Kapituluak

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31

Itun Zaharra

Itun Berria

Erran-Çaharrac 8 Navarro-Labourdin Euskara (BHNT)

1. Çuhurcia oihuz ez othe dago, eta umotasunac ez othe du deihadar eguiten?

2. Jarriric bide gaineco bizcar handi eta goretan, bidexquen erdian,

3. Hirico atheen ondoan, atheetan beretan, minço da, dioelaric:

4. Oi guiçonac, çuei nago oihuz, eta guiçasemeençat da ene deihadarra.

5. Gazteac, eçagutaçue çuhurcia; çoroac, ohart çaitezte.

6. Adi çaçue, ecen gauça handiz minçatzera noha, eta ene ezpainac idequico dira gauça çucenen errateco.

7. Ene ahoac erabilico du eguia, eta ene ezpainec higüinduco dute tzarqueria.

8. Bidezcoac dira ene solas guciac; hequietan ez da deusere gaixtoric, ez tzarric.

9. Çucenac dira adimendutsuençat, eta errexac jaquitatea aurkitu dutenençat.

10. Onhets çaçue ene irakaspena, eta ez dirua: hauta çaçue irakasmena urhea baino hobequi;

11. Alabainan gauça baliosenac baino hobea da çuhurcia; eta lehia eman deçaqueten guciac ez dira haren erkide.

12. Ni, çuhurcia, asmuan egoten naiz, eta gogocunde arguituen artean naiz.

13. Jaunaren beldurrac higüin du gaizquia; hastio ditut oçartasuna, hampurusqueria, bide galdua eta bi hitzetaco ahoa.

14. Ni ganicacoac dira asmu ona eta çucentasuna; ni ganicacoac umotasuna eta indarra.

15. Ene bidez erregueac erreguinatzen dira eta legue-eguileec erabaquitzen dute çucen dena.

16. Ene bidez manatzen dute buruçaguiec, eta justicia bihurcen dute ahala escuan dutenec.

17. Ni maite nautenac maithatzen ditut nic, eta goicic ene ganat ernatzen direnec aurkitzen naute.

18. Enequin dira aberastasunac eta ospea, ontasun ederrenac eta çucentasuna;

19. Ecen urhea eta harri baliosa baino hobea da ene fruitua, eta ni ganic sorcen dena cilhar hauta baino hobea.

20. Çucenaren bideetan nabila, adimenduaren bidexquen erditic,

21. Ni maite nautenen aberasteco eta hequien kutchen bethetzeco.

22. Jauna ene jabe da bere bidean hastetic, abiaduratic, deusere eguin aitzinetic.

23. Egundainotic eçarria naiz, eta aspalditic, lurra eguina içan cedin baino lehenagodanic.

24. Ondarrac etziren oraino, eta orducoz eguina nincen; ithur-urac etziren oraino jauzten;

25. Mendiac etziren oraino beren bulto gaitzean jarriac; mendixcac baino lehen jaioa nincen;

26. Jaunac etzituen oraino eguin lurra, hibaiac eta lurraren erroac;

27. Ceruac aphaincen cituenean, han nincen; legue ecin-hautsizco batez eta antapera batez inguratzen cituenean ondarrac;

28. Orcia gogorcen çuenean gainean, eta ithur-urac beren neurritan eçarcen cituenean;

29. Itsasoa bere cedarriez inguratzen çuenean, eta urei legue bat ematen çarotenean, etzetzazten beren mugac iragan; lurraren asentuac airetan jarcen cituenean;

30. Harequin nincen gucien xuxencen; eta egun oroz goço harcen nien, bethi haren aitzinean dostatuz;

31. Dostatuz munduaren hedaduran; eta ene goçoa cen guiçasemeequin içatea.

32. Orai beraz, ene haurrac, ençun neçaçue; dohatsu ene bideac çaincen dituztenac.

33. Adi çaçue ene irakaspena; içan çuhur, eta ez hastan hura.

34. Dohatsu ni ençuten nauen guiçona, eta ene ilkibideetan atzarria, eta ene sarceco athean erne dagoena!

35. Ni atzemanen nauenac aurkituren du bicia, eta Jauna ganic ilkiren du salbamendua.

36. Bainan ene alderat hobendun eguinen denac, çaurthuco du bere arima; ni higüincen nauten guciec maite dute heriotzea.