Kapituluak

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24

Itun Zaharra

Itun Berria

Josue 8 Navarro-Labourdin Euskara (BHNT)

1. Bada, Jaunac erran cioen Josueri: Ez ici, ez ikara; har çaçu çurequin gudutaco oste gucia, eta jaiquiric igan çaite Haieco hirira. Huna non eman ditudan çure escura hango erreguea, eta populua, hiria eta lurra.

2. Eta Haieco hiriari eta erregueri eguinen dioçuete Jericori eta hango erregueri eguin içan dioçueten beçala: bainan çuençat hartuco dituçue harrapaquina eta abere guciac. Celatac heda çatzu hiriari haren guibelean.

3. Eta Josue jaiqui cen, eta gudularien armada gucia harequin Haira igaitecotzat: eta gauaz igorri cituen hogoi eta hamar mila guiçon biphilenetaric hautatuac.

4. Eta manu eman cioten, erraten ciotelaric: Celatac heda çatzue hiriaren guibelean; ez urrun hambat, eta çaudete erne.

5. Eta ni, eta enequin den oste gucia, hirira hurbilduco gare berce alderditic. Eta gure contra ilkico direnean, lehen beçala eguinen dugu, ihesari emanen gare eta guibela erakutsico dugu,

6. Gure ondotic jarraiquitzen direnac hiritic urrun eramanac içan ditecen arteo; ecen usteco dute aitzinean beçala ihes goacila.

7. Beraz ihes goacilaric eta berceac jarraiquitzen, atheratuco çarete çuen celatetaric, eta xahutuco duçue hiria; eta çuen Jainco Jaunac eçarrico du çuen escuetan.

8. Eta hartu duqueçuenean, su emoçuete, eta guciac eguizquitzue nic manatu beçala.

9. Eta igorri cituen eta goan ciren celatatzeco lekura, eta jarre ciren Bethelen eta Hairen artean, Haieco hiritic mendebal-alderat: bainan gau hartan Josue guelditu cen populuaren erdian;

10. Eta argui urratzean jaiquiric, beguitan iragan cituen bere lagunac, eta igan cen çaharrequin armadaren buruan, guerlarien lagunçaz inguratua.

11. Eta ethorri cirenean eta igan hiriaren berce aldetic, guelditu ciren Haieco ipharraldeco alderdian, eta haran bat cen hequien eta hiriaren artean.

12. Bainan Josuec borz mila guiçon hautatuac cituen eta celatetan eçarriac Bethelen eta Hairen artean, hiri beraren mendebal-aldetic.

13. Bada, gaineraco armada guciac lerroac harcen cituen ipharralderat, halaz non oste hartaco azquenac helcen baitziren hiriaren mendebal-alderaino. Goan cen beraz Josue gau hartan, eta baratu cen haranaren erdian.

14. Haieco erreguec ikusi çuenean hori, higuitu cen goicic, eta atheraric hirico armada guciarequin, mortuco alderat harraraci cioeten lerroei, jaquin gabez celatac guibelean gordeac cituela.

15. Bada Josuec eta Israel guciac hustu çuten lekua aleguia beldur, eta ihes eguiten çutela mortuco bideaz.

16. Bainan berceec oihu eguiten çutelaric oroc batean eta elkar berotzen çutelaric, eman ciren hequien ondotic. Eta hiritic atheratu cirenean,

17. Bat bakarra guelditu etzelaric Haieco hirian eta Bethelen, goan etzenic Israelen ondotic (nola jauci baitziren hiriac idequiac utziz),

18. Jaunac erran cioen Josueri: Goiti çaçu escuan duçun erredola Haieco hiriaren contra, ceren escuetaratuco baitarotzut.

19. Eta erredola goititu çuenean hiriaren contra, hambatean jaiqui ciren celatetan gordeac çaudecenac; eta hirirat eguinic, hartu çuten eta sutan eçarri.

20. Bada, hirico guiçonec, Josueren ondotic cihoacenec, beguiraturic eta hirico kea ceruraino igaiten ikusiric, ecin ihes eguin çuten ez alde batera ez bercera, bereciqui aleguia ihes cihoacenac eta mortu-aldera eguiten çutenac, jarraiquitzaileei borthizqui bihurtu citzaizcotenean.

21. Eta Josuec eta Israel guciac ikustenez hiria hartua cela, eta hirico kea goiti igaiten, itzuli ciren eta jo cituzten Haieco guiçonac.

22. Ecen hiria hartu eta erre çutenac, hiritic atheraturic beren lagunen alderat, hasi ciren arteco etsaien jotzen. Eta beraz nola etsaiac bi aldeetaric hilcen baitzituzten, halaco ostetic etzen bakar bat itzuri.

23. Haieco hirico erregue ere biciric atzeman çuten, eta eraman cioeten Josueri.

24. Beraz hilac içan ciren ondoan Israeli jarraiqui ciren guciac mortuco alderat eguiten çuenean, eta han berean ezpataren ahotic iraganac, Israelgo semeec bihurturic hiria jo çuten.

25. Egun hartan galdu cirenac guiçonetic emaztequiraino, Haieco hirico guciac, içan ciren hamabi mila guiçon.

26. Eta Josuec etzuen beheititu goititu çuen escua erredolarequin, Haieco egoiliar guciac hilac içan citecen arteo.

27. Bainan Israelgo semeec abereac eta hirico harrapaquina beren artean çathitu cituzten, Jaunac Josueri manatu beçala.

28. Josuec erre çuen hiria, eta hartaric eguin içan çuen bethico munthoin bat:

29. Hango erreguea ere dilindan eçarri çuen habetic arrats arteo, iguzqui-sarceraino. Eta Josuec manaturic, haren gorphutza jautsi çuten gurutzetic, eta arthiqui çuten hirico sarcean, haren gainera bilduric harri murru handi bat, ceinac baitirau egungo eguna arteo.

30. Orduan Josuec alchatu çuen Hebalgo mendian aldare bat Israelgo Jainco Jaunari,

31. Moisec, Jaunaren cerbitzariac, Israelgo semeei manatu içan cioeten beçala, eta Moisen legueco liburuan iscribatua den beçala, aldare bat beraz harri muguer burdinac uquitu gabecoz: eta haren gainean escaini cituen holocaustac Jaunari eta imolatu baquezco bitimac.

32. Eta harrien gainean iscribatu çuen Moisen legueco Duteronoma, Moisec Israelgo semeen aitzinean eman içan çuena.

33. Bada, populu gucia, eta adinez çaharrenac, et aitzindariac, eta juieac, arrotza hala nola herritarra, xutic çauden arkaren bi aldetaric, Jaunaren batasuneco arka çakarten aphecen aitzinean. Hequien erdia cen Garicimgo mendiaren ondoan, eta berce erdia Hebalgo mendiaren ondoan, Moise, Jaunaren cerbitzariac manatu içan çuen beçala. Eta Josuec benedicatu çuen lehembicicoric Israelgo populua.

34. Guero iracurtu cituen benedicionetaco eta madaricionetaco hitzac oro eta legueco liburuan iscribatuac ciren guciac.

35. Moisec manatu cituenetaric deusere etzuen uquitu gabe utzi, bainan oro errepicatu cituen Israelgo oste guciaren aitzinean, emaztequi, haur eta hequien artean çauden arrotzen aitzinean.