Kapituluak

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48

Itun Zaharra

Itun Berria

Ecequielen Profecia 8 Navarro-Labourdin Euskara (BHNT)

1. Eta seigarren urthean, seigarren hilabetheco, borzgarren egunean, jarria nincen ene etchean, eta Judaco çaharrac jarriac çauden ene aitzinean, eta han Jainco Jaunaren escua erori cen ene gainera.

2. Eta ikusi nuen, eta hara itchura bat suaren iduria beçala; guerritic beheiti sua çuen iduri, eta guerritic goiti iduri çuen arguidura bat, electroa ikusten balitz beçala.

3. Eta escua beçalaco bat hedatu cen eta lothu citzaitan buru-karcetatic; eta izpirituac alchatu ninduen ceruaren eta lurraren artera, eta Jaincoaren ganicaco ikuspen batean eraman ninduen Jerusalemera, ipharrera beguira çagoen barneco athearen ondora, non baitzagoen xutic bekaizgoco idola, bekaizgoaren jauçarazteco.

4. Eta hara Israelgo Jaincoaren ospea han aguertu citzaitala, landan içatu nuen ikuspena beçala.

5. Eta Jaunac erran çarotan: Guiçasemea, alcha çatzu beguiac ipharreco alderat. Eta ipharreco alderat alchatu nituen beguiac, eta hara aldareco athearen ipharretic, sarcean berean çagoela bekaizgoco idola.

6. Eta erran çarotan Jaunac: Guiçasemea, baduçu uste? ikusten duçu cer hari diren horiec, Israelgo etcheac hor eguiten dituen icigarriqueria gaitzac, ni ene sainduteguitic urruntaraci beharrez? Eta oraino itzuliz ikusiren ditutzu icigarriqueria handiagoac.

7. Eta eraman ninduen lorio-sarcera; eta ikusi nuen xilo bat bacela harrasian.

8. Eta erran çarotan: Guiçasemea, cilha çaçu harrasia. Eta harrasia cilhatu nuenean, aguertu cen athe bat.

9. Eta erran çarotan: Jar çaite eta ikusatzu horiec hor eguiten dituzten icigarriqueria guciz tzarrac.

10. Eta sarthuric ikusi nuen, eta hara cer-nahi cierpe eta abere itchura, icigarriqueria eta Israelgo etchearen idola guciac thindatuac cirela inguruan harrasi gucian.

11. Eta itchura hequien aitzinean çauden Israelgo etcheco çaharretaric hirur hogoi eta hamar guiçon, eta hauquien erdian Jeçonias, Saphanen semea; eta baçuten bakotchac isensunci bana escuan, eta isensutic alchatzen cen lanhozco bafada.

12. Eta Jaunac erran çarotan: Guiçasemea, ikusten duçu ongui, ilhumbeetan cer eguiten duten Israelgo etcheco çaharrec, batbederac cer eguiten duen bere guela çokoan; ecen diote: Jaunac ez gaitu ikusten, Jaunac utzi du lurra.

13. Eta erran çarotan: Oraino itzuliz ikusiren ditutzu, horiec eguiten dituzten icigarriqueria handiagoac.

14. Eta sarraraci ninduen Jaunaren athe-sarce, ipharrera beguiratzen duenetatic; eta hara emaztequi batzu han jarriac Adonisen deithoratzen.

15. Eta erran çarotan: Ikusi duçu ongui, guiçasemea; eta oraino itzuliz ikusiren ditutzu horiec baino icigarriqueria handiagoac.

16. Eta sarraraci ninduen Jaunaren etcheco lorio barnecoan; eta hara Jaunaren templo sarcean, ezcaratzaren eta aldarearen artean, hogoi eta borz guiçon beçala, guibelaz Jaunaren temploco harrasiari çaudela, eta aitzinaz iguzqui-sorthaldera; eta iguzqui-ilkitzea adoratzen çuten.

17. Eta erran çarotan: Ikusi duçu ongui, guiçasemea; hori guti othe da Judaco etchearençat hor eguin dituzten icigarriqueria horien eguitea; ecen lurra gaixtaqueriaz bethez, itzuli dire ene sumintaraztera? Eta horra non adar bat hurbilcen duten beren sudurretara.

18. Ni ere beraz harico naiz ene sephan; ene beguiac ez du guphidetsiren, ez naiz urricalduco; eta oihuca deihadar eguinen dutenean ene beharrietara, ez ditut ençunen.