Kapituluak

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31

Itun Zaharra

Itun Berria

1 Erregueac 17 Navarro-Labourdin Euskara (BHNT)

1. Bada Filistindarrac, beren armada gudura bilduric, ethorri ciren Soco Judacora, eta Socoren eta Acecaren artean campatu ciren, Domimgo muguetan.

2. Arren Saul eta Israelgo semeac bildu ciren Tirrimintineco haranera, eta armada lerrocatu çuten Filistindarren contra guducatzeco.

3. Filistindarrac çauden mendi baten gainean alde batetic, eta Israel ere mendi baten gainean çagoen berce aldetic; eta harana cen hequien artean.

4. Eta Filistindarren campetaric atheratu cen guiçon bat, sorcez bazterrecoa, Goliath deitzen cena, Jethecoa, gora cena sei besoz eta cehe batez.

5. Cobrezco casca bat çuen buruan, eta guerrunce escatatu bat soinean; bada guerruncearen phisua cen borz mila siclo cobrezcorena.

6. Cobrezco ixtergainetacoac cituen ixterretan, eta cobrezco erredola batec gordetzen cioen soina.

7. Haren lançaco çura cen ehaileen ehunetaco ceihermena iduri; haren lançaco burdinac bacituen sei ehun siclo burdinazco, eta haren ezcutaria haren aitzinean ibilcen cen.

8. Eta Israelgo andanen aitzinean baratuz oihu eguiten çuen, eta erraten cioeten: Certaco heldu çarete guducotzat aphainduric? Ez othe naiz Filistindarra eta çuec Saulen cerbitzariac? Hauta çaçue çuetaric guiçon bat, eta jauts bedi buruz-burucaco gudura.

9. Enequin guduca ahal badadi, eta hilcen banau, çuen gathibu içanen gare; bainan nausitzen banaiz eta hilcen badut, çuec içanen çarete gure gathibu, eta cerbitzatuco gaituçue.

10. Eta Filistindarrac erraten çuen: Egun jaçarri diotet Israelgo armadei: Athera darotaçue guiçon bat, eta enequin buruz-buru guduca bedi.

11. Eta Saulec eta Israeldar guciec adituz Filistindarraren horrelaco solasac, harritzen eta ikaratzen ciren hainitz.

12. Bada, aitzinean aiphatu den efratar guiçon Bethlehem Judaco haren semea cen Dabid; guiçon hura Isai deitzen cen eta bacituen çorci seme, eta Saulen egunetan çahartua cen eta adin handitan berce guiçonen artean.      

13. Haren hirur seme handienac Saulen ondotic goan ciren gudura. Haren hirur seme guerlara goan cirenac deitzen ciren, çaharrena Eliab, bigarrena Abinadab, eta hirugarrena Sama.

14. Dabid cen ttipiena. Bada hirur çaharrenac Sauli jarraiqui cirenean,

15. Dabid Saulen ganic bihurtu eta etcherat ethorri cen, bere aitaren arthaldea alhatzeco Bethlehemen.

16. Bada Filistindarra ethorcen cen goicean eta arratsean, eta hori eguin çuen berrogoi egunez.

17. Eta Isaic bete Seme Dabidi erran cioen: Har çatzu çure anaiençat ephi bat garagar-buru xigor eta hamar ogui horiec, eta laster eguiçu campetara çure anaien gana.

18. Hamar cimitzetaco gaina horiec eramanen diozcatzu hequien aitzindariari; ikusico duçu çure anaiac ongui direnez, eta jaquinen duçu norequin diren Jerrocatuac.

19. Bada, Saul, eta Isairen semeac, eta Israeldar guciac Tirrimintineco haranean ciren gudutan Filistindarren contra.

20. Dabid jaiqui cen beraz goicean, eta arthaldea çaincera eman çuen, eta cargaturic goan cen, Isaic manatu cioen eçala. Ethorri cen Magalara eta armadara, ceinac, gudura atheraturic, arthiqui baitzuen guduco oihua.

21. Ecen Israel lerrotan jarria cen, eta Filistindarrac ere berce aldetic xuxenduac ciren.

22. Dabidec beraz ekarri cituen gauçac utziric pusquen çainari, guduco toquira jo çuen, eta galdatzen çuen heian guciac ongui cihoacen bere anaiençat.

23. Eta hequiequin minço cetaric oraino, Filistindarren campetaric aguertu cen igaiten Goliath deitzen cen Jetheco Filistindar bazterreco hura; eta Dabidec aditu ciozcan erraten leheneco solas berac.

24. Bainan ikusi çutenean guiçon hura, Israeldar guciec ihes eguin çuten haren aitzinetic, haren beldur handiz.

25. Eta Israeldar norbaitec erran çuen: Ikusi duçue igan den guiçon hori? Israelen axutzatzera igan da ecen. Erreguec bada aberastasun handiz aberastuco du guiçon hori hilen duena, eta bere alaba ezconçaz emanen dio, eta cergaric gabe eçarrico du haren aitaren etchea Israelen.

26. Eta Dabidec erran cioten harequin ciren guiçonei: Cer emanen çaio Filistindar hori hilen, eta Israeldic laidoa kenduco duen guiçonari? Cer da ecen Filistindar ingurebaquigabe hori Jainco biciaren armadaren axutzatzeco?

27. Eta populuac solas bera errepicatzen cioen, erranez: Hulaco sariac içanen ditu hori hilen duen guiçonac.

28. Eliab, haren anaia çaharrenac aditu çuenean berceequin solasean, samurtu cen Dabiden contra, eta erran cioen: Certara ethorri haiz? eta certaco utzi dituc gure ardi bakar hequiec mortuan trebes. Eçagutzen ditiat nic hire hampurusqueria eta bihotz xirchila: gudua ikusi nahiz jautsi haiz hi.

29. Eta Dabidec erran çuen: Cer eguin dut? Minçatzea ez othe da haiçu?

30. Eta haren ganic aphur bat baztertu cen berce alde batera, eta erran cituen elhe berac. populuac ihardetsi cioen leheneco solas bera.

31. Bada Dabidec erran hitzac adituac içan ciren, eta Saulen aitzinera helduac.

32. Erregueren aitzinera erakarria içan cen, eta Sauli erran cioen: Horren gatic ez bedi ikara nihoren bihotza; ni, çure muthila, goanen naiz eta guducatuco dut Filistindarra.

33. Saulec erran cioen Dabidi: Etzare gai Filistindar horri buru eguiteco, ez-eta horren contra guducatzeco; ecen haur bat çare eta hori gaztedanic guerla-guiçona.

34. Dabidec ihardetsi cioen Sauli: Çure muthilac alhatzen çuen bere aitaren arthaldea; lehoin bat edo harz bat ethorcen cen, eta ahari bat eramanen çuen arthaldearen erditic;

35. Eta ni jarraiquitzen natzaioeten, jotzen nituen eta pusca ahotic kencen nioten; eta oldarcen citzaizquitan, eta cinçurretic lotzen natzaioten, ithotzen eta hilcen nituen.

36. Ecen hola nic, çure muthilac, hil ditut lehoin bat eta harz bat: hargatic Filistindar ingurebaquigabe hori ere içanen da hequietaric bat beçala. Goanen naiz orai berean, eta kenduco dut populuaren laidoa; ecen nor da Filistindar ingurebaquigabe hori ausartatzeco Jainco biciaren armadaren madaricatzera?

37. Eta Dabidec erran çuen berriz: Lehoinaren eta harçaren aztaparretic atheratu nauen Jaunac, atheratuco nau berac Filistindar horren escuetaric. Saulec erran cioen beraz Dabidi: Çoaz, eta Jauna bedi çurequin.

38. Saulec bere puscac jaunci ciozcan Dabidi; cobrezco casca eçarri cioen buruan, eta guerruncea soinean.

39. Soinecoaren gainetic ezpata guerrian eçarriric, Dabid abiatu cen heian harmaturic ibil othe citaqueen, ecic etzen ohitua. Eta Dabidec erran cioen Sauli: Ez naiteque ibil hula, ceren ez baitut ohicunderic. Utzi cituen harma hequiec;

40. Hartu çuen bere makila, bethi bere escuetan çuena, eta ur-errecan hautatu cituen, borz harri legunenetaric; eçarri cituen bere arçain-murchilan ceina berequin baitzuen; habala escuan hartu çuen eta goan cen Filistindarrari buruz.

41. Bada Filistindarra heldu cen, bere ezcutaria aitzinean, eta Dabiden contra hurbilcean,

42. Filistindarrac beguiratu çuenean eta Dabid ikusi, nardatu citzaioen; ecen Dabid gaztea cen, gorrasta eta beguithartez ederra.

43. Filistindarrac erran cioen: Çakurra othe nauc ni, hi ene sana makilarequin ethorceco? Eta Filistindarrac Dabidi bere jaincoez burho arthiqui cioen.

44. Eta Dabidi erran cioen: Hurbil haquit, eta hire haraguiac emanen ditiat ceruco hegastinei eta lurreco ihiciei.

45. Dabidec, berriz, erran cioen Filistindarrari: Hi, heldu haiz ene gana ezpatarequin, lançarequin eta erredolarequin; ni ordean heldu natzaic armadetaco Jaunaren icenean, egun axutzatu ditucan Israelgo armaden Jaincoaren icenean.

46. Jaunac arthiquico hau ene escuetara, hilen haut eta kenduco daiat burua; eta Filistindarren campetaco hilac emanen ditiat egun ceruco hegastinei eta lurreco ihiciei, lur guciac jaquin deçançat Israelen dela Jaincoa,

47. Eta bilku hunec guciac eçagut deçan ez duela Jaunac ez ezpataz, ez lançaz salbatzen: ecen harena da guerla, eta arthiquico çaituztete gure escuetara.

48. Beraz Filistandarra abiatu cenean, eta heldu baitzen eta hurbilcen hari Dabidi, Dabid ere ernatu cen eta laster eguin çuen Filistindarraren contra guducatzera.

49. Escua murchilan sarthu çuen; harri bat hartu çuen, eta habalaz inguruca erabiliric arthiqui çuen eta Filistindarra jo belharrean. Harria belharrean sarthu cen, eta Filistindarra mustupilca erori cen lurrera.

50. Dabid habalaz eta harriaz nausitu cen Filistindarrari, eta jo ondoan hil çuen. Eta nola Dabidec ezpataric ez baitzuen escuan,

51. Laster eguin çuen, jarri cen Filistindarraren gainean, hartu çuen haren ezpata eta maguinatic atheratu; eta hil çuen eta burua moztu cioen. Bada, Filistindarrec ikustenez beren guerlariric gogorrena hila çutela, ihesari eman ciren.

52. Israelgo eta Judaco guiçonac jaiquiric, oihuca hasi ciren eta Filistindarren ondotic jo çuten haranera ethorri arteo eta Acarongo atheetaraino, eta Filistindarretaric erori ciren sastacaturic Saraimgo bidean eta Jetheraino eta Acaroneraino.

53. Israelgo semeac, Filistindarrei jarraiqui ondoan, itzuliric guibelerat, sarthu ciren hequien campetan.

54. Dabidec, berriz, Filistindarraren burua harturic, eraman çuen Jerusalemera; bainan haren harmac bere olhan eçarri cituen.

55. Bada, Saulec Dabid Filistindarraren contra atheratzen ikusi çuen ordu berean, erran cioen Abnerri, bere armadaco buruçaguiari: Cer iraulguitaric jausten da guiçon-gazte hori, Abner? Eta Abnerrec ihardets çuen: Çure arimaz, erregue, balin badaquit.

56. Erreguec erran cioen: Galda çaçu noren seme den muthil gazte hori.

57. Eta Dabid bihurtu cenean Filistindarra hilic, Abnerrec hartu çuen eta Saulen aitzinera sarraraci, Filistindarraren burua escuan.

58. Saulec erran cioen Dabidi: Noren odoletic çare, guiçon-gaztea? Eta Dabidec ihardetsi cioen: Çure cerbitzari Isai Bethlehemtarraren semea naiz.