kapitoly

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16

Nový Zákon

Římanům 12 Slovo na Cestu (SNC)

Poznání Boha vede ke službě

1. Když nám Bůh tak mnoha způsoby projevuje své milosrdenství, dejte mu i vy sami sebe plně k službám. Taková oběť je mu nejmilejší, tím ho nejlépe můžeme uctít.

2. Přestaňte napodobovat zvyky a způsoby ostatního světa a změňte celé svoje smýšlení, abyste byli schopni rozeznat, co je v souladu s Boží vůlí, co je tedy správné, dokonalé a jemu milé.

3. Jako Boží vyslanec vám kladu na srdce: nikdo ať si o sobě nemyslí víc, než odpovídá jeho víře.

4. Tělo se skládá z mnoha orgánů a každý v něm má jinou funkci.

5. Také my všichni tvoříme s Kristem jedno tělo, ale jako jeho jednotlivé orgány máme různé úkoly podle schopností, jimiž nás Bůh obdaroval.

6. Komu Bůh svěřil poselství, ať ho zvěstuje v souladu s vírou.

7. Kdo je nadán k službě, ať slouží.

8. Kdo má schopnost vyučovat, ať se věnuje vyučování. Kdo umí povzbuzovat, ať povzbuzuje. Kdo rozdává, ať přitom neskrblí. Kdo stojí v čele, ať je horlivý. Kdo slouží trpícím, ať to dělá s radostí.

Zlatá pravidla pro mezilidské vztahy

9. V lásce nemá místo přetvářka. Ke zlu mějte odpor, dobro milujte.

10. Mějte se rádi jako bratři, překonávejte se ve vzájemné úctě.

11. V horlivosti nepodléhejte únavě, ale služte Pánu v duchovním zápalu.

12. Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí.

13. Podporujte spolubratry v nouzi, buďte pohostinní.

14. Svým nepřátelům přejte jen dobré a neživte v sobě nenávist.

15. Radujte se s radujícími, plačte s plačícími.

16. Žijte spolu v souladu. Nechtějte dosáhnout závratných úspěchů, spíš buďte svědomití v drobných úkolech. Nepokládejte sami sebe za nejmoudřejší a nejchytřejší.

17. Zlo nikdy neoplácejte zlem, ale usilujte o dobro pro všechny.

18. Pokud bude záležet na vás, udržujte dobré vztahy se všemi lidmi.

19. Nezjednávejte si spravedlnost sami, moji drazí, přenechte odplatu Bohu, neboť v Bibli čteme: „Mně patří odveta, já odplatím, praví Pán.“

20. Pro vás však platí:když má nepřítel hlad, dejte mu najíst,když má žízeň, dejte mu napít.Tím dosáhnete toho, že se za své jednání zastydí.

21. Nenechte se strhnout ke zlému, ale přemáhejte zlo dobrem.