kapitoly

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28

Nový Zákon

Matouš 1 Slovo na Cestu (SNC)

Ježíšův rodokmen

1. Ježíšův rodokmen sahá přes Davida až k Abrahamovi.

2. Abraham – IzákIzák – Jákob

3. Jákob – Juda (a bratři)Juda – Peres a Zerach (matka Támar)Peres – ChesrónChesrón – Rám

4. Rám – AmínadabAmínadab – NachšónNachšón – Salmón

5. Salmón – Bóaz (matka: Rachab)Bóaz – Obéd (matka: Rút)Obéd – Jišaj

6. Jišaj – David (král)David – Šalomoun (matka: Batšeba)

7. Šalomoun – RechabeámRechabeám – AbijámAbijám – Ása

8. Ása – JóšafatJóšafat – JóramJóram – Uzijáš

9. Uzijáš – JótamJótam – AchazAchaz – Chizkijáš

10. Chizkijáš – MenašeMenaše – ÁmonÁmon – Jóšijáš

11. Jóšijáš – Jechoniáš

12. Jekonjáš a jeho bratřibabylónské zajetíJekonjáš – ŠealtíelŠealtíel – Zerubábel

13. Zerubábel – AbiudAbiud – EljakimEljakim – Azór

14. Azór – SádokSádok – AchimAchim – Eliud

15. Eliud – EleazarEleazar – MattanMattan – Jákob

16. Jákob – JosefJosef (muž Marie)JEŽÍŠ KRISTUS (narozen z Marie).Rodokmen uzavírá Josef, manžel Marie, které se narodil Ježíš – Boží Syn.

17. Od praotce Abrahama k Davidovi je to čtrnáct generací, dále čtrnáct generací od Davida po babylónské zajetí a od zajetí v Babylóně až ke Kristu také čtrnáct.

Anděl se zjevuje Josefovi

18. S narozením Ježíše Krista to bylo takto: Ježíšova matka Marie byla zasnoubena s Josefem. Dříve, než se vzali, se však ukázalo, že bude matkou.

19. Josef byl ohleduplný muž a nechtěl Marii vystavit veřejné hanbě, proto se rozhodl, že se s ní rozejde.

20. Když o tom uvažoval, ukázal se mu ve snu Boží posel a řekl: „Josefe, Davidův synu, neboj se vzít si Marii. Co v ní bylo počato, je z Ducha svatého.

21. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš. On vysvobodí svůj lid z moci zla.

22. Těmito událostmi se splní předpověď proroka Izajáše:

23. ‚Slyšte! Panna bude těhotná a porodí syna. Budete mu říkat Immanuel, to znamená: Bůh je s námi.‘“

24. Když se Josef probudil, udělal vše tak, jak mu přikázal Boží posel, a oženil se s Marií.

25. Ale nežil s ní manželsky až do doby, kdy se jí narodil syn, kterému dal jméno Ježíš.