hoofstukke

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24

Ou Testament

Nuwe Testament

Luka 18 Die Pad van Waarheid tot die Lewe (PWL)

1. Hy het ook vir hulle ’n vergelykende storie vertel dat ’n mens altyd moet bid en nie moeg word nie:

2. “Daar was ’n sekere regter in ’n stad wat God nie geëer of gevrees en mense nie respekteer het nie.

3. Daar was ook in daardie stad ’n sekere weduwee en sy het aanhoudend na hom toe gekom en gesê: ‘Bevry my van my teëstander in my hofsaak.’

4. Vir ’n tydperk wou hy nie, maar daarna het hy by homself gesê: ‘Al vrees of eer ek God ook nie en al respekteer ek ’n mens nie,

5. tog, omdat hierdie weduwee my uitput, sal ek vir haar intree sodat sy my nie versondig nie.’”

6. Ons Meester sê: “Hoor wat die bose regter sê.

7. Sal God dan nie verdediging bring vir dié wat Hy gekies het, wat dag en nag tot Hom roep en geduldig wees met hulle nie?

8. Ek sê vir julle dat Hy gou hulle verdediging sal bewerk en tog, as die Seun van die mens kom, sal Hy vertroue op die aarde vind?”

9. Hy het vir húlle wat op hulleself vertrou dat hulle onskuldig is en neerkyk op ander, hierdie vergelykende storie vertel:

10. “Twee mans het opgegaan na die tempel om te bid, die een ’n Fariseër en die ander ’n belastinggaarder.

11. Die Fariseër het gaan staan en by homself so gebid: ‘O God, ek dank U dat ek nie soos die ander mense is nie: afpersers, onderdrukkers, egbrekers en nie soos hierdie belastinggaarder nie.

12. Ek vas twee keer gedurende die week en ek gee ’n tiende van alles wat ek ontvang.’

13. Die belastinggaarder het ver weg gestaan en wou selfs nie sy oë na die hemel oplig nie, maar het op sy bors geslaan en gesê: ‘O God, wys my, die sondaar, onverdiende guns!’

14. Ek sê vir julle, hiérdie man het onskuldig na sy huis gegaan, eerder as die Fariseër, want elkeen wat homself verhoog, sal verneder word en hy wat homself verneder, sal verhoog word.”

15. Toe het hulle ook die babas na Hom toe gebring sodat Hy hulle kon aanraak, maar toe die studentevolgelinge dit sien, het hulle hul verbied,

16. maar Yeshua self het hulle na Hom toe geroep en gesê: “Laat die kinders na My toe kom en moet hulle nie wegstuur nie, want aan dié wat soos hulle is, behoort die Koninkryk van God.

17. Dit is waar, Ek sê vir julle, elkeen wat nie die Koninkryk van God soos ’n klein kindjie ontvang nie, sal nooit daar ingaan nie.”

18. ’n Sekere leier vra Hom en sê: “Goeie Meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te erf?”

19. Yeshua sê vir hom: “Waarom noem jy My goed? Daar is nie een goed nie behalwe die Een God.Eks 20:12-16; Deut 5:16-20 Jy mag nie moord pleeg nie; jy mag nie egbreuk pleeg nie; jy mag nie steel nie; jy mag nie ’n vals getuienis gee nie; eer jou vader en jou moeder.”

20. Jy ken die opdragte:

21. Hy sê vir Hom: “Al hierdie dinge gehoorsaam ek van my kinderdae af.”

22. Toe Yeshua dit hoor, antwoord Hy hom: “Nog een ding kom jy kort; verkoop alles wat jy het en gee dit vir die armes en jy sal ’n skat in die hemel hê; kom dan hier, volg My.”

23. Toe hy dit hoor, het hy diep bedroef geword, want hy was baie ryk.

24. Toe Yeshua sien dat hy diep bedroef geword het, sê Hy: “Hoe moeilik is dit vir hulle wat rykdom besit om in die Koninkryk van God in te gaan,Iyov 24:22

25. want dit is makliker vir ’n kameelhaartou om deur die oog van ’n naald te gaan as vir ’n ryk man om in die Koninkryk van God in te gaan.”

26. Die wat dit gehoor het, sê vir Hom: “Wie kan dan die lewe hê?”

27. Yeshua antwoord: “Dit wat by mense onmoontlik is, is by God moontlik.”

28. Shim’on Kefa sê vir Hom: “Let op, ons het alles gelos en U gevolg.”

29. Yeshua sê vir hom: “Waarlik, Ek sê vir julle, daar is niemand wat huis of ouers of broers of vrou of kinders verlaat het ter wille van die Koninkryk van God,

30. wat nie eksponensieel méér in hierdie tyd sal ontvang nie en die ewige lewe in die wêreld wat kom.”

31. Hy het die twaalf gelei en vir hulle gesê: “Let op, Ons gaan op na Yerushalayim en alles sal vervul word wat in die profete geskrywe is oor die Seun van die mens,

32. want Hy sal oorgelewer word aan die nie-Jode en hulle sal Hom spot en in Sy gesig spoeg.

33. Hulle sal Hom gésel en Hom mishandel en Hom doodmaak en op die derde dag sal Hy opstaan.”

34. Hulle het niks hiervan verstaan nie. Die betekenis was vir hulle verborge en hulle het nie begryp wat gesê is nie.

35. Terwyl hulle Yerigo nader, sit daar ’n sekere blinde man langs die pad en bedel.

36. Toe hy ’n skare mense hoor verbygaan, vra hy wie dit is.

37. Hulle sê vir hom: “Yeshua, van Natzeret, gaan verby.”

38. Hy skreeu uit en sê: “Yeshua, Seun van Dawid, gee om vir my!”

39. Die wat voor Yeshua geloop het, bestraf hom dat hy moet stilbly, maar hy het al harder geskreeu: “Seun van Dawid, gee om vir my!”

40. Yeshua het stil gaan staan en beveel dat hy na Hom gebring moes word en toe hy naby kom, vra Hy

41. en sê vir hom: “Wat wil jy hê moet Ek vir jou doen?” Hy antwoord: “My Meester, dat ek kan sien.”

42. Yeshua sê vir hom: “Sien! Jou vertroue het jou gered.”

43. Onmiddellik het hy gesien en Hom gevolg terwyl hy God loof en almal wat dit gesien het, het God geloof, geëer en aanbid.