kapitoly

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16

Nový Zákon

Římanům 11 Slovo na Cestu (SNC)

Kdo uvěří, navrací se k Bohu

1. Ptám se tedy: Zavrhl snad Bůh svůj národ? Rozhodně ne! Vždyť já jsem také židovské národnosti, potomek Abrahamův z větve Benjamínovy.

2. Bůh nezavrhl svůj lid, který si předtím vybral. V Bibli se dočteme, že už Elijáš si Bohu na svůj národ stěžoval:

3. „Pane, tvé proroky povraždili, tvé oltáře rozbořili. Už jen já jsem zůstal při tobě a také mně o život ukládají.“

4. A co mu na to odpovídá Bůh? „Sedm tisíc věrných – kromě tebe – se bohům cizím ještě neklaní!“

5. Stejně tak dnes je tu takový zbytek věrných. Bůh je ovšem nevyvolil pro jejich zásluhy, nýbrž ze své milosti.

6-7. Tak tedy: o co se tolik snažili Izraelci, toho – kromě těch vyvolených – nedosáhli.

8. Bůh je ranil slepotou,takže mají oči –a přesto nevidí,mají uši –a přesto neslyší,slepí a hluší jsou až dodnes.

9. A David říká v jednom svém žalmu:„Jejich blahobyt ať je jim osidlem a kamenem úrazu.

10. Zatmi jim zrak,ať nevidí a pod břemenem stále se hrbí.“

11. Ptám se tedy: Je snad smyslem jejich klopýtnutí, aby padli nadobro? V žádném případě!

12. Jejich pád však umožnil záchranu pohanů, a to má probudit u židů zdravou žárlivost. Oč větším požehnáním pro svět bude návrat Izraele k Bohu, když jeho úpadek znamenal už takové dobrodiní!

Boží povolání není důvodem k domýšlivosti

13. Proto vám, bývalým pohanům, sloužím tak horlivě,

14. abych vyvolal žárlivost u svých soukmenovců a alespoň některé tak zachránil.

15. To, že se ocitli v nepřátelském táboře, přineslo světu smíření s Bohem. A což teprve, až je Bůh znovu přijme! To bude přímo vzkříšení z mrtvých!

16. Co vyrostlo ze svatých kořenů, je rovněž svaté.

17. Jestli byly některé větve ze svatého stromu ulomeny a vy, jako plané větve, naroubováni na jejich místo,

18. nevypínejte se nad větve původní. Nezapomeňte, že kořen nese vás a ne naopak!

19. Říkáš: „Byly přece ulámány, abych já mohl zaujmout jejich místo.“

20. Máš pravdu, byly ulámány kvůli své nevěře a ty rosteš na jejich místě díky své víře. To však měj za důvod spíš k pokoře než k domýšlivosti.

21. Když Bůh neušetřil větve původní, tím spíš by neušetřil tebe.

22. Máš v tom vidět důkaz jeho přísnosti, ale zároveň i dobroty: přísnosti k odpadlým a dobroty k tobě – pokud ovšem zůstaneš věrný. Jinak odřízne i tebe.

23-24. A stejně i židé, vrátí-li se k Bohu, budou naroubováni zase zpět. Bude to tím snadnější, že Bůh je vlastně jen vrátí na jejich původní místo.Nemělo by vám zůstat tajemstvím, bratři, jaké úmysly má Bůh s Izraelem,

25. a nechci vás ponechat jen vašim představám. Část židů zůstane od Boha odvrácena tak dlouho, dokud počet povolaných z ostatních národů nebude dovršen. Když se to stane,

26. otevře se cesta všemu Izraeli a nalezne spasení, jak píše Izajáš:„Z Jeruzaléma přijde vysvoboditela všechnu bezbožnost z národa vymýtí.

27. Já, Bůh, s nimi učiním smlouvu,že všechny jejich viny zahladím.“

28. Jak se tedy máte na židy dívat? Nepřijali Pána Ježíše Krista, a proto je můžete pokládat za Boží odpůrce; přitom však nezapomínejte, že vás jejich vzdor přivedl k Božímu milosrdenství. Bůh je však stále miluje, protože jsou dětmi svých předků, které on vyvolil.

29. Když Bůh něco daruje, nebere to zpět; když někoho povolá, sám to neruší.

30. Vy jste kdysi Boha odmítali, ale teď se vám dostalo Božího milosrdenství, když ho židé odmítli.

31. V podobné situaci jsou teď oni. Staví se odmítavě k milosti, která byla udělena vám právě proto, aby ji nakonec mohli dostat i oni.

32. Tak se všichni nerozdílně stali svou neposlušností stejně závislými na Boží milosti, jak Bůh chtěl.

33. Jak nesmírné je Boží bohatství,jak hluboká jeho moudrost a poznání.Jak nevyzpytatelná jeho rozhodnutí a nepředvídatelné jeho jednání!

34. Kdo může pochopit Boží myšlení,kdo byl kdy jeho poradcem?

35. Kdo mu kdy dal něco ze svého,aby mu to on musel vrátit?

36. Vždyť z Boha vše pochází,díky jemu a pro něho vše trvá.Jemu sláva na věky!