Kapituluak

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48

Itun Zaharra

Itun Berria

Ecequielen Profecia 46 Navarro-Labourdin Euskara (BHNT)

1. Hau dio Jainco Jaunac: Barneco ezcaratzeco athe iguzqui-aldera dagoena hersia egonen da laneco sei egunetan, bainan idequico da larumbatetan; eta hilabethe-lehenetan ere idequico da.

2. Eta campoco atheco sarcetic ethorriren da princea, eta athelasean da gueldituren; eta aphecec harençat escainiren dituzte holocausta eta baquezco bitimac; eta athelasean egonen da adoran, eta ilkiren da; athea berriz, arratseraino ez da hersiren.

3. Eta lurreco populuac ere athe haren aitzinean adoraturen du Jauna larumbatetan eta hilabethe-lehenetan.

4. Princeac berriz, holocausta hau escainiren dio Jaunari: larumbatean, sei bildots narriogabe, eta ahari narriogabe bat,

5. Eta ephiaren escainça aharico; bildotsençat berriz, berari iduritzen çaioena, eta hin bat olio ephi bakotcharençat.

6. Aldiz, hilabethe-lehenetan, içanen dire abereetaric aratche bat nothagabea, eta sei bildots, eta sei ahari narriogabe;

7. Eta eguinen du ephi baten escainça aratcheco, eta ephi batena halaber aharico; bildotseco berriz, escura heldu çaioena, eta hin bat olio ephico.

8. Eta princea ethorcecoa denean, sar bedi iguzqui-aldeco athe-sarcetic, eta handic beretic ilki.

9. Eta besta-buruetan, lurreco populua Jaunaren aitzinera ethorrico denean, adoratzera ipharreco athetic sarcen dena, ilki bedi hegoaco athetic; berriz, hegoaco athetic sarcen dena, ilki bedi ipharraldeco athetic; ez bedi bihur sarthu den atheco bideaz, bainan haren parrecoaz ilki bedi.

10. Princea berriz, hequien erdian, sarcen direnequin sarthuco da, eta ilkitzen direnequin ilkico.

11. Eta ferietan eta besta-buruetan, eguinen da ephi baten escainça aratcheco eta ephi batena aharico; bildotseco berriz, escainça içanen da escura heldu dena; eta hin bat olio ephico.

12. Aldiz, princeac bere oldetara Jaunari escainico dituenean holocausta edo baquezco bitimac, idequico çaio iguzqui-aldera. dagoen athea; escainico ditu bere holocausta eta baquezco bitimac, larumbat-egunean eguiten ohi diren beçala; eta ilkico da, eta ilki den ondoan athea hersico da.

13. Eta Jaunari egun oroz eguinen dio urthe bereco bildots narriogabe baten escainça; hori goicean eguinen du bethi.

14. Eta bildotsarequilaco, goiz oroz eguinen du ephi baten seigarrenaren escainça, eta oliotic hinaren hirugarrena, irinarequin nahastecatzeco; hori da Jaunari çor çaioen egun orozco eta bethirainoco sacrificioa.

15. Escainiren ditu beraz bildotsa, sacrificioa eta olioa goiz oroz, bethirainoco holocausta.

16. Hau dio Jainco Jaunac: Princeac bere semeetaric bati eguiten badio emaitza bat, hunençat eta hunen semeençat içanen da primancetan, eta ondoregoz goçaturen dute.

17. Emaitza ordean, bere primançatic eguiten badu bere cerbitzarietaric bati, hainarena içanen da bihurpeneco urthea dino, eta princeari bihurturen çaio; hunen ondoregoa berriz, hunen haurrena içanen da.

18. Buruçaguiac ez du borchaca populuaren primançatic eta içanetic hartuco; bainan bere içanetic primançac eguinen daroezte bere semeei, ene populuan nihor içan ez dadien bere ontasunetic kendua.

19. Eta athearen aldean cen sarbide batetic sarraraci ninduen sainduteguico aphecen guela, ipharrari çaudenetara; eta han bacen toqui bat mendebalerat itzulia.

20. Eta erran çarotan: Hau da toquia ceintan aphecec erreco baitituzte bekatuarençateco eta hobenarençateco bitimac; ceintan erretzen baitute sacrificioa, ez detzaten eraman campoco ezcaratzera, eta populua ez dadien sainduets.

21. Eta eraman ninduen campoco ezcaratzera, eta inguraraci çarozquidan ezcaratzaren lau çokoac; eta hara ezcaratz çokoan bacela ezcaraztto bat, ezcaraztto bakotcha ezcaratz çoko bakotchean.

22. Lau ezcaratz çokoetan xuxenduac ciren ezcarazttoec baçuten berrogoi beso luçara eta hogoi eta hamar çabalera; lauac neurri batecoac ciren.

23. Eta bacen harrasi bat lau ezcarazttoac inguratzen cituena birundan; eta sukaldeac baciren lorio-azpietan eguinac inguruan.

24. Eta erran çarotan: Hau da sukaldeteguia ceintan Jaunaren etcheco cerbitzariec errearacico baitituzte populuaren bitimac.