kapitoly

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28

Nový Zákon

Matouš 15 Slovo na Cestu (SNC)

1. Farizejové a učitelé zákona z Jeruzaléma přišli za Ježíšem s otázkou:

2. „Proč tvoji žáci nedodržují staré židovské tradice? Vždyť ignorují i obřadní mytí rukou před jídlem!“

3. Ježíš jim na to odpověděl: „Proč vy pro své tradice porušujete Boží přikázání?

4. Například – Boží příkaz zní: ‚Cti otce i matku; a kdo potupí otce nebo matku, ať zemře.‘

5-6. Ale vy říkáte: ‚Jestliže odkážeš svůj majetek druhému, nesmíš už z něho podporovat své rodiče, i když mají nedostatek.‘ Tak jste svými ustanoveními zrušili přímý Boží příkaz.

7. Chytráci! I na vás se vztahují slova proroka Izajáše:

8. ‚Tento lid říká, že mne ctí,ale jejich srdce je ode mne daleko.

9. Jejich uctívání je bezcenné,protože vyučují svým vlastním zákonůmmísto Božím.‘“

10. Pak kolem sebe shromáždil lid a řekl: „Poslouchejte, co vám říkám, a snažte se porozumět:

11. Vaše nitro nešpiní to, co vchází do úst, ale co z nich vychází.“

12. Učedníci mu pak řekli: „Víš, že se farizejové urazili, když tě slyšeli?“

13. On odpověděl: „S příkazy je to jako s rostlinami. Co nezasel můj Otec, je plevel a podle toho s tím bude naloženo.

14. Nechte je! Jsou to slepí vůdcové slepých. Když slepý povede slepého, oba spadnou do jámy.“

15. Petr se Ježíše zeptal: „Jak’s to myslel s tím, co nás špiní?“

16. Ježíš se podivil: „Ani vy tomu nerozumíte?

17. Nechápete, že všechno, co jíme, prochází vnitřnostmi a vychází z těla?

18. Ale zlá slova vznikají ve zlém srdci, a tak špiní člověka.

19. Ze srdce vycházejí špatné myšlenky na vraždu, nevěru, necudnost, krádež, lež a pomluvy.

20. To jsou věci, které člověka zbavují vnitřní čistoty. Ale jíst nemytýma rukama, to člověka nepošpiní.“

Ježíš vyhání démona z dívky

21. Ježíš odešel do týrského a sidónského kraje.

22. Jedna obyvatelka těchto pohanských končin za ním přišla a prosila: „Slituj se nade mnou, Pane, ty očekávaný Králi! Moje dcera je posedlá démonem a velmi trpí!“

23. Ale on na to nic neříkal.Jeho učedníci na něho naléhali: „Udělej s ní něco, vždyť za námi stále volá!“

24. Tu se obrátil k té ženě a řekl jí: „Byl jsem poslán pomoci židům a ne pohanům.“

25. Ale ona přišla až k němu, klaněla se mu a prosila: „Pane, pomoz mi!“

26. „Není správné brát chléb dětem a házet ho štěňatům!“ řekl.

27. Ona odpověděla: „Máš pravdu, ale štěňata dostávají zbytky ze stolů svých pánů.“

28. „Ženo,“ řekl jí Ježíš, „máš velikou víru, tvoje přání je splněno!“ A od té chvíle byla její dcera zdravá.

Zástup se podivuje Ježíšovu uzdravování

29. Pak se Ježíš vrátil a vystoupil na pahorek u jezera.

30. Spousta lidí se k němu začala scházet a měli s sebou chromé, zmrzačené, slepé, němé a jinak postižené. Pokládali je před něj a on je uzdravoval.

31. Jaký div! Němí mluví, chromí chodí, zmrzačení jsou zdrávi a slepí vidí. Okolostojící nad tím žasli a vzdávali díky Bohu.

Ježíš sytí čtyři tisíce

32. Ježíš zavolal svoje učedníky a řekl jim: „Je mi těch lidí líto, vždyť tu jsou se mnou tři dny a nemají už nic k jídlu. Nechci je nechat odejít hladové, vždyť by ani nedošli domů!“

33. Učedníci odpověděli: „Kde v takové pustině vezmeme chléb pro tolik lidí?“

34. „Kolik jídla máte s sebou?“ zeptal se Ježíš.„Sedm chlebů a několik ryb,“ odpověděli učedníci.

35. Ježíš rozkázal, aby se shromáždění lidé usadili.

36. Vzal těch sedm chlebů a ryby, poděkoval za ně Bohu; pak je lámal a dával učedníkům a ti je rozdávali shromážděným.

37-38. Najedlo se tam dosyta čtyři tisíce mužů kromě žen a dětí – a ještě sebrali sedm košíků zbytků.

39. Pak se Ježíš s nimi rozloučil, vstoupil do člunu a přeplul do Magdalské krajiny.