Kapituluak

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24

Itun Zaharra

Itun Berria

Josue 3 Navarro-Labourdin Euskara (BHNT)

1. Beraz gauaz jaiquiric, Josuec campac higuitu cituen, eta hura eta Israelgo seme guciac Setimetic atheraturic, ethorri ciren Jordanera, eta han egon hirur egunez.

2. Hequien buruan, cridatzaileac iragan ciren campen erditic,

3. Eta oihuz abiatu ciren: Çuen Jainco Jaunaren batasuneco arka eta hura daramaten aphez Lebiren odolecoac ikusico ditutzuenean, çuec ere jaiqui çaizte eta aitzinean dihoacenei jarraic çaquizquiote,

4. Eta arkaren eta çuen artean içan bedi bi mila besoren hutsa, urrunera ikus ahal deçaçuençat, eta jaquin deçaçuen cer bidez goan behar çareten, ceren aitzinean ez baitzaizte hartan gaindi ibili: eta berautzue arkari hurbilcetic.

5. Eta Josuec erran cioen populuari: Saindu çaitezte, ecen bihar Jaunac çuen artean miresteco direnac eguinen ditu.

6. Eta aphecei erran cioeten: Har çaçue batasuneco arka eta çoazte populuaren aitzinean. Hauquiec manua bethez, arka hartu çuten eta goan ciren gucien aitzinean.

7. Eta Jaunac erran cioen Josueri: Egun abiatuco naiz çure gordien Israel guciaren aitzinean, jaquin deçatençat nola bainincen Moisequin, hala naicela çurequin ere.

8. Çuc ordean manu emoçute batasuneco arka daramaten aphecei eta erroçute: Jordaneco uraren erdira sarthu çaretequeenean, gueldi çaizte han.

9. Eta Josuec erran cioeten Israelgo semeei: Hurbil çaizte hunat, eta adi çaçue çuen Jainco Jaunaren hitza.

10. Eta berriz erran cioeten: Hunaric eçagutuco duçue çuen Jainco Jaun bicia çuen erdian dela, eta çuen aitzinean xahutuco dituela Cananearra eta Hethearra, Hebearra eta Pherecearra, Jerjesearra ere, eta Jebusearra, eta Amorhearra.

11. Horra non lur gucico Jaunaren batasuneco arka çuen aitzinean goanen den Jordanea barna.

12. Bereciric iduc çatzue hamabi guiçon Israelgo leinuetaric, leinu bakoxca bat.

13. Eta lur gucico Jainco Jaunaren arka daramaten aphecec çangoac eçarri dituzquetenean Jordaneco uretan, beherago diren urac aitzinat eguinen dute eta agorra eguinen dute: bainan gaineco aldetic heldu direnac, meta batean gueldituco dira.

14. Populua olhetaric ilki cen beraz Jordanearen iragaiteco, eta batasuneco arka çaramaten apheçac haren aitzinean cihoacen.

15. Eta Jordanean sarthu cirenean, eta hequien çangoac urez bustitzen hasi cirenean (bada Jordaneac uztaroan bere errecaco bazterrac bethe cituen),

16. Gain-behera heldu ciren urac toqui batean baratu ciren, eta hantuz mendi bat beçala, urrunera agueri ciren Adom deitzen den hiritic Sarthanen icena ekarcen duen lekuraino: beherago cirenac berriz, jautsi ciren Mortuco itsasora (ceina orai itsaso Hila deitzen baita), azquen xorta agorceraino.

17. Bada, populua Jericori buruz cihoan, eta Jaunaren batasuneco arka çakarten apheçac leihor idorrean Jordanearen erdian xutic çauden, eta populu guciac erreca idorrean iragaiten çuen.