Kapituluak

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31

Itun Zaharra

Itun Berria

Erran-Çaharrac 12 Navarro-Labourdin Euskara (BHNT)

1. Cridança maite duenac, maite du çuhurcia; erançuquiac higüin dituena, berriz, çoro bat da.

2. Ona denac, gracia ardietsico du Jauna ganic; bere buruari fida dena, berriz, gaixtoqui dabila.

3. Guiçona ez da tzarqueriatic hazcartuco, eta prestuen erroa ez da higuituco.

4. Emazte bicitorea bere senharrarençat koro bat da; eta ahalcatzeco gauçac eguiten dituena, senharraren heçurren ustelgarri da.

5. Prestuen gogoetac çucentasunez betheac dira; eta gaixtaguinen asmuac, cimarkuz.

6. Gaixtaguinen hitzac odolari celata eguiten dabilça; prestuac beren ahoaz libratuco dira.

7. Jo çatzu gaixtaguinac, eta sunsituco dira; ordean prestuen etcheac iraunen du.

8. Bere arguitasunetic eçagutuco da guiçona; bainan erguel eta çoro dena erdeinuari bidean jarcen çaio.

9. Berez bere doitzen den gaixoac, guehiago balio du, ecenetz harro eta oguiz escas denac.

10. Prestuac bere abereen biciaz ardura badu; aldiz, gaixtaguinen barneac gogorrac dira.

11. Bere lurra lancen duena aseco da oguiz; aldiz, alferquerian laket dena guciz da çoroa.       Arnozco bestetan goçoqui egoten denac, ahalcagarriqueriac utzico ditu bere hazcargailuetan.

12. Gaixtaguinaren lehia da gaixtoenen hazcargailua; bainan prestuen erroa gorituz goanen da.

13. Bere ezpainetaco bekatuen gatic xahupena hurbilcen çaio guiçon gaixtoari; prestua ordean atheratuco da hesturatic.

14. Norc-berac bere ahoco fruituetaric bilduco du bere ona, eta bere escuetaco eguincen arabera emana içanen çaio.

15. Çoroari bere bidea çucena çaio bere beguietan; aldiz, çuhurra denac ençuten ditu berceen erranac.

16. Erguelac berehala aguercen du bere samurra; berriz, içan hidoia norc-ere gordetzen baitu, hura xothila da.

17. Daquienaren errailea, lekuco çucena da; aldiz, gueçurrez minço dena, lekuco maulatia da.

18. Bada aguincen duenic eta concienciaren ezpataz beçala sistatua denic; bainan çuhurraren mihia haren osagarria da.

19. Eguiaz minço den ahoa, bethi gogor egonen da; aldiz, harramascan minço den lekucoac aphaincen du mihi gueçurtia.

20. Cimarkua da gaizqui asmaquetan hari direnen bihotzean; bozcarioa jarraiquitzen çaiote, ordean, baquezco asmuen eguiten hari direnei.

21. Cer-nahi guertha daquioqueen, prestua ez da ilhunduran jarrico; aldiz, gaitzac betheco ditu gaixtaguinac.

22. Ezpain gueçurtiac hatsgarri çaizco Jaunari; cintasunean dabilçanac, berriz, haren gogoco dira.

23. Guiçon xothilac gordetzen du bere jaquintasuna; eta çoroaren bihotza bere erhoqueriaren aguercera hari da.

24. Hazcarren escua nausi içanen da; aldiz, naguia dena, cerga pagatzen harico da.

25. Bihotzeco ithundurac beheratuco du guiçona, bainan solas on batec goiheretuco du.

26. Bere adisquidearen cariaz, bidegabe batez axola ez daducana, guiçon prestua da; beren bideac, ordean, enganatuco ditu gaixtaguinac.

27. Maulatiac ez du irabaciric atzemanen, eta prestuaren ontasunac içanen du urhearen balioa.

28. Çucembidean da bicitzea; bide ceiherrac, berriz, heriotzera darama.