Kapituluak

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42

Itun Zaharra

Itun Berria

Job 30 Navarro-Labourdin Euskara (BHNT)

1. Eta orai nitaz eguiten dute irri gazteagoec, ceinen aitac ene arthaldeco çakurren artean eçarceaz nardatuco bainincen;

2. Ceinen escuetaco indarra ez-deusençat bainaducan, eta bicia bera hequiençat sobera iduritzen baitzitzaitan.

3. Beharrac eta goseac iretsiac, mortuan ahal çutena carruscatzen çuten, asturugaitzez eta erromeseriaz cikina çariotela;

4. Belharrac eta çuhaitz-açalac jaten cituzten, eta orreen erroz hazten ciren;

5. Errequetara goaten ciren hequien harrapatzera; eta bakar cembait atzeman çuquetenean, izcolaca harat laster eguiten çuten.

6. Mortuco errequetan, lurreco cilhoquetan edo harri gainetan egoten ciren;

7. Horrelaco biciaz ciren boz, eta nihonereco atseguina citzaioten sasipean egotea.

8. Aita çoro eta putrusen seme eta lurrean doidoia baicic agueri ez diren batzu dagozquit escarnioz.

9. Orai hequien cantagailu bilhacatua naiz, eta erranquiçunçat eguina natzaiote.

10. Higüincetan naducate, ene ganic urrun doaci ihesi eta ez dira beldur niri beguithartera thu eguiteco.

11. Jaincoac alabainan idequi du bere gueci-uncia, eta erdiratu nau, eta balaztatu du ene ahoa.

12. Ene çorigaitza hasi denean, jaiqui dira berehala escuin-aldean, behaztoparaci dituzte ene çangoac, eta beren urhatsen azpian hartu naute, itsasoco uhinec beçala.

13. Urratu dituzte ene bideac, hedatu darozquidate celatac, nausitu dira, eta nihor ez da niri langunçaric ekarceco içatu.

14. Harrasi urratu batetic eta athe idequitic beçala jauci çaizquit gainera, eta ene çorigaitzen erdian erori dira ene gainera.

15. Ezdeusetaratua naiz; haiceac beçala eraman darotaçue ene lehia; eta lanho bat iduri goan da ene çoriona.

16. Eta orai ene arima ilhauncen hari da ene baithan, eta atsecabezco egunac hartu nau.

17. Oinhaceac gabaz erdiratzen ditu ene heçurrac, eta jaten hari nautenec ez dute loric eguiten.

18. Hequien molçoac iresten du ene jaunzcura, eta athorraren gaineco buruac beçala hersatzen naute.

19. Eguina naiz lohia iduri, ilhauna eta hautsa beçala naiz bilhacatu.

20. Deihadar darotzut eguiten, Jauna, eta ez nauçu ençuten; çure aitzinean xutic nago, eta ez darotaçu beguiratzen.

21. Muthiritu çaizquit, eta çure escuaren gogortasunean etsai atheratu.

22. Lurretic jauci nauçu; eta haicearen gainean beçala eçarriz, phorrocatu nauçu gucia.

23. Badaquit heriotzera naramaçula, bici diren gucien etchea eçarria den lekura.

24. Gucia gatic ez duçu escua hedatzen hequiec alde bat ahitzeco; eta erorcen badira ere, cerorrec salbaturen ditutzu.

25. Beihala nigar eguiten nuen atsecabetan cenaren gainera, eta ene arima beharrari urricalcen citzaioen.

26. Onari nindagoen beguira, eta gaixtoa çait ethorri; arguia nuen iguriquitzen, eta ilhumbeac dira jauci.

27. Sutan dago ene barnea hatsarteric gabe: atsecabezco egunec ustecabean atzeman Haute.

28. Auhenez nindabilan, sumindu gabetaric; xutituz marrasca eguiten nuen jendeen erdian.

29. Erainsugueen anaia içatu naiz eta ostruquen lagun.

30. Ene gainean belztu da larrua, eta kaldac ene heçurrac kabartu ditu.

31. Deithoretara aldatu da ene guitarra; ene organoac ez du nigar-eguileen boça baicic.