Kapituluak

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31

Itun Zaharra

Itun Berria

1 Erregueac 7 Navarro-Labourdin Euskara (BHNT)

1. Cariathiarimgo guiçonac ethorri ciren beraz, guibelerat eraman çuten Jaunaren arka, eta eçarri çuten Gabaan, Abinadaben etchean; eta Eleaçar, haren semea, consecratu çuten, Jaunaren arkaren çainceco.

2. Eta guerthatu cen, Jaunaren arka Cariathiarimen egotu cen egunetic, egunac eguna ekarri çuela (ecen jadanic hogoigarren urthea cen); eta Israelen etche gucia sosegutan egon cela Jaunaren gueriçapean.

3. Bada, Israelen etche guciari minço celaric, Samuelec erran çuen: Çuen bihotz guciz Jauna gana bihurcen baçarete, çuen artetic ken çatzue jainco arrotzac, Baal eta Astaroth; çuen bihotzac aphain çotzue Jaunari, hura bakarric cerbitza çaçue, eta atheraturen çaituztete Filistindarraren escutic.

4. Israelgo semeec iraici cituzten beraz Baal eta Astaroth, eta Jauna bakarric cerbitzatu çuten.

5. Eta Samuelec erran çuen: Israel gucia bilaraz çaçue Masphathera, çuençat othoitz deçadan Jauna.

6. Eta Masphathera bildu ciren, ura ekarri eta Jaunaren aitzinean ixuri çuten: barur eguin çuten egun hartan, eta han erran çuten: Jaunaren alderat bekatu eguin dugu. Eta Samuelec Masphathen juiatu cituen Israelgo semeac.

7. Filistindarrec nabadituric Israelgo semeac Masphathera bildu cirela, Filistindarren satrapac igan ciren Israelera. Israelgo semeec aditu çutenean hori, Filistindarren beldurrac hartu cituen.

8. Eta Samueli erran cioten: Gure Jainco Jauna gana deihadarretic ez bara, itzur gaitzan Filistindarraren escuari.

9. Bada, Samuelec hartu çuen esneco bildots bat; Jaunari oso-osoa escaini cioen; Samuelec Jaunari Israelençat deihadar eguin cioen, eta ençun çuen Jaunac:

10. Bada, guerthatu cen, Samuelec holocausta escaincen çuenean, Filistindarrec gudua hasten çutela Israelen contra: bainan egun hartan Jaunac harrabots ikaragarri batequin ihurçuria carrascaraci çuen Filistindarren gainera, eta harritu cituen eta lurra jo çuten Israelen aitzinean.

11. Eta Israelgo guiçonec, Masphathetic ilkiric, Filistindarren ondotic eguin çuten eta jo cituzten Bethcarren-pean den lekuraino.

12. Bada, Samuelec harri bat hartu çuen eta eçarri Masphathen eta Senen artean, eta leku hura deithu çuen Lagunça-harri, eta erran çuen: Hunaraino lagundu gaitu Jaunac.

13. Filistindarrac aphalduac içan ciren, eta etziren guehiago abiatu Israelgo muguen iragaitera. Ecen Samuelen egun gucietan Jaunaren escua jaiquia egotu cen Filistindarren gainera.

14. Filistindarrec Israeli hartu içan ciozcaten hiri guciac, Maeh bihurtuac içan ciren beren eremuequin, Acarondic Jetheraino: eta Israel atheratu çuen Filistindarren escutic; eta baquea cen Israelen eta Amorhearraren artean.

15. Halaber Samuelec Israel juiatzen çuen bere bicico egun oroz;

16. Eta urthe guciz goaten cen inguruan Bethelera, Galgalara eta Masphathera, eta leku erran horietan juiatzen çuen Israel.

17. Guero itzulcen cen Erramathara, ecen han çuen bere etchea; eta han ere juiatzen çuen Israel; halaber han alchatu cioen aldare bat Jaunari.