kapitoly

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16

Nový Zákon

Římanům 3 Slovo na Cestu (SNC)

Bůh zůstává věrný

1. Přece však má židovský národ zvláštní postavení a určité výsady. Jaké? Není jich málo!

2. Předně jim byla svěřena Boží slova.

3. A co když jim někteří neuvěřili – můžete namítnout. A já se ptám: Myslíte, že Bůh jen pro jejich nedůvěru nedostojí svému slovu?

4. Ale kdepak! Právě na tom ukáže, jak dovede být věrný i tehdy, když mu člověk nevěří. Tak to stojí i v Písmu:„Každý uzná, že čestně dodržíš to,co jsi slíbil, a jako vítěz vyjdeš z každého obvinění.“

5. Někdo však může namítnout: „Jestliže naše špatnost dává vyniknout Boží spravedlnosti, snad by nás Bůh neměl za ni trestat.“

6. Jaký smysl by potom měl Boží soud?

7. To bychom mohli rovnou nabádat ke zlu, aby se dobro vedle něj tím víc zaskvělo.

8. Někteří lidé to opravdu dělají, ale my ne, i když nás z toho obviňují. Takoví hříšníci budou plným právem odsouzeni.

9. Napsal jsem vám již, že židovský národ má určité přednosti. To však neznamená, že židé jsou před Bohem lepší než ostatní. O všech lidech je v Žalmech napsáno:

10. „Nikdo na světě není spravedlivý, ani jediný.

11. Nikdo není moudrý, nikdo Boha nehledá.

12. Všichni úplně zabloudili, jejich život ztratil smysl.Opuštěná je cesta dobra, nikdo po ní nekráčí.

13-14. Jejich hrdlo – otevřený hrob;jazyk – nástroj lsti a podvodu;rty – schránky jedu,uštknou tě jako had.

15. K prolití krve je nemusíš pobízet,

16. zkáza a bída jsou jejich průvodci,

17. cestu k pokoji však neznají,

18. ani úctu před Bohem.“

19. Víme však, že ustanovení zákona jsou závazná pro všechny, kterým byla určena. Každý tu musí uznat, že před Bohem je vinen,

20. neboť sebeupřímnější snahou dodržovat zákon si nikdo před Bohem nedobude postavení bezúhonného; zákon naši vinu pouze blíže určuje a usvědčuje nás z ní.

Spravedlnost před Bohem

21. Dnes však už známe jinou cestu k věčnému životu než spoléhání se na vlastní dodržování Božích zákonů. Už Mojžíš a proroci o ní mluvili,

22-23. ale teprve Kristem ji Bůh otevřel. On sám, jak odpovídá jeho povaze, rozhodl se dát novou příležitost lidem, kteří svými vinami ztratili podíl na Boží slávě: odevzdat život do všech důsledků Kristu.

24. Jaká to milost, že nic jiného není člověku zapotřebí. Kristus – toť svrchovaný důkaz Boží shovívavosti k nám.

25-26. Jeho krev prolitá na popravišti je pečetí smíření Boha se světem. Až dosud Bůh trest za naše viny pouze s nekonečnou trpělivostí odkládal; nyní je však vložil na Ježíše Krista, který pro ně zemřel. A tak jsou nám definitivně odpuštěny; odpuštěny všem, kdo tuto Boží nabídku smíření přijali. Tak Bůh z hříšných dělá opět bezúhonné, aniž sám cokoliv slevuje ze své spravedlnosti.

27. Čím se tedy můžeme před Bohem chlubit? Ničím! Skutky? Ty nás nespasí. Jedině víra nás může zachránit.

28. Jsem přesvědčen, že nikoliv úzkostlivé dodržování všech přikázání a předpisů, ale pouze víra nás uschopní obstát před Bohem.

29. Což je tu Bůh jen pro členy církve? Není snad Bohem všech lidí? To se rozumí, že je!

30. Bůh je pouze jeden a bez rozdílu přijímá všechny, kdo se obrátí ke Kristu.

31. Neprohlašujeme snad zákon za bezcenný tím, že stavíme víru tak vysoko? Rozhodně ne! Naopak, platnost zákona se tím jen potvrzuje.