Kapituluak

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42

Itun Zaharra

Itun Berria

Job 22 Navarro-Labourdin Euskara (BHNT)

1. Eta Eliphaz Themandarrac ihardestean erran çuen:

2. Guiçona, çuhurcia oso baten jabe balitz-ere, Jaincoari erkatzeco othe da?

3. Çucena baçare ere certaz oncen da Jaincoa? edo cer ematen dioçu, garbia içanic ere çure bidea?

4. Beldurrez harico othe da çurequin solas xuritzen, eta juiamendutara çurequin atheraco othe da?

5. Ez othe çaitu çafratzen çure malçurqueria handiaren eta nihonereco gaizquien gatic?

6. Alabainan, ariaric gabe çure anaiei kendu dioçute beren bahia, eta buluçac gabetu dituçu beren soinecoetaric.

7. Akitua cenari ez dioçu eman ura, eta oguia gose cenari kendu dioçu.

8. Çure besoco indarraren itzalean goçatzen cinduen lurra, eta hascarrenarena eguinez escuperatzen cinduen.

9. Alhargunac igorri ditutzu escuac hutsic, eta umeçurcei hautsi daroztetzu ukaraiac.

10. Horien gatic çare artez inguratua eta asaldatzen çaitu bat-bateco ikarac.

11. Eta çuc uste cinduen etzinela ilhumbeac ikusi beharra eta ur-uholdeac joric eramatecoa?

12. Ala ez duçu buruan Jaincoa cerua baino goragoa dela eta içarretaric goiti dela alchatzen?

13. Eta dioçu: Cer daqui Jaincoac? Hedoi baten artetic beçala juiatzen du.

14. Hedoi bat gordegarri du; ez dago gure gora-behereei beguira, ceruco buru batetic bercera inguruca dabila.

15. Atchiqui nahi othe duçu mende çaharretaco bidea, guiçon tzarrec cehatu dutena?

16. Ceinac adinic gabe eramanac içan baitira, eta uharrac errotic eragotzi baititu;

17. Ceinec Jaincoari erraten baitzaroten: Urrunt hadi gu ganic; eta ceinec hura baitzaducaten Ahalorotaco Jaunac deusen eguiteco ahalic ez balu beçala,

18. Noiz-ere harec betheac baitzituzten etcheac ontasunez. Urrun ni ganic hequien ustequeriac!

19. Çucenec ikusiren dituzte galcen, eta bozturen dira; irain eguinen daroete hobengabeac.

20. Goratu ciren eta ez othe dira lurrerat eragotziac içan? eta suac ez othe ditu hequien ondarrac iretsi?

21. Jaincoaren nahiari eguioçu beraz amor, eta içan çaçu baquea, eta horreletan çorion guciac içanen ditutzu.

22. Haren ahotic har çaçu leguea, eta haren hitzac çure bihotzean eçar çatzu.

23. Baldin Ahalorotacoa gana itzulcen baçare, berritan eçarria içanen çare çure çorionean, eta gaizquia urrun igorriren duçu çure olhatic.

24. Lur-orde, emanen darotzu harria; eta harri-orde, urhezco uharrac.

25. Ahalorotacoa çure etsaien contra içanen da, eta dirua metatuco da çure etchean.

26. Orduan Ahalorotacoa baithan aurkituren duçu çure gogo gucia, eta Jaincoa ganat alchaturen duçu beguithartea.

27. Othoizturen duçu, eta ençunen çaitu, eta bozcarioz betheco ditutzu haren alderaco çure botuac.

28. Asmu bat eguinen duçunean, gauça escura ethorrico çaitzu, eta arguiac dirdiratuco du çure bideetan.

29. Ecen aphaldua içan dena, ospean içanen da, eta beguiac beheititu dituena, hura salbatuco da.

30. Hobengabea salbatuco da, bere escuen garbitasunaz salbatuco da ordean.