Kapituluak

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42

Itun Zaharra

Itun Berria

Job 11 Navarro-Labourdin Euskara (BHNT)

1. Aldiz Sophar Naamatharrac ihardestean erran çuen:

2. Hambat erasten duenac, ençunen ere ez othe du? Ala guiçon elhetsua çucençat ilkiren othe da?

3. Çuri bakarric guciac egonen othe dira ixilic? Eta orotaz irri eguin duqueçunean, ez othe da nihor içanen çuri ahalquearen emateco?

4. Erran duçu ecic: Jauna, garbi dira ene solasac eta xahu naiz çure aitzinean.

5. Oxala minçatzen balitzaitzu Jaincoa eta idec baleçaçu bere ahoa,

6. Çuri erakustecotzat bere çuhurciaren itzalpeac eta cembat den hedatua haren leguea, eta guero adi deçaçun haren ganic hainitz gutiago ardiesten duçula çure tzartasunac merecitzen du-en baino!      

7. Eçagutzen othe ditutzu bada ceric diren haren bideac? osoqui othe daquiçu haren gucizco ahala?

8. Cerua baino goragoa da, eta çu nola hel? Ifernua baino barnagoa da, eta çu nola sar haraino?

9. Haren hedadurac xitzen ditu lurraren lucetasuna, eta itsasoaren çabaltasuna.

10. Baldin oro eragotz edo batera bil baletza, enferra norc eguin lioçoque?

11. Alabainan eçagutzen du guiçonen ergueltasuna; eta tzarqueria ikusten duenean, ez othe çaio beguira egoten?

12. Guiçon erguela hazten da hampurusquerian, eta uste du libro sorthu dela basastoaren umea beçala.

13. Çuc berriz, gogortu duçu çure bihotza, eta halere Jaincoa gana hedatu ditutzu escuac.

14. Baldin çure ganic iraizten baduçu çure baithan den tzarqueria, eta bidegabequeria ez bada çure olhan egoten;

15. Orduan narrioric gabe goratuco ahal duçu beguithartea, eta içanen çare gothor eta ez duçu beldurric içanen.

16. Ahancico ere duçu çure noharrointasuna, eta hartaz etzare orhoituco, baicic-ere iragan den uhar batez beçala.

17. Arrastirian eguna ilkico çaitzu egüerdico arguitasunarequin beçala; eta noiz-ere galdua çarela usteco baituçu, atheratuco çare artiçarra iduri.

18. Escainia içanen çaitzun iguriquitzaz ardietsiren duçu sinheste descansu bat; eta hobiratu ondoan, lo eguinen duçu beldurrican gabe.

19. Phausuan içanen çare eta ez duçu içanen icitzaileric; eta ascoc othoiztuco çaituzte jar çaquitzoten beguithartez.

20. Aldiz, gaixtaguinen beguiac iraunguiren dira; galduren dituzte itzurpide guciac; eta cer-ere baitzen hequien pesquiça, hura içanen çaio hastiagarri hequien arimari.