Kapituluak

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42

Itun Zaharra

Itun Berria

Job 29 Navarro-Labourdin Euskara (BHNT)

1. Job lothuric bere solas idurizcacoari, minçatu cen oraino, eta erran çuen:

2. Norc emanen darot içan nadien beihala beçala, hala-nola Jaincoac beguiratzen ninduen egunetan,

3. Haren arguiac ene gainera distiratzen çuenean, eta haren arguitara ilhumbetan nindabilanean;

4. Içatu naicen beçala ene gaztetasuneco egunetan, Jaincoa ixilic ene olhan cenean;

5. Ahalorotacoa enequin eta ene haurrac ene inguruan cirenean;

6. Oinac esnean garbitzen nintuenean, eta harria olio-ithurritara urcen citzaitanean;

7. Hirico athera goaten nincenean, eta plaça gainean jarleku bat xuxencen çarotatenean?

8. Guiçon-gazteec ikusten ninduten, eta itzalcen ciren; eta çaharrac jaiquiric, xutic egoten ciren.

9. Aitzindariac solasetic guelditzen ciren eta erhia ahoaren aitzinean eçarcen çuten.

10. Buruçaguiec beren minçoa ithotzen çuten eta hequien mihia cinçurrari josten cen.

11. Aditzen çuen beharriac dohatsu deitzen ninduen, eta ikusten çuen beguiac lekucotasun bihurcen çarodan,

12. Atheratzen nituelacotz marrascaz çagoen beharra eta lagunçaric etzuen umeçurça.

13. Galcera cihoanaren benedicionea, ene gainera heldu cen, eta goçatzen nuen alhargunaren bihotza.

14. Çucentasunaz jaunci dut ene burua; ene çucentasunaz jaunci naiz, aldagarri eta koro batez beçala.

15. Içatu naiz itsuaren beguia eta mainguaren oina.

16. Beharren aita nincen; eta ez naquizquien gaucetan, artha handiz bilhatzen nincen.

17. Gaixtaguinari hausten niozcan haguinac, eta horcetaric kencen nioen phusca.

18. Eta erraten nuen: Ene ohancettoan hilen naiz, eta ene egunac palmac beçala berhaturen ditut.

19. Ene erroa ur-bazterretan hedatzen da, eta ene hostoilan gueldituren da ihinça.

20. Ene ospea bethi berrituz goanen da, eta ene arrambela hazcartuz ene escuan.

21. Ençuten nindutenac, ene erabaquiari beguira egoten ciren; erne eta ixil çauden ene erranari.

22. Etziren ausartatzen ene hitzei deusen iratchiquitzera, eta ene solasa ihinça beçala jausten citzaioeten gainera.

23. Deitzen ninduten lur agorrac uria beçala; ahoac iduquitzen cituzten lur hirricatua udazqueneco eraunsiari dagoen beçala.

24. Irri bat noiz edo noiz eguiten banioten, ecin sinhetsiz egoten ciren, eta ene beguitharteco arguidura etzen lurrera erorcen.

25. Hequien gana goan nahi banuen, buru-buruan jarcen nincen; eta erregue bat bere armadaz inguratua iduri jarcen nincenean, halere nincen atsecabetan cirenen goçatzaile.