Kapituluak

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24

Itun Zaharra

Itun Berria

Josue 10 Navarro-Labourdin Euskara (BHNT)

1. Jerusalemeco erregue Adonisedequec aditu cituenean horiec, erran nahi da Josuec Hai hartu eta herrautsi çuela (ecic nola eguin baitzioen Jericori eta hango erregueri, halaber eguin cioeten Hairi eta hango erregueri), eta Gabaontarrec ihes eguin çutela Israeldarretara eta hequiequin batasunean jarri cirela,

2. Beldurtu cen hainitz; Gabaon ecic hiri handia cen, erregue-hirietaric bat, eta Hai baino hiri handiagoa, eta hango guerlari guciac hazcarrenetaric.

3. Adonisedequec beraz bidali cioeten Oham Hebrongo erregueri, eta Pharam Jerimothgo erregueri, eta Japhiari ere, Laquisgo erregueri, eta Dabir Eglongo erregueri, cioelaric:

4. Igan çaizte ni gana eta ekar çaçue lagunça Gabaonen harceco, ceren iragan den Josueren gana eta Israeldarretara.

5. Beraz Amorhearren borz erregue horiec, Jerusalemeco erregue, Hebrongo erregue, Jerimothgo erregue, Laquisgo erregue eta Eglongo erregue, igan ciren beren armadequin eta campatu ciren Gabaonen inguruan, hiria sethiatzen çutela.

6. Bada Gabaongo hiri sethiatuco egoiliarrec igorri çuten Josueren gana, ceina orduan baitzagoen Galgalaco campetan, eta erran cioten: Ez guibela çure escuac çure muthilen lagunçatic; igan çaite laster, hestura hunetaric athera gaitzatzu, inguçu lagunça: ecen mendietan dauden Amorhearren erregue guciac gure contra bildu içan dira.

7. Eta Josue Galgalatic igan cen, eta harequin guerlarien armada gucia, hainitz guiçon hazcarrac.

8. Eta Jaunac erran cioen Josueri: Ez içan horien beldur, ecen çure escuetan eçarri ditut, hequietaric nihorc ecin buru eguinen darotzu.

9. Eta Josue gau gucian Galgalatic iganez, oharcabean erori citzaioeten gainera.

10. Eta Jaunac asaldutan eçarri cituen Israelen aitzinean; eta sarrasqui handia eguin cioten Gabaonen, ondotic jarraiquiz Bethoronera igaiten den bideaz, eta jo cituen Acecaraino eta Macedaraino.

11. Eta Israelgo semeen ihes cihoacelaric eta Bethorongo jaustean cirelaric, Jaunac cerutic igorri ciozcaten harri handi batzuec Acecaraino; eta harri abarrac hilac hainitz guehiago ciren, ecenez Israelgo semeen ezpatac hilac.

12. Orduan Josue minçatu cen Jaunari, Israelgo semeen escuetara Amorhearra eçarri çuen egunean, eta hequien aitzinean erran çuen: Iguzquia, ez higui Gabaonen parretic, eta, ilharguia, Ayalongo haraneco parretic.

13. Eta iguzquia eta ilharguia baratu ciren populua bere etsaietaric aspertu arteo. Hori ez othe da Çucenen liburuan iscribatua? Iguzquia guelditu cen beraz ceru-erditan, eta egun oso batez etzuen eguin etzatera.

14. Lehenago ez gueroago ez da içatu hain egun luceric, Jauna guiçon baten erranera jautsiz eta Israelen alde guducatuz.

15. Eta Josue Israel guciarequin itzuli cen Galgalaco campetara.

16. Ecen borz erregueec ihes eguin çuten eta gorde ciren Macedaco hirico lur-cilhoca batean.

17. Eta Josueri gaztiatua içan citzaioen borz erregueac atzemanac içatu cirela Macedaco hirico lur-cilhoca batean gordeac.

18. Hunec manatu cioten bere lagunei, eta erran: Ambil çatzue harri handi batzuec cilhoaren ahora, eta guiçon asmutacoac eçar çatzue hersiac direnen çaincen.

19. Çuec ordean ez gueldi, bainan jarraic çaquiozquite etsaiei, eta ihes dihoacenac azqueneraino hil çatzue: etzatzuela utz sarcera beren hirietaco gazteluetan, Jainco Jaunac escuetara eman darozquitzuenaz gueroztic.

20. Etsaiac eroriric beraz sarrasqui handian eta gutiz-guehienac hilcerainocoan xahuturic, Israeli itzuri ahal içan cirenac sarthu ciren hiri hazcartuetan.

21. Eta armada gucia bihurtu içan cen, minic gabe eta osoric, Josueren gana Macedara non baitziren orduan campac: nihor-ere etzen ausartatu hint baten atheratzera Israelgo semeen contra.

22. Eta Josuec manu eguin çuen, cioelaric: Idecaçue cilhoco ahoa, eta ene aitzinera erakar çatzue hor gordeac daudecen borz erregueac.

23. Eta cerbitzariec eguin çuten manatua citzaiotena; eta erakarri ciozcaten cilhocatic borz erregueac, Jerusalemeco erregue, Hebrongo erregue, Jerimothgo erregue, Laquisgo erregue, eta Eglongo erregue.

24. Eta erakarriac içan citzaizcoenean, deithu cituen Israelgo guiçon guciac, eta berequin cituen armadaco aitzindariei erran cioten: Çoazte, eta çangoa eçar çaçue erregue horien lephoaren gainean. Hauquiec goan cirenean, eta çangoaren-pean çaduzcatelaric erregueen lephoac,

25. Josuec erran cioten berriz: Ez içan beldurric, ez lotsa, har çaçue bihotz eta eguiçue hazcarretic: ecen horrelaxe eguinen diote Jaunac çuen etsai guducatuco ditutzuen guciei.

26. Guero Josuec jo eta hil cituen erregueac eta dilindan eçarri cituen borz habetaric, eta dilindan egotu ciren arrats arteo.

27. Eta iguzquia etzateracoan, bere lagunei manatu cioten jauts cetzatela habeetaric. Jautsi cituztenean arthiqui cituzten gordeac egotu ciren cilhocara, eta hartaco ahoan eçarri cituzten harri handi batzuec, egungo egunean oraino han berean dirautenac.

28. Josuec halaber egun berean hartu içan çuen Maceda, eta ezpataren ahotic iragan çuen; hango erregue ere eta egoiliar guciac hil cituen: etzuen hiri hartan bakar bat ere biciric utzi. Macedaco erregueri eguin cioen Jericoco erregueri eguin içan cioena.

29. Bada Macedatic Israel guciarequin iragan cen Lebnara, eta guducatzen cen haren contra,

30. Ceina Jaunac eman baitzuen bere erreguearequin Israelen escuetara: eta hiria eta hango egoiliar guciac jo cituzten ezpataren ahoaz; etzuten hiri hartan bakar bat ere biciric utzi. Eta Lebnaco erregueri eguin cioten Jericoco erregueri eguin içan ciotena.

31. Josue Lebnatic Israel guciarequin iragan cen Laquisera, eta armada inguruan jarraraciric, sethiotan çaducan.

32. Jaunac Laquis eman çuen Israelen escuetara, eta Josuec hiria hartu çuen biharamunean, eta jo çuen ezpataren ahoaz, eta han ciren arima guciac erebai, Lebnan eguin içan çuen beçala.

33. Ordu hartan berean igan cen Horam, Gacergo erregue, Laquisi lagunça ematera; bainan Josuec jo eta hil içan çuen bere populu guciarequin.

34. Eta Laquistic iragan cen Eglonera eta inguratu çuen.

35. Egun berean hartu içan çuen, eta ezpataren ahotic iragan cituen hango arima guciac, Laquisen eguin içan çuen beçala.

36. Halaber Israel guciarequin igan cen Eglondic Hebronera, eta guerla eman cioen;

37. Hartu çuen eta ezpataren ahoaz jo, hango erregue ere eta haren aurkinçaco hiriac oro, eta hequietan egoten ciren anima guciac: etzuen hequietan nihor utzi biciric: nola eguin içan baitzuen Eglonen, hala eguin çuen Hebronen, ezpatan iraganez han kausitu cituen guciac.

38. Handic bihurtu cen Dabirrera,

39. Hartu eta xahutu çuen; hango erregue ere eta inguruco hiri guciac ezpataren ahoaz jo cituen; etzuen hequietan nihor utzi biciric: nola eguin içan baitzuen Hebroni eta Lebnari, eta hequietaco erregueei, hala eguin cioen Dabirri eta hango erregueri.

40. Josuec jo çuen beraz lurra oro, basaburucoa, hegoaldecoa eta celhaiecoa, eta Asedoth bere erregueequin; etzuen han nihor utzi biciric, bainan hatsa çuqueen gucia hil çuen Israelgo Jainco Jaunac manatu içan cioen beçala,

41. Cadesbarnetic Gaçaraino. Gosengo lur gucia Gabaoneraino,

42. Eta erregue guciac eta hequien eremuac, oldar-aldi batez hartu eta xahutu cituen: Israelgo Jainco Jauna guducatzen cen ecic haren alde.

43. Eta Israel guciarequin bihurtu içan cen Galgalaco campa-lekura.