kapitoly

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16

Nový Zákon

Římanům 16 Slovo na Cestu (SNC)

Pavel zdraví své přátele

1. Doporučuji vám sestru Fébu, obětavou služebnici Kenchrejského křesťanského sboru. Ochotně pomáhala mně i jiným.

2. Jestli se na vás obrátí, udělejte pro ni všechno, co budete moci, jak se na křesťany sluší.

3-4. Pozdravujte Prisku a Akvilu,kteří pro mne v Kristových službách riskovali život;nejen já, ale všichni křesťané jsou jim za to dlužníky.

5. Také všem věřícím,kteří se u nich scházejí,posílám srdečný pozdrav.Obzvlášť zdravím Epaineta,prvního asijského křesťana,

6. a Marii, která tolik pro vás udělala.

7. Pozdravujte mé krajany a bývalé spoluvězně Andronika a Junia,vynikající muže mezi apoštoly,kteří se stali křesťany dříve než já.

8-16. Dále pozdravujte Ampliáta,Urbana, Stachyna a Apella.Také všechny od Aristobulů a Narcisů,Herodiona, Tryfainu, Tryfosu a Persidu.A ovšem Rufa a jeho matku –měla mě jako vlastního.A ještě Asynkrita, Flegonta, Herma, Patrobu,Hermeu a ostatní tamější bratry,Filologa, Julii, Nerea a jeho sestru,Olympa a všechny křesťany u nich.Pozdravte je ode mne bratrským polibkem.Taky ode všech křesťanských sborů a skupin vyřizuji pozdravy.

Stále platná výzva: Pozor na bludaře

17. Jedno bych vám ještě rád položil na srdce: dejte si pozor na ty, kdo vyvolávají spory a svádějí vás z cesty, kterou jste nastoupili.

18. Takoví kážou ne proto, aby sloužili Kristu, ale pro svůj vlastní prospěch. Vyhýbejte se jim. Bezelstného člověka snadno zmatou líbivými řečmi.

19. O vaší víře všude slyším jen to nejlepší a mám z toho radost. Přeji vám moudrost v konání dobra a zlo ať se vás ani nedotkne.

20. Bůh, dárce pokoje, už brzo rozdrtí satana u vašich nohou. Náš Pán Ježíš Kristus ať vás obdaří svou milostí.

Na závěr: lidem pozdravy – Bohu sláva

21. Pozdravuje vás můj spolupracovník Timoteus a přátelé Lucius, Jáson a Sozipater.

22. I já, písař tohoto listu, Tercius, připojuji svůj pozdrav.

23. Také Gaius, náš hostitel, vás pozdravuje a rovněž vás zdraví správce městské pokladny Erastus a bratr Kvartus.

24-26. Bůh vám může dát schopnost žít podle slov, která jsem vám zvěstoval. Byly vám zjeveny jeho dávné plány, dlouho skryté, ale nyní objasněné proroctvími, abyste je vírou poslušně přijali a podle nich žili.

27. Nade vše moudrému Bohu věčná sláva za Ježíše Krista.Váš Pavel