Kapituluak

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24

Itun Zaharra

Itun Berria

Josue 7 Navarro-Labourdin Euskara (BHNT)

1. Bada, Israelgo semeec hautsi içan çuten manamendua, eta escuperatu çuten anathema ciren gaucetaric. Ecen Acanec, Carmiren semeac, Çabdiren semeac, Çare, Judaren leinucoaren semeac anathema cirenetaric cerbait hartu çuen; eta Jauna hasarretu cen Israelgo semeen contra.

2. Josuec Jericotic guiçonac igorcean Hairen contra, ceina baita Bethabenen aldean, Bethelgo hiriaren iguzqui-haiceco aurkinçan, erran içan cioeten: Igan çaizte eta beguizta çaçue lekua. Hauquiec manuac bethetzen cituztelaric, ikuscatu çuten Hai.

3. Eta bihurturic erran cioeten Josueri: Populu gucia ez bedi igan, bainan boaci bi edo hirur mila guiçon, eta xahu beçate hiria: Certaco alferretan nekaraz populu gucia etsai aphur baten contra?

4. Hirur mila gudulari igan ciren beraz. Hauquiec berehala ihesari emanic,

5. Joac içan ciren Haieco hirico guiçonez, eta hogoi eta hamaseiec lurrerat eguin çuten. Etsaiac jarraiqui citzaizcoten beren athetic Sabarimeraino, eta gaimbehera ihes cihoacelaric erori ciren hogoi eta hamaseiec. Eta populuaren bihotza icitu cen, eta ura beçala urthu cen.

6. Bada, Josuec soinecoac hautsi cituen, eta ahuspez eroria egon cen Jaunaren arkaren aitzinean arrats arteo, hala bera nola Israelgo çahar guciac, eta herrautsez estali cituzten buruac.

7. Eta Josuec erran çuen: Ai, Jainco Jauna, certaco nahi içan dioçu populu huni iraganaraci Jordaneco hibaia, gu Amorhearraren escura emateco, eta gure galceco? oxala egotu içan baguina, hasi beçala, Jordanez haindian

8. Ene Jainco Jauna, cer erranen dut, Israel ikustean etsaiari guibelaz itzulcen?

9. Cananearrac eta lur huntan daudecen guciec adituco dute, eta elkar harturic inguratuco gaituzte, eta gure icena eceztatuco dute lurretic: eta cer eguinen dioçu çure icen handiari?

10. Eta Jaunac erran cioen Josueri: Xuti çaite, certaco çaude lurrerat eroria?

11. Israelec bekatu eguin du eta hautsi enequilaco patua: anathema cenetic hartu dute, ohoinça eguin eta gueçurra erran, eta ebatsia beren pusquen artean gorde dute.

12. Eta Israelec ecin iharduquico du bere etsaien aitzinean, eta ihes eguinen dioete ceren anatheman kutsatu den: ez naiz guehiago çuequin içanen xahu deçaçuen arteo gaixtaqueria hortaz hobendun jarri dena.

13. Jaiqui çaite, saindu çaçu populua eta erroçu: Saindu çaitezte biharco, ecen hau dio Israelgo Jainco Jaunac: Anathema hire erdian da, Israel: ecin iharduquico duc hire etsaien aitzinean, hi ganic xahu deçacan arteo tzarqueria hortaz hobendun jarri dena.

14. Eta bihur goicean ethorrico çarete cein çuen leinuan, eta çorteac kausitzen duen leinua hurbilduco da bere ahaidegoca, eta ahaidegoa etcheca, eta etchea guiçonca.

15. Eta edocein atzemana içan dedien tzarqueria hortaz hobendun, suan errea içanen da bere içate guciarequin, ceren hautsi duen Jaunarequilaco patua, eta tzarqueria handia eguin Israelen.

16. Hargatic goicean jaiquiric Josuec leinuca hurbilaraci çuen Israel, eta Judaren leinua atzemana içan cen çorteaz.

17. Hau aguertu cenean familiaca, Çareren familia kausitua içan cen. Hau orobat etcheca aguercean, aurkitua içan cen Çabdi,

18. Ceinaren etchea guiçonca bereztean harrapatua içan cen Acan, Carmiren semea, Çabdiren semea, Çareren semea, Judaren leinucoa.

19. Eta Josuec erran cioen Acani: Ene semea, ospe bihur çoçu Israelgo Jainco Jaunari; aithor eta erakuts diçadaçu cer eguin içan duçun, berautzu gorde.

20. Eta Acanec ihardetsi cioen Josueri eta erran cioen: Eguiazqui nic bekatu eguin dut Israelgo Jainco Jaunaren alderat, eta hula eta hula eguin dut.

21. Ecen buluzquinen artean ikusi içan dut escarlatazco capa bat hainitz ona, eta berrehun cilharrezco siclo, eta berrogoi eta hamar siclotaco erreguela bat urhezcoa; eta lehiaturic hartu içan ditut eta lurrean gorde ene olharen erditsuan, eta dirua orde dut lurrean cilho bat eguinic.

22. Josuec igorri cituen beraz guiçonac, ceinec laster eguinic Acanen olhara, atzeman baitzituzten guciac gordeac çaudela leku berean, eta dirua ere orobat.

23. Eta olhatic harturic, eraman ciozcaten Josueri eta Israel guciari, eta arthiqui cituzten Jaunaren aitzinean.

24. Hargatic Josuec, eta Israel guciac harequin, harturic Acan, Çareren semea, eta dirua, eta capa, eta urhezco erreguela, haren semeac ere eta alabac, idiac, eta astoac, eta ardiac, eta olha bera, eta pusca guciac, eraman cituzten Acorreco haranera:

25. Eta han Josuec erran cioen: Ceren asaldutan eçarri gaitucan, Jaunac asalda behaça egun huntan. Eta Israel guciac harricatu çuen, eta harenac ciren guciac suz erreac içan ciren.

26. Eta haren gainera bildu çuten harri meta handi bat, ceinac baitirau egungo eguna arteo. Eta hequien ganic aldaratu cen Jaunaren hasarrea: eta leku hura deithua içan cen orai arteo Acorreco harana.