kapitoly

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28

Nový Zákon

Matouš 14 Slovo na Cestu (SNC)

1. Tehdy slyšel galilejský vládce Herodes Antipas vyprávění o Ježíšovi

2. a řekl svým dvořanům: „To musí být Jan Křtitel! Vstal z mrtvých, a proto dělá takové zázraky!“

3. Před časem dal tento Herodes Jana zatknout a uvěznit.

4. Jan mu totiž vytýkal, že žije s Herodiadou, manželkou svého bratra Filipa.

5. Herodes by se Jana rád zbavil, ale bál se, protože lidé v něm viděli proroka.

6. Na oslavě Herodových narozenin tančila dcera Herodiady a okouzlila Heroda tak,

7. že jí přísahal splnit každé přání.

8. Herodiada navedla svou dceru a ta požádala: „Chci tady na míse hlavu Jana Křtitele.“

9. To bylo i na Heroda příliš. Nechtěl se však zostudit před hosty tím, že by zrušil svou přísahu.

10. Poručil proto, aby Jana sťali přímo ve vězení.

11. Jeho hlavu přinesli na míse tanečnici a ta ji donesla své matce.

12. Janovi žáci si vyžádali jeho tělo a pohřbili ho. Pak šli oznámit Ježíšovi, co se stalo.Ježíš sytí pět tisíců

13. Když to Ježíš slyšel, vstoupil do loďky a odplul na osamělé místo. Jakmile však lidé z okolí zjistili, kam jeho loďka míří, shromáždili se tam.

14. Když Ježíš vystoupil na břeh, čekaly ho již davy lidí. Měl s nimi soucit a uzdravil jejich nemocné.

15. Večer za ním přišli jeho učedníci a řekli: „Už je pozdě a tady v pustině se nedá koupit nic k jídlu. Rozluč se s nimi, ať si mohou po vesnicích něco opatřit.“

16. Ježíš jim na to řekl: „Kam by chodili, dejte jim najíst vy!“

17. Namítli: „Vždyť tu máme všeho všudy pět chlebů a dvě ryby!“

18. „Přineste je sem,“ vybídl je.

19. Potom řekl lidem, aby se usadili na trávě. A vzal těch pět chlebů a dvě ryby a poděkoval za ně Bohu. Pak ulamoval, dával učedníkům a ti rozdávali lidem.

20-21. Najedlo se tam dosyta pět tisíc mužů kromě žen a dětí. A ještě nasbírali plných dvanáct košů zbytků.Ježíš jde po vodě

22. Hned potom Ježíš přiměl své učedníky, aby přepluli na druhý břeh, zatímco on propustí shromážděné lidi.

23. Když se zástupy rozcházely, vystoupil Ježíš na horu, aby se o samotě modlil. Strávil tam skoro celou noc.

24. Loď s učedníky stále nemohla dosáhnout druhého břehu, protože vítr hnal vlny proti ní.

25. K ránu se Ježíš přiblížil k lodi po hladině jezera.

26. Učedníci ho považovali za přízrak a vyděsili se.

27. Ale Ježíš promluvil a uklidnil je: „Vzchopte se, to jsem já, nebojte se!“

28. Petr zvolal: „Pane, když máš takovou moc, rozkaž, ať přijdu k tobě po vodě!“

29. „Tak pojď!“ řekl Ježíš. A tak Petr opustil loď a šel k Ježíšovi.

30. Velké vlny ho však přece poděsily a začal se topit. „Pane, pomoz!“ vykřikl.

31. Ježíš ho rychle zachytil a řekl: „Kde je tvoje víra? Proč jsi pochyboval?“

32. Vstoupili na loď a vítr se hned utišil.

33. Učedníci před Ježíšem poklekli a vyznávali: „Ty jsi určitě Boží Syn!“Ježíš uzdravuje všechny, kdo se ho dotýkají

34. Pak přistáli v genezaretském kraji.

35. Jakmile ho tamější lidé poznali, rozneslo se to po širokém okolí a odevšad k němu nosili nemocné.

36. Prosili ho, aby se mohli alespoň dotknout lemu jeho šatu. A kdo se dotkl, byl uzdraven.Ježíš mluví o skryté čistotě