Caibidlí

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21

Tiomna Nua

Eoin 14 Ó Cuinn Tiomna Nua 1970 (OC1970)

1. “Ná bíodh buairt ar bhur gcroithe; creidigí i nDia, creidigí ionamsa freisin.

2. Is iomaí sin seomra sa teach atá ag m'Athairse; mura raibh sin amhlaidh, an mbeinn tar éis a insint daoibh go bhfuil mé ag imeacht le háit a ullmhú ann daoibhse?

3. Agus nuair a bheas mé imithe agus an áit ullmhaithe agam daoibhse, tiocfaidh mé ar ais chugaibh arís agus glacfaidh mé isteach chugam féin sibh, ionas go mbeidh sibh mar a mbím.

4. Agus tá eolas na slí agaibh a bhfuil mé le himeacht uirthi.”

5. Dúirt Tomás leis, “A Thiarna, níl a fhios againn cá bhfuil tú ag dul; conas is féidir eolas na slí a bheith againn?”

6. Arsa Íosa leis, “Is mise an tsli, agus an fhírinne, agus an bheatha; ní thagann aon duine chuig an Athair mura dtagann sé tríom.

7. Dá mbeadh aithne agaibh orm bheadh aithne agaibh ar m'Athair freisin; agus uaidh seo suas tá aithne agaibh air agus tá sé feicthe agaibh.”

8. Dúirt Pilib leis, “A Thiarna, taispeáin dúinn an tAthair, agus is leor linn é.”

9. Arsa Íosa leis, “An bhfuil mé an fad seo ama agaibh, gan tú aithne a fháil orm, a Philib? An té a chonaic mise chonaic sé an tAthair; conas a déarfá mar sin, ‘Taispeáin an tAthair dúinn’?

10. An é nach gcreideann tusa go bhfuil mise san Athair agus go mbíonn an tAthair ionam? Na briathra a deirim libh ní uaim féin a deirim iad; ach is é an tAthair, a bhíos ina chónaí ionamsa, atá i gceann a oibreacha.

11. Creidigí uaimse é go bhfuil mise san Athair agus an tAthair ionam; sin, nó creidigí ionamsa mar mhaithe leis na hoibreacha féin.

12. “Is fíor agus is fírinneach a bhfuil á insint agam daoibh, an té a chreideas ionam déanfaidh sé na hoibreacha atá á ndéanamh agam; agus déanfaidh sé oibreacha is mó ná iad seo, mar tá fúm imeacht chun an Athar.

13. Cibé ní a iarrfas sibh i m'ainmse, déanfaidh mé é, ionas go nglóirítear an tAthair sa Mhac;

14. níl ní dá n‑iarrfaidh sibh i m'ainmse nach ndéanfaidh mé.

15. “Má tá grá agaibh dom, coinneoidh sibh m'aitheanta.

16. Agus iarrfaidh mé ar an Athair Comhairleoir eile a thabhairt daoibh, le bheith agaibh go síoraí buan,

17. is é sin Spiorad na fírinne, an Spiorad nach bhféadann an saol a ghlacadh, as siocair nach mbíonn amharc aige air ná aithne aige air; tá aithne ligthe aige libh, ós é a fhanas agaibh, agus a bheas ionaibh istigh.

18. “Ní fhágfaidh mé in bhur ndílleachtaí sibh; tiocfaidh mé chugaibh.

19. Seal beag eile, agus beidh mé as amharc an tsaoil, ach beidh amharc agaibh orm; ó mhairimse beo, mairfidh sibhse beo freisin.

20. Sa lá úd aithneoidh sibh go bhfuil mise i m'Athair, agus go bhfuil sibhse ionamsa, agus go bhfuil mise ionaibh.

21. An té a mbíonn m'aitheanta aige agus a choinníos iad, is é an duine sin a bhfuil grá aige dom; agus tabharfaidh m'Athair a ghrá don té a thugas grá dom, agus tabharfaidh mé féin mo ghrá dó agus beidh mé do mo thaispeáint féin don duine sin.”

22. Arsa Iúdás (nárbh é Iúdás Iscariót é) leis, “A Thiarna, conas a thaispeánfaidh tú thú féin dúinn, agus nach dtaispeánfaidh tú thú féin don saol?”

23. D'fhreagair Íosa é, “Má thugann duine grá dom, coinneoidh sé mo bhriathar, agus beidh grá ag m'Athair dó, agus tiocfaidh an dís againn chuige agus déanfaimid ár dteach agus ár n‑áras de.

24. An duine nach mbíonn grá aige dom ní bhíonn mo bhriathra á gcoinneáil aige; agus an briathar sin a chluineas sibh uaim ní liom é ach leis an Athair a chuir chugaibh mé.

25. “Tá an méid sin inste agam daoibh fad agus atá mé agaibh.

26. Ach tá an Comhairleoir ann, an Naomhspiorad a chuirfeas an tAthair uaidh i m'ainmse, is é a mhúinfeas gach uile eolas daoibh, agus a chuirfeas i gcuimhne daoibh gach uile fhocal a dúirt mé libh.

27. Fágaim an tsíocháin agaibh, tugaim mo shíocháinse daoibh; ní thugaim daoibh mar a thugann an saol. Ná bíodh aon bhuairt ná beaguchtach ar bhur gcroíthe.

28. Chuala sibh a ndúirt mé libh, go bhfuil mé ag imeacht uaibh, le teacht chugaibh. Dá mbeadh grá agaibh dom, bheadh lúcháir oraibh faoi mo dhul chuig an Athair; ós cumhachtaí an tAthair ná mé.

29. Agus anois tá sé inste agam roimh ré, ionas go gcreide sibh nuair a tharlós sé.

30. Ní bheidh mórán agam le rá libh feasta, mar tá uachtarán an tsaoil seo ag teacht. Níl aon smacht aige ormsa;

31. ó bímse ag déanamh mar a d'ordaigh an tAthair dom, ionas go n‑aithní an saol go mbíonn grá agam don Athair. Éirígí, imímis as seo.