Capítulos

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16

Nuevo Testamento

Romanos 8 Tûpâ Ñandeyára Ñeê 1913 (GRN1913)

1. Coanga, upeicharamo, ndiporivéima oñemoî vaíucá jaguâicha umi Cristo Jesus rejeguava,

2. umi oicoŷva ybypóra reco rupi oicojá reje pe Espiritu reco rupi. Pe Espiritu reco rupi ñañe moingovéjá Jesú Cristo rupi ñañerenojê pe angaipa reco ñamano jágui.

3. Pe icatu ŷ vaecue umi oico vaecue pe Moises ñeêngue rupi ipuaca ŷ jague reje iyejegui reinte umi ybypóra ipituajá gui, upeva voi oyapo Tûpâ Ñandeyára ombou pype Tayrape ybypóra angaipavóra rejeguaicha ja ñane angaipa reje, ja upeicha omoî vaí pe ybypóra reco angaipavóra rejeguava,

4. icatu jaguâ oyeyapo jecope pe Moises ñeêngue jecopegua oyeé jague ñandejegui ñande yaico-ŷ-va ybypora reco rupi, pe yvapegua reco Espiritu rejegua rupinte.

5. Umi oicova ybypora reco rupi imanduá meme mbae ybypóra reco rupi gua reje, umi oicova yvapegua reco Espiritu rejegua rupi, imanduá umi mbae yvapegua reco Espiritu rejegua reje.

6. Ybypóra reco rupigua ramo ñande pyapypegua yaico ñamanovaicha, ja yvapegua reco Espiritu rejegua rupigua ramo ñande pyapypegua yaicovéeté ja ñande pyaguapy.

7. Upeicha ramo ybypóra reco rupi gua ramo ñande pyapypegua, yaico Tûpâ Ñandeyára ñamo tareŷjára ramo, ñañemoîse ŷ járeje Tûpá Ñandeyára ñeê jecopegua guype, ja ndicatuiete járeje ñandeyejegui voi.

8. Upeicha voi umi jicuaiva ybypóra reco rupigua ndicatui oguerojory Tûpâ Ñandeyárape.

9. Peêcuera catu nda jaevéima ybypóra reco rejeguava, yvapegua reco Espiritu rejeguante peê, oico ma guive añete pe Tûpâ Ñandeyára Espiritu pende pype. Ja oime ramo oguerecoŷva Cristo Espiritu upeva ndajaei Jesegua cuérava.

10. Ja Cristo oime ramo pende pype, omano vaerâ ramo yepe pende rete pe angaipa rupi, pene ânga catu oicove eté vaerâ pe teco marangatuva rupi.

11. Ja oico ramo pende pype pe Espiritu, pe Jesús omopuâ jare omano vaecue apytegui rejegua, upe omopuâ vaecue Cristo Jesúspe umi omano vaecue paûgui, omoingovéne avei pende rete omano vaecue pe Iyespiritu pendepype oicova rupi.

12. Upeicharamo, che reŷícuera, ndajaei co ybypóra reco tecôtevê jaguâ yaico yaicove jaguâ pe ybypora recorupi:

13. peicove ramo voi pe ybypora reco rupi nda jiarei chene pemano jaguâ. Upeicha ŷ ramo peicove ramo pe Espiritu reco rupi ja pemomba ramo peicovo pe ybypóra reco peico jague, peicovéeténe.

14. Opa umi oicóva Tûpâ Ñandeyára Espiritu po guype umíva Tûpâ Ñandeyára raŷ cuera.

15. Peê nda peipyjyi yeby pyaju pe pyamîrî tembiguai iyoguapyre pya ryryicha peñemonguyjŷyéucá yeby jaguâicha. Peipyjy vaecue voi pe pyaguasu peyejecha cuaa ramo vaicha tayra raânga ramo pe ñanembo sapucai vaerâ: Taita, Ore Ru.

16. Pe Espiritu voi oicuaaucá avei pe ñande pyape yaicuaava voi Tûpâ Ñandeyára raŷjá ñande.

17. Ja ñande itayra ramo, ñande avei imbae rerecojarâ, Tûpâ Ñandeyára mbae rerecojarâ ñande voi, ja Cristo ndive ña nombae rerecojarâ, ñande yajasa asy ma guive Cristo ndive ñañembo tuvicha jaguâ Jendive avei ñande.

18. Ja ñande coanga rupi yajasa asyjá, che aimoâ ndajaéijá ñamboyoya jaguâicha pe yarojory vaerâ outava ja oyejechauca vaerâ ñandevepe.

19. Tapiá voi iñajô jicuai umi mymba yepe, ojaârôvo oyejechauca jaguâ umi Tûpâ Ñandeyára raŷcuera.

20. Umi mymba voi oñemoî jicuai opyta reijápe, nda jaecuera oipotaguiri, pe oyoco vaecue rupinte.

21. Upeicharamo yepe oime ojaârô vaerâ umi mymba voi oñemboi jaguâ pe iyeyopyjá oñembuai jaguâ gui oico jaguâ pe teco orype cuimbaéteéicha, oñembo tuvicha jaguâ Tûpâ Ñandeyára raŷteé.

22. Yaicuaa voi opavave umi mymba yepe ipyajêjá oñondive ja iñajôjá jicuai peteî imemby rasy vaicha coanga peve yepe.

23. Ja nda jaecuera añoi, oime ñande avei yarecoma ramo yepe pe Espiritu meêmbyre ñepyrumbŷ, ñande yepe ñane pyajê ñande pype voi ñane ñajaârôvo ñande yayejechacuaa jaguâ itayra ramo, ñañe renôjê pype ñande rete rejeve opambae vaí gui.

24. Ñajaârô pype voi ñañe mbo jecomarangatu, upeicha ramo yepe, ñajaârô ramo mbae jechapyre, upeva ndajaeveima pe mbae jaârômbyrâ, ja oimema ramo pe oyejechapyrâ vaecue ¿maerâpa ñajaarôvéta gueteri.

25. Ja ñajaârô ramo pe yajechaŷva, ñajaâro ñaro kîrîrîjápe ñamañávo.

26. Upeicha avei pe Espiritu ñanepytyvô ñande pituájápe. Upe yayerure vaerâ jecópe ñañemboe jápe nda yaicuaai, upe Espiritu voí oyerure ñande recoviá ipyajê asyvéjápe ñande icatuŷva yae gui.

27. Ja pe ojechacuaava ñandepyapŷ, upéva oicuaa pe Espiritu rembipota, jae oyeruré járejente umi imarangatúvareje pe Tûpâ Ñandeyára reco rupi.

28. Ja yaicuaa opambae oipytyvôjá ipôrâ jaguâme umi Tûpâ Ñandeyárape ojayjúvape, umi oñejenôi vaecuepe voi, Jae oiporavó jagueicha.

29. Umi yma oicuaa vaecuepe oiporavó vaecue avei oyoyogua jaguâ Itayrape, Jae oico jaguâ iñypyrumbŷ ramo jeŷícuéraetá paûme.

30. Ja umi Jae oiporavó vaecuepe, umivape avei ojenoî ja umi Jae ojenoî vaecuepe, umivape avei omopótí ja umi omopôtí vaecuepe, umivape avei ombo tuvicha yvagapegua rejeguarâ.

31. ¿Mbaépa yaeta, upeicharamo? Tûpâ Ñandeyára oi ramo ñanendive ¿avápa oine ñane moî vaí vaerâ?

32. Upe Itaŷrateé reje yepe nda jâcâteŷi vaecue omeêvo yepe Ichupe opavave ñande rejejápe, ¿mbaeichapa nune nomeêichene ñandeve Jendive opambae avei jâcâteŷŷjápe?

33. ¿Avápa oñeê vaíne umi Tûpâ Ñandeyára oiporavó vaecuepe? Tûpâ Ñandeyára voi ombo jecomarangatu ichupecuera.

34. ¿Avápa omoî vaíne ichupecuera, upeicharamo? Cristo Jesús omano vaecue, ja upeicha avei oicove yeby vaecue, ja oiva avei Tûpâ Ñandeyára acatuape yvagape oñeêva avei ñandereje.

35. ¿Avápa, upeicharamo, ñandepeáne Cristo ñanderayjújágui? ¿Icatúpa yajasa asy terâpa ñaicôtevê terâpa ñande rapycuerigua terâpa ñembyajyi, terâpa opivo, terâpa ñane mombóiva, terâpa kyse pucu?

36. oyee jaicha Santa Escriturape: Nde rayjupápe roicojáreje oñejaâ oreyuca jaguâ opa árape tapia. Orerereco ovecha iyucapyrâicha.

37. Opaichavevo opambae pype ore roguero puacáitevé catuetei upe ñande rayjujára rupi.

38. Aicuaa pôrâite voi ndiporijá mbaeve ñandepeájarâ, pe ñemano yepe terâ ñande recové terâ yvapegua mbae, terâ mburuvicha cuera, terâ ipuacáva terâ pe coangagua terâ pe ou vaera,

39. terâ pe yvategua terâ pe ybypegua terâ mbaeve iyapopyre, ndipori mbaeve umichagua mbae ñandepeá jarâ Tûpâ Ñandeyára ñande rayju jágui Ñandeyára Jesu Cristo rupi guagui.