Kapituluak

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31

Itun Zaharra

Itun Berria

Erran-Çaharrac 29 Navarro-Labourdin Euskara (BHNT)

1. Norc-ere cridançatzailea buru-gaixtoqueriaz arbuiatuco baitu, hainari erorico çaio tupusteco asturugaitza, eta ondotic eçar sendatzeric jarraiquico.

2. Prestuac berhatzeaz boztuco da jendea; gaixtaguinec nausitasuna harcean, auhenez abiatuco da populua.

3. Çuhurcia maite duen guiçonac boztuco du bere aita; aldiz, lilitchoac hacico dituenac galduco du bere içatea.

4. Erregue prestuac goratu lurra, guiçon cekenac xahutuco du.

5. Bere adisquideari solas legun eta aleguiazcoez minço denac, sarea hedatzen dio aitzinean.

6. Arteac atzemanen du bekatu eguiten hari den guiçon gaixtoa; eta prestua bozcarioz eta lauduriozco cantuz egonen da.

7. Prestuac eçagutzen du beharraren çucena; gaixtaguinac ez daqui deusere.

8. Guiçon galduec xahutzen dute hiria; çuhurrec, berriz, aldaratzen dute sulia.

9. Guiçon çuhurra, aharratzen bada çoroarequin, edo samur dadien, edo irri eguin deçan, ez du phausiric aurkituco.

10. Guiçon odolcoiec higüin dute lainoa; prestuec, berriz, beguiratu nahi diote bicia.

11. Çoroac atheratzen du gogoan duen gucia; çuhurra ephez dago, eta gueroraco goaitatzen da.

12. Solas gueçurtiac gogotic aditzen dituen buruçaguiac, gaixtoac içanen ditu cerbitzari guciac.

13. Beharrac eta harceduruac buruz buru eguin dute; Jauna da bien arguitzailea.

14. Beharrac cintasunean juiatzen dituen erreguea, hainaren tronua bethicotzat da gogortuco.

15. Çaharoac eta cridançac ematen dute çuhurcia; aldiz, bere nahitara uzten den haurrac ahalcatuco du bere ama.

16. Gaixtaguin guehiago, eta gaixtaqueria guehiago içanen da; eta prestuac içanen dira hequien xahupenaz lekuco.

17. Irakats çaçu ongui çure semea, eta çure goçagarri içanen da, eta atseguinen nasaicia emanen dio çure arimari.

18. Profeciaric ez denean guehiago içanen, populua barraiatuco da; leguea çaincen duena ordean, dohatsu da.

19. Gathibua ez daiteque hitzez irakats; ecic aditzen du çuc dioçuna, eta ihardesteaz ez da axoladuru.

20. Ikusi duçu guiçon bat minçatzera çalhu? haren ganic medeança baino çoroqueria guehiago uste içateco da.

21. Guriqui bere sehia haurretic hazten duenac, guerorat oçar atzemanen du.

22. Hasarrecor denac kimerac bizten ditu; eta gaitzicor dena, bekatura erorcorrago içanen da.

23. Hampurutsuari darraiquio beheramendua, eta ospetara goratua içanen da bihotzez aphal dena.

24. Uhoinarequin barne eguiten denac hastio du bere arima; aditzen du nola deitzen duten cin eguitera, eta ez du aguertuco hura.

25. Guiçonaren beldur dena laster erorico da; Jaunaren baithan bere iguriquimena daducana içanen da goratua.

26. Asco dabilça buruçaguiaren ganic beguithartequeta; bainan Jauna ganic atheraco çaio batbederari çor çaioena.

27. Prestuec gaixtaguina higüin dute, eta gaixtaguinec hastio dituzte bide çucenaz dabilçanac.       Hitza çaincen duen umea, galpenetic salbo içanen da.