhurcia ez othe da çurearen bethe?

9. Cer daquiçu guc ez daquigunic? cer argui duçu guc hartu ez dugunic?

10. Badira guthartean adineco guiçonac, asco urthezcoac, çure aitac baino hainitzez çaharragoac.

11. Çu gogoan eçarcea gaitz othe leiquio Jaincoari? Bainan çure solas tzarrec ez dute aguincen hori.

12. Cerc hancen darotzu bihotza, eta nolaz ditutzu begui harritu horiec, handitasun çoro batzuz iduri amesten duçula?

13. Cerc Jaincoaren contra haçarazten du çure gogoa, çuc ahotic atheratzeco holaco solasac?

14. Cer da guiçona, notha gabe içateco; eta emaztequia ganic sorthua dena, çucençat aguerceco?

15. Huna Jaincoaren sainduac berac ez direla aldacortasunic gabe, eta ceruac haren aitzinean ez direla garbi.

16. Cembatez guiçona, gaizquia ura beçala edaten duena, ez da hastiagarriago eta ezdeusago?

17. Arguituco çaitut, adi neçaçu; ikusi dudana erranen darotzut.

18. Çuhurrec aithorcen dute eta ez gordetzen jaquin dutena beren arbasoetaric,

19. Ceinei bakarric emana içan baitzaroete lur hau, eta arrotza ez dute utzi hemendic iragaitera.

20. Egun oroz gaixtaguina hampurustuz dihoa, eta ez da jaquina cer iraunen duen haren nausitasun gaixtoac.

21. Icialduraco otsac dira bethi haren beharrietan; eta baquea denean, hura bethi celatei nabarmendua dago.

22. Alde orotaric ezpatac ikusten dituela, ez du uste gauetic itzul daitequeela egunera.

23. Bere oguiaren bilhatzera eguiten duenean, uste du bere egun belça gainera ethorria duela.

24. Atsecabeac ikaran iduquiren du, eta grinac inguratuco du, gudurat han den erregue bat beçala.

25. Ecen Jaincoaren contra hedatu du bere escua, eta Ahalorotacoaren contra da gogortu.

26. Burua goraric laster eguin du haren contra, eta burgoitasun gaitzaz harmatu da.

27. Guicenac estali dio beguithartea eta gança dariote haren sabetsei.

28. Hiri debuilatuetan eguin du bere egoitza, eta hobi bilhacatuac diren etche hustuetan.

29. Ez da aberastuco, haren onec ez dute iraunen, eta lurrean ez du eguinen bere erroa.

30. Ilhumbeetaric ez da ilkico, garrac iharraracico ditu haren adarrac, eta Jaunaren ahoco hatsac sunsiaracico du.

31. Ez du, bere burua enganatuz, sinheste alferric erabiliren, nolazbaico preciotan berreroz daitequela.

32. Galduco da bere egunac bethegabetaric, eta ihartuco çaizquio bere escuac.

33. Cirphilduco da, bere mahatsa lehen lorean galcen duen aihena iduri, bere lorea arthiquitzen duen oliba beçala.

34. Alabainan goritasunic gabe içanen dira aleguiacariac bildu onac, eta suac erreco ditu emaitzac gogotic harcen dituztenen olhac.

35. Oinhacearen aita da, gaixtaqueria sorcen da haren ganic, eta haren barnea cimarkuqueta dabila.