Capitolele

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21

Vechiul Testament

Noul Testament

Ioan 15 Versiunea Dumitru Cornilescu (VDC)

1. Eu sînt adevărata viță, și Tatăl Meu este vierul.

2. Pe orice mlădiță, care este în Mine și n’aduce roadă, El o taie; și pe orice mlădiță care aduce roadă, o curățește, ca să aducă și mai multă roadă.

3. Acum voi sînteți curați, din pricina cuvîntului, pe care vi l-am spus.

4. Rămîneți în Mine, și Eu voi rămînea în voi. Dupăcum mlădița nu poate aduce roadă dela sine, dacă nu rămîne în viță, tot așa nici voi nu puteți aduceți roadă, dacă nu rămîneți în Mine.

5. Eu sînt Vița, voi sînteți mlădițele. Cine rămîne în Mine, și în cine rămîn Eu, aduce multă roadă; căci despărțiți de Mine, nu puteți face nimic.

6. Dacă nu rămîne cineva în Mine, este aruncat afară, ca mlădița neroditoare, și se usucă; apoi mlădițele uscate sînt strînse, aruncate în foc, și ard.

7. Dacă rămîneți în Mine, și dacă rămîn în voi cuvintele Mele, cereți orice veți vrea, și vi se va da.

8. Dacă aduceți multă roadă, prin aceasta Tatăl Meu va fi proslăvit; și voi veți fi astfel ucenicii Mei.

9. Cum M’a iubit pe Mine Tatăl, așa v’am iubit și Eu pe voi. Rămîneți în dragostea Mea.

10. Dacă păziți poruncile Mele, veți rămînea în dragostea Mea, după cum și Eu am păzit poruncile Tatălui Meu, și rămîn în dragostea Lui.

11. V’am spus aceste lucruri, pentruca bucuria Mea să rămînă în voi, și bucuria voastră să fie deplină.

12. Aceasta este porunca Mea: să vă iubiți unii pe alții, cum v’am iubit Eu.

13. Nu este mai mare dragoste decît să-și dea cineva viața pentru prietenii săi.

14. Voi sînteți prietenii Mei, dacă faceți ce vă poruncesc Eu.

15. Nu vă mai numesc robi, pentrucă robul nu știe ce face stăpînul său; ci v’am numit prieteni, pentrucă v’am făcut cunoscut tot ce am auzit dela Tatăl Meu.

16. Nu voi M’ați ales pe Mine; ci Eu v’am ales pe voi; și v’am rînduit să mergeți și să aduceți roadă, și roada voastră să rămînă, pentru ca orice veți cere dela Tatăl, în Numele Meu, să vă dea.

17. Vă poruncesc aceste lucruri, ca să vă iubiți unii pe alții.

18. Dacă vă urăște lumea, știți că pe Mine M’a urît înaintea voastră.

19. Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei; dar, pentrucă nu sînteți din lume, și pentrucă Eu v’am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăște lumea.

20. Aduceți-vă aminte de vorba, pe care v-am spus-o: «Robul nu este mai mare decît stăpînul său.» Dacă m’au prigonit pe Mine, și pe voi vă vor prigoni; dacă au păzit cuvîntul Meu, și pe al vostru îl vor păzi.

21. Dar vă vor face toate aceste lucruri pentru Numele Meu, pentrucă ei nu cunosc pe Celce M’a trimes.

22. Dacă n’aș fi venit și nu le-aș fi vorbit, n’ar avea păcat; dar acum n’au nicio desvinovățire pentru păcatul lor.

23. Cine Mă urăște pe Mine, urăște și pe Tatăl Meu.

24. Dacă n’aș fi făcut între ei lucrări, pe cari nimeni altul nu le-a făcut, n’ar avea păcat; dar acum le-au și văzut, și M’au urît și pe Mine și pe Tatăl Meu.

25. Dar lucrul acesta s’a întîmplat ca să se împlinească vorba scrisă în Legea lor: «M’au urît fără temei.»

26. Cînd va veni Mîngîietorul, pe care-L voi trimete dela Tatăl, adică Duhul adevărului, care purcede dela Tatăl, El va mărturisi despre Mine.

27. Și voi deasemenea veți mărturisi, pentrucă ați fost cu Mine dela început.