kapitoly

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28

Nový Zákon

Matouš 10 Slovo na Cestu (SNC)

Ježíš vysílá dvanáct učedníků

1. Potom Ježíš svolal svých dvanáct žáků a dal jim moc nad temnými silami, aby je vyháněli a uzdravovali všechny nemoci těla i ducha.

2. Jména těch dvanácti, které nazval svými vyslanci – apoštoly, jsou:Šimon, zvaný Petr,Ondřej – Petrův bratr,Jakub – syn Zebedeůva jeho bratr Jan,

3. Filip,Bartoloměj,Tomáš,Matouš – bývalý celník,Jakub – syn Alfeův,Tadeáš,

4. Šimon Kenaanskýa Jidáš Iškariotský,jenž ho nakonec zradil.

5. Těchto dvanáct Ježíš vyslal a na cestu jim dal pokyny: „Nechoďte nyní mezi pohany a nevcházejte do samařských měst.

6-7. Raději jděte k těm Izraelcům, kteří se Bohu odcizili, a rozhlašujte, že Boží království je již blízko.

8. Uzdravujte nemocné, mrtvé probouzejte k životu, očišťujte malomocné, vyhánějte démony. Co jste zdarma dostali, zdarma rozdávejte.

9. Neshánějte žádné peníze,

10. neberte si na cestu zavazadlo s náhradními šaty či obuví, ani hůl na obranu. Jako dělník dostává mzdu, tak i ti, kterým sloužíte, by se měli o vás postarat.

11. Kdykoliv vstoupíte do města nebo vesnice, ptejte se po bohabojném člověku a v jeho domě pak zůstaňte, dokud se nevydáte na další cestu.

12. Když vstoupíte do domu, pozdravte přáním pokoje.

13. Jestliže vaše poselství vděčně přijmou, naplní je pokoj, který přinášíte.

14. Odmítnou-li, jejich škoda, vám pokoj zůstane. Opusťte každé město nebo dům, kde by vás ani vaše svědectví nepřijali, a nezdržujte se s nimi.

15. Říkám vám, že takové město na tom bude v den soudu hůře než Sodoma a Gomora.

Ježíš připravuje učedníky na pronásledování

16. Posílám vás jako ovce mezi vlky. Buďte tedy obezřetní jako hadi a bezelstní jako holubice.

17. Mějte se na pozoru před lidmi, protože vás budou vydávat soudům a budou vás bičovat v synagogách,

18. vláčet vás před vládce a panovníky kvůli mně. To všechno bude příležitost, abyste jim i celému světu vydali svědectví.

19. Až vás postaví před soud, nedělejte si starosti s tím, jak a co budete mluvit, protože vám budou dána pravá slova v pravý čas.

20. To nebudete mluvit vy, ale Duch vašeho Otce promluví skrze vás.

21. Bratr vydá bratra na smrt, otec syna, děti se vzbouří proti rodičům a zabijí je.

22. Všichni vás budou nenávidět, protože jste moji. Ale ten, kdo vytrvá až do konce, bude zachráněn pro věčnost.

23. Budou-li vás v některém městě pronásledovat, utečte do jiného. Říkám vám, že nestačíte projít všechna izraelská města dříve, než se prokáže, kdo vlastně jsem.

24. Žák nemůže očekávat víc než učitel, ani služebník Boží víc než jeho pán.

25. Ať je spokojen s údělem svého učitele a pána. Když mne obvinili, že jsem ve spojení s ďáblem, co si asi vymyslí na vás!

26. Ale nebojte se jich. Přijde čas, že pravda vyjde najevo a všechno skryté bude odhaleno.

27. Co vám říkám ve tmě, povězte na světle, a co vám šeptám do ucha, rozhlašujte veřejně!

28. A nebojte se těch, kteří zabíjejí tělo; věčný život vzít nemohou. Spíše mějte strach z toho, který vás může navěky zahubit.

29-30. Jakoupak cenu má vrabec? A přece ani jeden nespadne na zem bez vědomí vašeho Otce.

31. Tak nemějte strach – jste daleko cennější než celé hejno vrabců. Otci záleží na každém vašem vlásku.

32. Kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já budu hlásit před svým Otcem v nebi.

33. Kdo mne však před lidmi zapře, toho se zřeknu před svým nebeským Otcem.

34. Nemyslete si, že můj příchod přinese světu bezprostřední pokoj; můj příchod způsobí i boj a násilí.

35. Víra ve mne může rozdělit syna a otce, dceru a matku, snachu a tchyni.

36. Nepochopení a zloba vlastní rodiny bývají nejhlubší.

37. Kdo má ve svém srdci na prvním místě otce nebo matku, syna nebo dceru, a ne mne, není mne hoden.

38. Kdo by chtěl za mnou jít a nevzal by na sebe tyto těžkosti jako kříž, není mne hoden.

39. Kdo lpí na svém životě, ztratí ho, kdo však je ochoten pro mne všechno obětovat, ten teprve pravý život získá.

40. Kdo přijímá vás, přijímá mne, a kdo přijímá mne, ten přijímá toho, který mne poslal.

41. Přijme-li někdo mého svědka s vědomím, že Bůh ho posílá, dostane stejnou odměnu jako on. Kdo se ujme věřícího pro jeho víru ve mne, dostane stejnou odměnu jako ten věřící.

42. A kdo by podal třeba jen sklenici studené vody jednomu z nepatrných, protože je můj učedník, ten bude určitě odměněn.“