Kapituluak

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31

Itun Zaharra

Itun Berria

1 Erregueac 12 Navarro-Labourdin Euskara (BHNT)

1. Bada, Samuelec erran cioen Israel guciari: Huna non ençun dudan çuen boça, erran içan daroztatzuen gucien arabera, eta erregue bat eçarri dut çuen gainean.

2. Eta orai erregue dabila çuen aitzinean. Ni berriz, çahartu eta çuritu naiz: bada ene semeac çuen bardinera jautsiac dira: nola ene haurtasunetic egungo eguna arteo çuen aitzinean egotu bainaiz, huna non naicen orai ere.

3. Erraçue nitaz Jaunaren eta haren Cristoren aitzinean, heian hartu dudanez nihoren idia edo astoa; heian nihor belçatu dudan, heian nihori borcha eguin diodan, heian norbaiten escutic emaitzaric onhetsi dudan, eta neronec laidoztatuco dut hori, eta bihurçapen eguinen darotzuet.

4. Ihardetsi çuten: Ez gaituçu ez belçatu, ez çaphatu, eta ez duçu nihoren escutic emaitzaric batere onhetsi.

5. Samuelec erran cioeten: Lekuco da Jauna çuen eta ene artean, eta haren Cristo lekuco da egun, deusere ez duçuela atzeman ene escuan. Eta ihardetsi çuten: Lekuco da.

6. Samuelec erran cioen populuari: Jauna, ceinac eguin içan baititu Moise eta Aaron, eta gure arbasoac erakarri baititu Eguiptoco lurretic, lekuco da.

7. Aguer çaizte beraz orai jaçar deçaçuedan Jaunaren aitzinean harec çuençat eta çuen aitençat erabili dituen urricalçapen guciez;

8. Nola Jacob sarthu cen Eguiptoan eta çuen aitec Jauna ganat deihadar eguin çuten; eta nola Jaunac igorri cituen Moise eta Aaron; nola atheratu cituen çuen aitac Eguiptotic, eta jarri leku huntan.

9. Ahanci çuten beren Jainco Jauna, eta harec eman cituen Sisararen, Hasorgo armadaco buruçaguiaren escuetara, eta Filistindarren escuetara, eta Moabeco erregueren escuetara, eta guducatu ciren hequien contra.

10. Bainan guero deihadar eguin çuten Jauna gana, eta erran çuten: Bekatu eguin dugu, Jauna utziz eta Baal eta Astaroth cerbitzatuz; orai beraz athera gaitzatzu gure etsaien escutic, eta çu cerbitzaturen çaitugu.

11. Eta Jaunac igorri cituen Jerobaal, Badan, Jephte eta Samuel, eta atheratu çaituztete çuen inguruco etsaien escutic, eta descansuan egotu çarete.

12. Bada ikusiric Naas, Amonen semeen erregue çuen contra ethorri cela, erran darotaçue: Ez, bainan erregue batec manatuco gaitu; gure Jainco Jauna erreguinatzen cen arren çuen gainean.

13. Orai beraz hemen duçue çuen erregue, hautatu eta galdatu duçuena; horra non Jaunac eman darotzueten erregue.

14. Baldin Jaunaren beldur içaten baçarete, cerbitzatzen baduçue, ençuten baduçue haren hitza, eta samurrarazten ez baduçue Jaunaren ahoa, içanen çarete ongui, çuec eta çuei manatzen duen erreguea, çuen Jainco Jaunari jarraiquiz.

15. Bainan ez baduçue ençuten Jaunaren hitza, eta bihurrira erakarcen baditutzue haren solasac, Jaunaren escua jarrico da çuen gainean, çuen aiten gainean içatu den beçala.

16. Bainan orai berean çaudete beguira eta ikusaçue Jaunac çuen aitzinean eguitera dihoan gauça handi hau.

17. Ez othe da orai ogui bilceco aroa? Bada, dei eguinen diot Jaunari, eta emanen ditu ihurçuriac eta uriac, eta jaquinen eta ikusico duçue, cein gaizqui handia eguin duçuen Jaunaren aitzinean, erregue bat buruçagui galdatuz.

18. Eta Samuelec dei eguin cioen Jaunari, eta Jaunac egun hartan eman cituen ihurçuriac eta uriac.

19. Populu gucia Jaunaren eta Samuelen beldur handi içatu cen, eta oroc Samueli erran cioten: Çure cerbitzariençat othoitz eguioçu çure Jainco Jaunari, hil ez gaitecen, ecen gure bekatu gucien gainera gaizqui eguin dugu erregue bat guretzat galdatuz.

20. Samuelec ordean populuari erran cioen: Ez ici; gaizqui hori gucia eguin duçue; halere ez ihes eguin Jaunari, bainan Jauna çuen bihotz guciaz cerbitza çaçue.

21. Berautzue makurcetic gauça hutsetara ceinac deusetaco baliatuco ez baitzaizquitzue eta hesturatic çuen atheratzeco ez baitira içanen, hutsac direlacotz.

22. Eta Jaunac, bere icenaren handia gatic, ez du bere populua bazterrerat utzico, ceren Jaunac cin eguin baitu çuetaz eguinen duela bere populua.

23. Bada, urrun ni ganic horrelaco bekatua Jauna baithan, gueldituco bainaiz çuençat othoitz eguitetic, eta irakatsico darotzuet bide ona eta çucena.

24. Jaunarençat beldur içan çaitezte beraz, eta cerbitza çaçue cintasunean eta çuen bihotz guciz; ecen ikusi ditutzue çuen gainean eguin dituen sendagaila espantagarriac.

25. Bainan gaixtaquerian irauten baduçue, çuec eta çuen erreguea orobat galduco çarete.