Capitolele

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21

Vechiul Testament

Noul Testament

Ioan 13 Versiunea Dumitru Cornilescu (VDC)

1. Înainte de praznicul Paștelor, Isus, ca Cel care știa că I-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl și fiindcă iubea pe ai Săi, cari erau în lume, i-a iubit pînă la capăt.

2. În timpul cinei, după ce diavolul pusese în inima lui Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, gîndul să-L vîndă,

3. Isus, fiindcă știa că Tatăl Îi dăduse toate lucrurile în mîni, că dela Dumnezeu a venit și la Dumnezeu Se duce,

4. S-a sculat dela masă, S’a desbrăcat de hainele Lui, a luat un ștergar, și S’a încins cu el.

5. Apoi a turnat apă într’un lighean și a început să spele picioarele ucenicilor, și să le șteargă cu ștergarul cu care era încins.

6. A venit deci la Simon Petru. Și Petru I-a zis: „Doamne, Tu să-mi speli mie picioarele?“

7. Drept răspuns, Isus i-a zis: „Ce fac Eu, tu nu pricepi acum, dar vei pricepe după aceea.“

8. Petru I-a zis: „Niciodată nu-mi vei spăla picioarele!“ Isus i-a răspuns: „Dacă nu te spăl Eu, nu vei avea parte deloc cu Mine.“

9. „Doamne,“ I-a zis Simon Petru, „nu numai picioarele, dar și mînile și capul!“

10. Isus i-a zis: „Cine s-a scăldat n’are trebuință să-și spele decît picioarele, ca să fie curat de tot; și voi sînteți curați, dar nu toți.“

11. Căci știa pe cel ce avea să-l vîndă; de aceea a zis: „Nu sînteți toți curați.“

12. Dupăce le-a spălat picioarele, Și-a luat hainele, S’a așezat iarăș la masă și le-a zis: „Înțelegeți voi ce v’am făcut Eu?

13. Voi Mă numiți «Învățătorul și Domnul», și bine ziceți, căci sînt.

14. Deci, dacă Eu, Domnul și Învățătorul vostru, v’am spălat picioarele, și voi sînteți datori să vă spălați picioarele unii altora.

15. Pentru că Eu v’am dat o pildă, ca și voi să faceți cum am făcut Eu.

16. Adevărat, adevărat, vă spun, că robul nu este mai mare decît domnul său, nici apostolul mai mare decît cel ce l-a trimes.

17. Dacă știți aceste lucruri, ferice de voi, dacă le faceți.

18. Nu vorbesc despre voi toți; cunosc pe aceia pe cari i-am ales. Dar trebuie să se împlinească Scriptura, care zice: «Celce mănîncă pîne cu Mine a ridicat călcîiul împotriva Mea.»

19. Vă spun lucrul acesta depe acum, înainte ca să se întîmple, pentruca, atunci cînd se va întîmpla, să credeți că Eu sînt.

20. Adevărat, adevărat, vă spun că, cine primește pe acela pe care-l trimet Eu, pe Mine Mă primește; și cine Mă primește pe Mine, primește pe Celce M’a trimes pe Mine.“

21. Dupăce a spus aceste cuvinte, Isus S’a tulburat în duhul Lui, a mărturisit, și a zis: „Adevărat, adevărat, vă spun, că unul din voi Mă va vinde.“

22. Ucenicii se uitau unii la alții, și nu înțelegeau despre cine vorbește.

23. Unul din ucenici, acela pe care-l iubea Isus, stătea la masă culcat pe sînul lui Isus.

24. Simon Petru i-a făcut semn să întrebe cine este acela despre care vorbea Isus.

25. Și ucenicul acela s’a răzemat pe pieptul lui Isus, și I-a zis: „Doamne, cine este?“

26. Isus a răspuns: „Acela, căruia îi voi întinge bucățica, și i-o voi da.“ Și a întins o bucățică, și a dat-o lui Iuda, fiul lui Simon, Iscarioteanul.

27. Cum a fost dată bucățica, a intrat Satana în Iuda. Isus i-a zis: „Ce-ai să faci, fă repede.“

28. Dar nimeni din cei ce ședeau la masă, n’a înțeles pentruce îi zisese aceste vorbe.

29. Unii credeau că, de vreme ce Iuda avea punga, Isus voia să-i spună: „Cumpără ce ne trebuie pentru praznic;“ sau îi poruncea să dea ceva săracilor.

30. Iuda, dupăce a luat bucățica, a ieșit afară în grabă. Era noapte.

31. Dupăce a ieșit Iuda, Isus a zis: „Acum, Fiul omului a fost proslăvit și Dumnezeu a fost proslăvit în El.

32. Dacă Dumnezeu a fost proslăvit în El, și Dumnezeu Îl va proslăvi în El însuș, și-L va proslăvi îndată.

33. Copilașilor, mai sînt puțin cu voi. Mă veți căuta, și, cum am spus Iudeilor că, unde Mă duc Eu, ei nu pot veni, tot așa vă spun și vouă acum.

34. Vă dau o poruncă nouă: Să vă iubiți unii pe alții; cum v-am iubit Eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții.

35. Prin aceasta vor cunoaște toți că sînteți ucenicii Mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții.“

36. „Doamne“, I-a zis Simon Petru, „unde Te duci?“ Isus i-a răspuns: „Tu nu poți veni acum după Mine, unde Mă duc Eu; dar mai tîrziu vei veni.“

37. „Doamne“, I-a zis Petru, „de ce nu pot veni după Tine acum? Eu îmi voi da viața pentru Tine.“

38. Isus i-a răspuns: „Îți vei da viața pentru Mine? Adevărat, adevărat, îți spun, că nu va cînta cocoșul, pînă te vei lepăda de Mine de trei ori.