Kapituluak

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48

Itun Zaharra

Itun Berria

Ecequielen Profecia 19 Navarro-Labourdin Euskara (BHNT)

1. Eta çuc, abia çaçu Israelgo buruçaguien gaineco deithorea,

2. Eta erraçu: Çure ama lehoinaren urrixa certaco da lehoinen artean etzan, eta bere umeac certaco ditu haci lehoincumeen erdian?

3. Bere lehoincumeetaric bat erakarri du, eta lehoin bilhacatu da; eta ikasi du harrapaquinaren atzematen eta guiçon iresten.

4. Eta jendeec hartaz ençun dute, eta atzeman dute, ez sakiric içan gabe; eta burdinaztaturic eraman dute Eguiptoco lurrera.

5. Amac bere burua ikusiric hebaindua, eta galdua çuela bere iguriquitza, bere umeetaric hartu çuen berce bat, eta eçarri çuen lehoin.

6. Hau lehoinequin çabilan eta bilhacatu cen lehoin; ikasi çuen harrapaquin atzematen eta guiçon iresten.

7. Ikasi çuen alhargun eguiten, eta hirien mortu bilhacarazten; eta haren marrumetara, desmasian çaudecen lurra eta lurrecoac.

8. Eta herrialde orotaric jendaiac bildu ciren haren contra, eta sarea arthiqui cioten gainera, eta harrapatua içan cen, ez sakiric hequiei eguin gabe.

9. Eta caiola batean eçarri çuten; burdinaztaturic eraman cioten Babilonaco erregueri, eta presondegui batean eçarri çuten, haren marruma ençun etzadien guehiago Israelgo mendietan.

10. Çure ama, hala-nola aihen bat çure odolean, ur-heguian landatua cen; fruituac eta gandoac ilki ciren ur nasaietaric.

11. Haren adar hazcarrac bilhacatu ciren buruçagui makila, eta adarren artean goratu cen haren irazquia, eta bere goratasuna ikusi çuen bere gandoen ostearen erdian.

12. Eta hasarrean errotic atheratua eta lurrerat arthiquia içan da, eta haice erregarriac idortu du haren fruitua; haren adar hazcarrac erkitu eta ihartu dire; suac iretsi du.

13. Eta orai berriz landatua da mortuan, lur agor eta ecin-hurbilduzcoan.

14. Eta haren aihenetaco çuretic ilki da sua, eta suac iretsi du haren fruitua; eta haren baithan ez da guehiago içatu adar hazcarric buruçagui makiletaco. Hau da deithorea, eta deithoratzeco behartuco da.