Kapituluak

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14

Itun Zaharra

Itun Berria

Oseeren Profecia 13 Navarro-Labourdin Euskara (BHNT)

1. Efraimien solasera, lazturac hartu du Israel, eta Baalen baithan eguin du bekatu, eta hil içan da.

2. Eta orai bekatua bekatuaren gainera eguin dute, eta beren cilharrarequin urthu dute idolen itchuraco molde bat, gucia oficialeen lana: eta populuari erraten diote: Aratche-adoratzaileac, imola çatzue guiçonac.

3. Hargatic içanen dire goiceco lanhoaren eta goicean sunsitzen den ihinçaren idurico; xirimolac larrainetic eramaten duen herrautsaren, eta kecilhotic daraman kearen pare.

4. Ni naiz ordean çure Jainco Jauna, Eguiptoco lurretic atheratu çaitudana; eta nitaz berce Jaincoric ez duçu eçaguturen, eta salbatzaileric nitaz landan ez da.

5. Nic eçagutu çaitut mortuan, eremuco lurrean.

6. Beren alhapidetaco goritasunaren arabera bethe dire, eta ase dire; eta hartu çaiote bihotza, eta ahanci naute.

7. Eta ni içanen natzaiote lehoin urrixa beçala, Asiriaco bidean lehoinabarra iduri.

8. Goanen natzaiote, umeac galdu dituen harz ama iduri; eta phorroscaturen diozcatet guibel-erraiac; eta iretsiren ditut lehoinac beçala, eta basabereec çathicaturen dituzte.

9. Çure galcea, Israel, cerorren ganic dathor; bakarric ene baithan da çure lagunça.

10. Non da çure erregue? garaitiarqui orai çure hiri guciequin salba beçaitza; non dire çure juieac, ceinetaz erran baituçu: Erregue bat eta aitzindariac igutzu?

11. Erregue bat emanen darotzut ene sephan, eta kenduco darotzut ene gaitziduran.

12. Efraimen gaixtaqueriac lokarriz batean bilduac eta haren bekatuac alchatuac dire.

13. Erditzen hari denaren minac ethorriren çaizco: haur bat da çuhurcia gabea; orai ecic ez du iraunen bere umeen sarrasquiaren erdian.

14. Herioaren escutic atheraturen ditut; heriotzetic berrerosiren ditut. Oi herioa, ni içanen nauc hire heriotzea; oi ifernua, ni içanen nauc hire asiquia: bainan goçacaria oraino ene beguietaric gordea dago.

15. Ecen berac berezten ditu anaiac beren artean. Jaunac erakarriren du, mortutic içanen den haice erregarria; eta idorturen ditu haren çainac eta agorturen haren ithurriac, eta berac larruturen du haren unci balios gucien bildeguia.