kapitoly

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16

Nový Zákon

Římanům 9 Slovo na Cestu (SNC)

Boží svrchovanost

1-2. Ach, Izraeli! Ach, můj národe! Kéž bys i ty našel cestu ke Kristu! Trápím se a naříkám pro tebe dnem i nocí.

3. Život bych za tebe dal, kdyby tě to mohlo zachránit. Kristus ví, že nepřeháním, Božímu Duchu nelze nic předstírat. Tolik jsi toho od Boha dostal, a přesto nechceš poslouchat!

4. Za vlastní děti vás přijal, slavně vás vedl dějinami k ještě slavnější budoucnosti, dal vám své zákony, abyste v životě nemuseli tápat, naučil vás, jak ho máte uctívat, dal vám úžasné sliby,

5. slavné vůdce jste měli mezi praotci a nejslavnější – Kristus, věčný Bůh a Vládce – se jako člověk také narodil z vaší krve. A toho jste se zřekli!

6-9. Boží slovo však platit nepřestalo: Izraelci nejsou všichni, kdo odvozují svůj rodokmen od Abrahama nebo Jákoba – Izraele. I když jsou to potomci Abrahamovi, měl Bůh na mysli pouze Izáka, když Sáře sliboval syna. To znamená, že ne všichni z Abrahama jsou Božími dětmi, ale jenom ti, kteří se narodili na základě Božího slibu.

10. Také o synech, které měl Izák se svou ženou Rebekou,

11. rozhodl Bůh ještě před jejich narozením. Oznámil, že starší z nich bude sloužit mladšímu. Když tak Bůh určil jejich vzájemné postavení ještě před tím, než se o to mohli osobně nějak zasloužit, zdůraznil tím, že má právo rozhodovat o lidech naprosto svobodně,

12-13. bez ohledu na jejich záslužné skutky. Proto mohl také říci, jak stojí jinde v Bibli: „Dal jsem přednost Jákobovi před Ezauem.“

14. Můžeme z toho usuzovat, že je Bůh nespravedlivý? Naprosto ne!

15. Mojžíšovi přece řekl:„Projevím svou přízeň komu chcia slituji se nad kým chci.“

16-18. Nikomu tím není povinen, nikdo na to nemá nárok. Je to jen jeho milost, když to učiní. Faraónovi, jak sám říká, propůjčil jeho postavení proto, aby na něm ukázal svou moc a aby rozšířil svůj věhlas po celé zemi. Tak tedy žádným sebevětším úsilím, nýbrž z pouhé Boží milosti jsou lidé to, co jsou.

Boží a lidská měřítka jsou rozdílná

19. Možná někdo namítne: Proč nám tedy Bůh ještě pořád něco vytýká, když se nic nemůže dít proti jeho vůli?

20. Ale člověče, kdo ty vlastně jsi, že si troufáš přít se s Bohem? Říká snad výrobek svému tvůrci: Proč jsi mne udělal zrovna takhle?

21. Copak se hrnčíř ptá hlíny, zda z ní má udělat vázu nebo mísu?

22. Nemohl i Bůh ukázat nejen svou pravomoc trestat, ale i svou shovívavost s lidmi zralými k potrestání?

23. Nemá právo projevit svou dobrotu k lidem, které zahrnul milosrdenstvím a určil pro věčnou slávu?

24. Podobně povolal i nás, a to nejen židy nebo členy církve, ale i jiné,

25. jak naznačuje prorok Ozeáš:„Nazvu svým lidem ty,k nimž jsem se nechtěl znát,vyhnané zase zavolám nazpět.

26. Kdo předtím slyšeli mé slovo odsouzení,budou ujištěni, že je přijímám za své syny.“

27. O Izraeli říká Izajáš:„Kdyby jich bylo jak mořského písku,jen hrstka se jich zachrání.

28. Bez odkladu a do písmenesplní Bůh své slovo na zemi.“

29. A už dříve předvídá:„Kdyby nebyl nebeský vládceten zbytek lidu nezachoval,byli bychom jak Sodomazpustli a Gomoře se podobali.“

Bůh odmítá ty, kdo mu nevěří

30. Co tu vidíme? Že ti, kdo k izraelskému náboženství nepatřili a o bezúhonnost před Bohem nijak neusilovali, ti ji dosáhli na základě víry.

31. A ti, kdo spoléhali na svou příslušnost k vyvoleným a na plnění náboženských předpisů, vyšli naprázdno.

32. Proč to? Protože se domnívali, že si Boha nakloní okázalou zbožností místo upřímnou vírou. Na tom ztroskotali,

33. zcela podle slov Izajášových:„Hle, na Sijón kladu kámen úrazu,o něj se mnohý z vás rozbije.Kdo se mne však vírou uchopí,ten žádnou škodu neutrpí.“