kapitoly

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28

Nový Zákon

Matouš 2 Slovo na Cestu (SNC)

Příchod učenců z východní země

1. Ježíš se narodil v Betlémě v Judsku za vlády krále Heroda. V té době přijeli do Jeruzaléma učenci z východní země a vyptávali se:

2. „Kde je ten židovský král, který se právě narodil? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit.“

3. Tato novina velmi znepokojila krále Heroda, a nejen jeho, ale i všechny obyvatele Jeruzaléma.

4. Král svolal všechny přední kněze a učitele zákona a ptal se jich, kde se má narodit Kristus.

5. Oni mu odpověděli: „V Betlémě v Judsku. Prorok to předpověděl:

6. ‚Betléme, nejsi poslední v Judsku,z tebe vyjde vévoda,který se bude starat o můj lidjako pastýř o ovce.‘“

7. Herodes si učence z východu tajně pozval a podrobně se jich vyptával, kdy se ta hvězda objevila. Poslal je do Betléma a pověřil je úkolem:

8. „Jděte a důkladně zjistěte vše o tom dítěti, a až je najdete, přijďte mi to oznámit; půjdu se mu také poklonit.“

9. Učenci krále vyslechli a vydali se na cestu.A hle! Hvězda, kterou viděli na východě, jim ukazovala cestu až k místu, kde bylo dítě.

10. Měli z toho nevýslovnou radost.

11. Vešli do domu a našli tam dítě s jeho matkou Marií. Padli před ním na kolena, klaněli se mu a dali mu vzácné dary – zlato, kadidlo a drahocenný olej.

12. Ve snu je však Bůh varoval, aby se nevraceli k Herodovi. Zvolili tedy jinou zpáteční cestu.

Útěk do Egypta

13. Po odchodu učenců měl Josef sen, ve kterém mu anděl přikázal: „Vstaň, vezmi dítě a jeho matku a uteč s nimi do Egypta; tam zůstaň, dokud ti neřeknu. Herodes bude totiž pátrat po dítěti, aby je připravil o život.“

14. Josef hned v noci vstal, vzal dítě i matku a vydal se s nimi do Egypta.

15. Tam byli až do smrti krále Heroda. Splnila se tím Boží předpověď vyslovená prorokem: „Z Egypta jsem povolal svého syna.“

16. Když Herodes poznal, že ho východní učenci zklamali, velmi se rozhněval a dal pobít v Betlémě a okolí všechny chlapce do stáří dvou let. Tento věk odhadl podle výpovědi učenců.

17. Tehdy se vyplnilo Jeremjášovo proroctví:

18. „Slyším nářek,pláč a bědování.To matka oplakává své synya nedá se utěšit,protože jsou mrtví.“

Návrat do Nazaretu

19. Když Herodes zemřel, znovu se ukázal Josefovi ve snu anděl

20. a vybídl ho: „Vezmi dítě i jeho matku a vrať se do izraelské země, protože už zemřeli ti, kteří usilovali o život dítěte.“

21. Josef poslechl a vrátili se.

22. Velmi se však zalekl, když se dověděl, že Herodovým nástupcem v Judsku je jeho syn Archelaos. Ve snu dostal od Boha další pokyn, aby šel do Galileje.

23. Usídlil se v Nazaretu a tím se splnila další proroctví o Mesiáši, že totiž bude nazýván Nazaretský.