Le mataupu

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24

Feagaiga Tuai

Feagaiga Fou

Luka 6 O LE TUSI PA'IA - Ekalesia Katoliko Roma (RSCB)

O le Fesili e Uiga i le Sapati

1. I le tasi sapati ‘ua ui atu ai o ia i tosaito; ‘ona ‘o‘oti ai lea e ona so‘o o ‘au saito, ‘ua mili ai i o latou lima, ma ‘a‘ai ai.

2. ‘Ona fai mai lea ‘iā te i latou o isi o le ‘au faresaio, “Se a le mea tou te fai ai le mea e sā ‘ona fai i le sapati?”

3. ‘Ua tali atu Iesu, ‘iā te i latou, “E le‘i faitau ‘ea e ‘outou le mea na faia e Tavita, ‘ina ‘ua fia ‘ai o ia, ‘atoa ma lana ‘au malaga;

4. ‘ina ‘ua ulu atu o ia i le fale o le Atua, ma ‘ua talia areto e laulauina i luma, ‘ua ‘ai ai ma avane i lana ‘au malaga, e sā ‘ona ‘ai ai, ‘ua nā o le ‘au ositaulaga lava?”

5. ‘Ua fetalai atu fo‘i o ia ‘iā te i latou, “O le Atali‘i o le tagata, o le Ali‘i lea o le sapati.”

O le Tagata Lima Gase

6. O le tasi sapati fo‘i ‘ua ulu atu ai Iesu i le sunako, ma a‘oa‘o atu; sa i ai le tagata ‘ua gase lona lima taumatau.

7. ‘Ua lamalama ‘iā te ia le ‘au tusi‘upu ma le ‘au faresaio, pe fa‘amālōlō o ia i le sapati, ‘ina ‘ia latou maua se mea e momoli ai o ia.

8. A ‘ua silafia e ia lo latou mānatunatu, ‘ona fetalai atu lea i le tagata ‘ua gase lona lima, “‘Inā tula‘i ia, ma tu mai i totonu.” ‘Ona tula‘i lea o ia, ‘ua tu mai.

9. ‘Ona fetalai atu lea o Iesu ‘iā te i latou, “‘Ou te fesili atu ‘iā te ‘outou pe tatau ‘ea i le sapati ‘ona agalelei, pe agaleaga? po o le fa‘aola, po o le fasioti?”

10. ‘Ua silasila solo o Iesu ‘iā te i latou uma, ‘ona fetalai atu lea o ia ‘iā te ia, “‘Inā fa‘aloaloa ia lou lima.” ‘Ona fa‘apea ai lea o ia; ‘ona toe lelei ai lea o lona lima, e pei o le tasi.

11. ‘Ona matuā ita ai lea o i latou, ‘ua fetautalatala‘i i se mea latou te faia ‘iā Iesu.

‘Ua Filifilia e Iesu le ‘au ‘Aposetolo e To‘asefulu ma le To‘alua

12. O aso lava ia ‘ua maliu a‘e ai o Iesu i le mauga e tatalo; ‘ua aoina lana tatalo i le Atua.

13. ‘Ua ao fo‘i, ‘ona vala‘au atu lea o ia i ona so‘o, ‘ua filifilia e ia le to‘asefulu ma le to‘alua, ‘ua fa‘aigoa fo‘i i latou e ia o ‘aposetolo;

14. o Simona, ‘ua ia fa‘aigoa atu fo‘i ‘iā te ia o Peteru, ma Aneterea lona uso, o Iakopo ma Ioane, o Filipo ma Patolomaio,

15. o Mataio ma Toma, o Iakopo le atali‘i o Alefaio ma Simona ‘ua igoa ‘iā Selote,

16. o Iuta fo‘i le uso o Iakopo ma Iuta le Sekara, o ia na ‘avea ma lē fa‘alata.

O A‘oa‘oga ma Fa‘amālōlōga na Faia e Iesu

17. ‘Ua maliu ifo o Iesu fa‘atasi ma i latou, ‘ona tu lea o ia i le mea laugatasi, ma ona so‘o e to‘atele, ma le motu o tagata e to‘atele mai Iutaia uma, ma Ierusalema, ma le itū i tai o Turo ma Saitonu, ‘ua latou ō mai e fa‘alogologo ‘iā te ia, ma ‘ia fa‘amālōlōina o latou ma‘i.

18. O ē na tigāina fo‘i i agaga leaga, ‘ua fa‘amālōlōina fo‘i i latou.

19. ‘Ua tausisi le motu o tagata uma e pa‘i atu ‘iā te ia; auā ‘ua alu atu le mana nai ‘iā te ia, ‘ua fa‘amālōlōina ai i latou uma.

O le Fiafia ma le Fa‘anoanoa

20. ‘Ua silasila atu Iesu i ona so‘o ma fetalai atu:“‘Amu‘ia ‘outou ē matitiva;auā e o ‘outou le mālō o le Atua.

21. ‘Amu‘ia ‘outou e fia ‘a‘ai nei;auā e mā‘o‘ona ‘outou.‘Amu‘ia ‘outou e tagi nei;auā e featani ‘outou.

22. “‘Amu‘ia ‘outou pe a itagia ‘outou e tagata, pe a fa‘ate‘a‘eseina fo‘i ‘outou, ma fa‘aleagaina e i latou, ma lafoa‘iina lo ‘outou igoa, pei o se mea leaga, ‘ona o le Atali‘i o le tagata.

23. ‘Ia ‘outou ‘oli‘oli i lea aso, ma ‘ia ‘outou osooso ma le fiafia; auā fa‘auta, o i le lagi lo ‘outou taui ‘ua tele; auā sa fa‘apea ‘ona fai e o latou tamā i perofeta.

24. “‘Ae peita‘i ‘oi talofa ‘iā te ‘outou o ē mau‘oa!auā ‘ua ‘outou maua lo ‘outou lelei.

25. ‘Oi talofa ‘iā te ‘outou o ē ‘ua mā‘o‘ona,auā e fia ‘a‘ai ‘outou.‘Oi talofa ‘iā te ‘outou o ē featani nei,auā e fa‘anoanoa ‘outou ma fētāgisi.

26. “‘Oi talofa ‘iā te ‘outou pe a tautala lelei tagata uma ‘iā te ‘outou! auā sa fa‘apea lava ‘ona fai e o latou tamā i perofeta pepelo.

Alofa i Fili

27. “A ‘ou te fai atu ‘iā te ‘outou o ē fa‘alogo mai, ‘Ia alofa atu i ē o fai ‘outou mo latou fili; ‘ia agalelei atu i ē ita mai ‘iā te ‘outou,

28. ‘ia ‘outou fa‘amanuia atu i ē fetu‘u mai ‘iā te ‘outou, ‘ia ‘outou tatalo fo‘i mo ē tu‘ua‘i fua mai ‘iā te ‘outou.

29. O lē po ‘iā te oe i le tasi alafau, ‘inā liliu atu i ai le tasi; o lē ‘ave ‘ese lou ‘ofu tele, ‘aua ‘e te vaoia atu fo‘i lou ‘ofu tino.

30. ‘Inā avatu ia i tagata uma o ē ole mai ‘iā te oe; o lē fao i au mea, ‘aua ‘e te toe ‘a‘amiina atu.

31. Pei ‘ona ‘outou loto i tagata ‘ona ‘ia latou faia ‘iā te ‘outou, ‘ia fa‘apea lava ‘ona ‘outou faia ‘iā te i latou.

32. “Pe ‘āfai tou te alolofa atu i ē alolofa mai ‘iā te ‘outou, pe se a ‘ea se fa‘afetai ‘iā te ‘outou i lea mea? Auā ‘ua alolofa atu ē agasala i ē alolofa mai ‘iā te i latou.

33. Pe ‘āfai fo‘i tou te agalelei atu i ē agalelei mai ‘iā te ‘outou, se a ‘ea se fa‘afetai ‘iā te ‘outou i lea mea? Auā ‘ua faia lea lava mea ē ‘ua agasala.

34. Pe ‘āfai tou te avatu tupe i ē nonō mai, ma ‘outou fa‘amoemoe i ai e toe maua mai ai, se a ‘ea se fa‘afetai ‘iā te ‘outou i lea mea? Auā e avatu e tagata agasala tupe e nonōina e tagata agasala ‘ina ‘ia latou maua mai sona fa‘atusa.

35. Peita‘i ‘outou, ‘ia ‘outou alolofa atu i ē o fai ‘outou mo latou fili, ma ‘ia agalelei atu, ma ‘ia avatu tupe e nonōina, ‘aua le fa‘amoemoe i se mea e tasi e ‘aumai; e tele ai lo ‘outou taui, e ‘avea fo‘i ‘outou ma fānau a le Silisili‘ese; auā o ia le agamalū i ē agavale, ‘atoa ma ē amio leaga.

36. O lenei ‘ia mutimutivale lo ‘outou alofa, pei ‘ona alofa mutimutivale o lo ‘outou Tamā.

O le Fa‘amasino o isi Tagata

37. “‘Aua tou te fa‘amasino atu, ‘ona lē fa‘amasinoina mai ai lea o ‘outou; ‘aua tou te fa‘asala, ‘ona lē fa‘asalaina mai ai lea o ‘outou; ‘ia ‘outou fa‘amāgaloina atu, e fa‘amāgaloina mai ai ‘outou.

38. ‘Ia ‘outou foa‘i atu, e foa‘iina mai ai ‘iā te ‘outou; e foa‘i mai e i latou i lo ‘outou lava ‘ie pulupulu le fua lelei, e lolomi ma lūlūina, e tumu ma solo i tua. Auā o le fua tou te fuaina atu ai, e fuaina mai ai ‘iā te ‘outou.”

39. ‘Ua fetalai atu o ia le fa‘ata‘oto ‘iā te i latou, “E mafai ‘ea le tauaso ‘ona ta‘ita‘i i le tauaso? La te lē pa‘u‘ū uma lava ‘ea i le lua?

40. E lē sili le so‘o i lona a‘oa‘o a ‘ua ta‘itasi ma fa‘apei o lona a‘oa‘o o ē ‘ua ‘ato‘atoa ‘ona a‘oa‘oina.

41. Se a le mea ‘e te va‘ai atu ai i si fāsi la‘au i le mata o lou uso, ‘ae lē iloa e oe le utupoto i lou lava mata?

42. Pe mafai fa‘apefea ‘ona e fai atu i lou uso, ‘Lo‘u uso e, ‘inā tu‘u mai ia so‘u ‘eu ‘ese le fasi la‘au i lou mata,’ ‘ae lē iloa e oe le utupoto i lou lava mata? O oe na lē fa‘afiaamiotonu, ‘ia e mua‘i tia‘i le utupoto i lou mata, ‘ona e iloa lelei ai lea e ‘eu ‘ese le fasi la‘au i le mata o lou uso.

O le La‘au ma ona Fua

43. “E leai fo‘i se la‘au lelei e fua mai i fua leaga; e leai fo‘i se la‘au leaga e fua mai i fua lelei.

44. Auā o la‘au ta‘itasi ma lona lava fua e iloa ai; auā e lē tau e tagata fua o le mati i la‘au tuitui, latou te lē tau fo‘i se fuifui vine i le la‘au talatala.

45. ‘Ua ‘aumai mea lelei e le tagata amio lelei i mea lelei ‘ua teu i lona loto; o le tagata amio leaga fo‘i ‘ua ‘aumai e ia mea leaga i mea leaga ‘ua teu i lona loto; auā o le tele o mea i le loto e tautala mai ai lona gutu.

O Tufuga Fau Fale e To‘alua

46. “Se a ‘ea le mea e ta‘ua ai a‘u e ‘outou, ‘Le Ali‘i e, le Ali‘i e,’ ‘ae tou te lē faia mea ‘ou te fai atu ai?

47. O sē sau ‘iā te a‘u ma fa‘alogo i a‘u ‘upu, ma faia e ia, ‘ou te fa‘ailoa atu ‘iā te ‘outou lē ‘ua tusa i ai o ia.

48. E tusa ia ma le tagata ‘ua fai lona fale, ‘ua ia ‘eli maulalo, ‘ua tu‘u le fa‘avae i luga o le papa; ‘ona sau ai lea o le tafe, ‘ua fafati mai le vaitafe i lea fale, ‘ua lē magaoioi ai lava; auā ‘ua fausia lelei.

49. A o lē fa‘alogo, ‘ae lē faia, e tusa o ia ma le tagata ‘ua fai lona fale i luga o le ‘ele‘ele, e leai sona fa‘avae; ‘ua fafati mai i ai le vaitafe, ‘ona pa‘ū loa lea, ‘ona matuā nutipalaina lea o lea fale.”