Kapituluak

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31

Itun Zaharra

Itun Berria

Erran-Çaharrac 24 Navarro-Labourdin Euskara (BHNT)

1. Guiçatzarrez ez içan bekaizti, eta ez lehia hequiequilaco içatera.

2. Ceren hequien gogoac harrapaqueriaz baitu amets, eta hequien ezpainec malçurqueriac baiteratsazte.

3. Çuhurciaz alchatzen da etchea, eta umotasunaz gogorcen.

4. Jaquitateac betheco ditu selharuac gauça baliosenez eta ederrenez.

5. Guiçon çuhurra hazcar da; eta guiçon jaquinsuna indardun eta bizcor da;

6. Ceren neurriac hartuz eguiten baita guerla, eta salbamendua conseilu hainitz den toquian baita.

7. Çoroarençat gora dago çuhurcia; athean ez du ahoa idequico.

8. Gaizquiaren eguitea gogoan erabilcen duena deitzen da çoroa.

9. Çoroaren gogoeta bekatu bat da, eta gaizqui-minçatzailea hatsgarri çaiote guiçonei.

10. Hesturaco egunean, ahituric etsitzen baduçu, gutituco da çure indarra.

11. Itzurraraçatzu hilcera daramatzatenac, eta heriotzera eramaten dituztenen atheratzetic ez bara.

12. Erran bacineça: Indarrec ez naute laguncen, bihotzen ikarleac berac eçagut leçaque; deusec ez du enganatzen çure arimaren beguiralea, eta guiçonari bere eguincen arabera dio bihurturen.

13. Ene semea, jan çaçu eztia ona delacotz, eta bresca, çure ahoari guciz goço çaioelacotz.

14. Hala-hala çuhurciaren irakasmena içanen çaio çure arimari; aurkitu duqueçunean hura, phesquiça içanen duçu çure azquen orenean, eta çure phesquiça ez da galduco.

15. Ez heda celataric, gaizquia ez bilha prestuaren etchean, eta ez asalda haren phausua;

16. Ecen çazpitan erorico da prestua, eta jaiquico da; gaixtaguinac ordean tzarquerian ithoco dira.

17. Bozcarioric ez har çure etsaia erori ditaqueenean, eta ez jauz xahutu delacotz;

18. Beldurrez-eta Jaunac ikus deçan, gaitzi daquioen, eta haren gainetic ken deçan bere hasarrea.

19. Ez hari cein-guehiagoca gaixtaguinequin, eta ez ekar bekaizgoric guiçatzarrei;

20. Ecen gaixtoec ez dute guerocoaren phesquiçaric, eta gaixtaguinen arguia hilen da.

21. Ene semea, Jaunaren eta erregueren beldur içan çaiteci, eta ez beçaite nahas gaizqui-erraileequin;

22. Ceren batbatean alchatuco baita hequien galpena; eta norc eçagutzen du nolacoa içanen den bataren eta bercearen xahupena?

23. Hauquiec ere çuhurrençat: Juiamendutan ez da on beguiratzea nor nor den.

24. Gaixtaguinari erraten diotenac: Prestua çare, populuec hainac madaricatuco eta leinuec hastiatuco dituzte.

25. Hura açurriatuco dutenac içanen dira laudatuac, eta benedicionea ethorrico çaroete gainera.

26. Solas çucenac ihardesten dituenac, musu ematen du ezpainetan.

27. Çure lana aphain çaçu campoan, eta artharequin lant çaçu çure lurra, guero alcha deçaçun çure etchea.

28. Çure lagunaren contra ez becedi athera gueçurrezco lekuco, eta ez balaca nihor çure ezpainez.

29. Ez erran: Nola eguin baitarot, hala eguinen diot nic ere; ceini bere lanaren arabera bihurtuco diot.

30. Alferraren landatic eta çoroaren mahastitic iragan naiz;

31. Eta hara non hausinec bethe çutela gucia, eta lapharrec estali çutela haren gaina, eta lurrean cela inguruco harrasia.

32. Hori ikusi dudanean, alchatu dut bihotzean, eta ikuscari hortaz arguitu naiz.

33. Erran dut: Aphur bat lo eguinen duc, aphur bat culuscan egonen haiz, aphur bat bilduco dituc escuac lo eguiteco;

34. Eta lastercari bat iduri, ethorrico çaic erromeseria, eta escaletasuna, guiçon harmatu bat iduri.