Kapituluak

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31

Itun Zaharra

Itun Berria

1 Erregueac 15 Navarro-Labourdin Euskara (BHNT)

1. Samuelec erran içan cioen Sauli: Jaunac igorri nau çure gançutzera erreguetzat Israelgo bere populuaren gainean; adi çaçu beraz orai Jaunaren hitza.

2. Hau dio armadetaco Jaunac: kondatu ditut Amalequec Israeli eguin içan diozcanac oro, nola bidean jaçarri cioen Eguiptotic igaiten celaric.

3. Çoaci beraz orai, jo çaçu Amalec, eta herrauts çatzu haren içate guciac. Ez beçoçu barka, eta haren gaucetaric deuseren lehiaric ez har; bainan hil çatzu guiçonetic emaztequira, ttipiac eta bulharreco haurreraino, idiac, ardiac, cameluac eta astoac.

4. Hargatic Saulec manatu çuen populua, eta kondatu cituen bildotsac beçala, berrehun mila oinezco, eta hamar mila guiçon Judacoac.

5. Eta Saul ethorri cenean Amalequen hirira, celatac eçarri cituen errecan.

6. Eta Saulec erran cioen Cinearrari: Çoaz, guibela çaite eta jauts Amalequen ganic, beldurrez-eta horrequin balsan eçar çaitzadan; ecen çuc urricari içan ditutzu Israelgo semeac oro Eguiptotic igaiten hari cirenean. Eta Cinearra atheratu cen Amalequen erditic.

7. Eta Saulec jo çuen Amalec Hebilatic heldu arteo Surreraino, ceina baita Eguiptoaren parrean.

8. Eta biciric hartu çuen Agag Amalequeco erregue; jende xehe gucia ordean hil çuen ezpataren ahoaz.

9. Saulec eta populuac guphidetsi cituzten Agag, eta ardizco eta idizco arthalde hoberenac, ahariac, soinecoac eta gauça ederrac; etzituzten xahutu nahi içan bainan cer-ere baitzen putruscaric eta tzarric, hequiec içan ciren xahutuac.

10. Bada, Jaunac bere hitza Samueli adiaraci cioen, erraten cioelaric:

11. Urriqui dut Saul erregue eçarriric, ceren utzi bainau eta ene manuac ez baititu bethe. Samuel atsecabetan jarri cen, eta gau gucia Jaunari heiagoraz egotu cen.

12. Samuel gauaz jaiqui cenean, goicean goateco Saulen gana, Samueli berria ekarri cioten Saul Carmel gainera ethorri cela; han trionfazco arrambela bat eguin çuela, eta itzuliric iragan cela eta jautsi Galgalara. Samuel ethorri cen beraz Saulen gana, eta Saulec holocausta bat escaincen cioen Jaunari Amalequetic ekarri çuen harrapaquinetaco picainetaric.

13. Eta Samuel Saulen gana ethorri cenean, erran cioen Saulec: Jaunac benedica beçaitza, Jaunaren hitza bethe dut:

14. Samuelec ihardetsi çuen: Cer dira bada arthaldetaco orroa ene beharrietara helcen diren horiec, eta ençuten ditudan idien marruma horiec?

15. Saulec erran cioen: Amalequetic erakarri dituzte: alabainan populuac guphidetsi ditu ardi eta idi hoberenac, çure Jainco Jaunari imolatzecotzat; gaineracoac ordean hil ditugu.

16. Bada, Samuelec erran cioen Sauli: Utz neçaçu, eta erranen darotzut nola gabaz minçatu çaitan Jauna. Saulec ihardetsi cioen: Minça çaite.

17. Eta Samuelec erran çuen: Çure beguietan ttipi cinelaric, Israelgo leinuetan etzare buruçagui eguin? eta Jaunac Israelen gaineco erreguetzat gançutu çaitu.

18. Jaunac bidera manatu çaitu, eta erran içan darotzu: Çoaci eta Amalectar gaixtaguinac hil çatzu, eta guducaturen ditutzu, guciac hil arteo.

19. Certaco beraz ez duçu ençun Jaunaren minçoa, bainan harrapaquinera bihurturic, eguin duçue gaizquia Jaunaren aitzinean?

20. Saulec erran cioen Samueli: Baitabada, ençun içan dut Jaunaren minçoa, ibili naiz Jaunac igorri nauen bideaz, erakarri dut Agag Amalequeco erregue, eta hil ditut Amalectarrac.

21. Populuac ordean harrapaquinetic hartu ditu ardiac eta idiac, berce hilac içan direnen picainac, bere Jainco Jaunari Galgalan imolatzecotzat.

22. Samuelec ihardetsi cioen: Jaunac holocaustac eta bitimac nahi othe ditu, eta ez othe du nahiago Jaunaren hitzari erorcea? Alabainan jauspena hobea da bitimac baino; ençutea, hobequi aharien bilgorraren escaincea baino.

23. Bihurri eguitea, aztiqueriaco bekatua beçala da; eta ez onhetsi nahi içatea, da idolatriaco gaizquia beçala. Beraz ceren eragotzi duçun Jaunaren hitza, Jaunac eragozten çaitu çu, erregue etzaitecençat içan.

24. Eta Saulec erran cioen Samueli: Bekatu eguin dut, hautsi dudalacotz Jaunaren manamendua eta eguin çure hitzaren contra, populuaren beldurrez, eta haren boçari beguiratzeco.

25. Bainan orai ekar çaçu ene bekatua, eta itzul çaite enequin, adora deçadan Jauna.

26. Samuelec erran cioen Sauli: Ez naiz çurequin itzulico, eragotzi baituçu Jaunaren manua, eta Jaunac eragotzi baitzaitu etzaitecençat erregue içan Israelen gainean.

27. Eta Samuel itzuli cen goateco. Bainan Saul lothu citzaioen capa hegaletic, ceina hautsi baitzen.

28. Eta Samuelec erran cioen: Jaunac egun çure ganic ebaqui du Israelgo erreguetasuna, eta çu baino hobea den bati erran içan dio.

29. Bada Israelen trionfatzen denac ez du barkatuco, eta urriquiac ez du hautsico, ecen ez da hura guiçona, urriquitan sarceco.

30. Eta Saulec erran cioen: Bekatu eguin dut, bainan orai ohore bihur diçadaçu ene populuco çaharren eta Israelen aitzinean, eta enequin itzul çaite adora deçadan çure Jainco Jauna.

31. Samuel itzuliric beraz jarraiqui cen Sauli, eta Saulec adoratu çuen Jauna.

32. Eta Samuelec erran cioen: Ene aitzinera erakar çaçu Agag, Amalequeco erregue. Eta erakarri cioten Agag, ceina baitzen hainitz guicena eta ikaran baitzagoen. Eta Agaguec erran çuen: Herio latzac behar othe darot horrela bicia kendu?

33. Samuelec erran cioen: Nola hire ezpatac haurric gabe eçarri baititu emaztequiac, hala hire ama emaztequien artean içanen duc haurric gabe. Eta Samuelec çathicatu çuen Jaunaren aitzinean Galgalan.

34. Bada Samuel goan cen Erramathara; Saul berriz bere etchera Gabaara igan cen.

35. Eta Samuelec etzuen guehiago ikusi Saul bere heriotzeco eguneraino; halaric-ere Samuelec deithoratzen çuen Saul, Jaunac urriqui çuelacotz erregue eçarriric Israelen gainean.