Kapituluak

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36

Itun Zaharra

Itun Berria

Nombreac 24 Navarro-Labourdin Euskara (BHNT)

1. Eta Balaamec ikustenez Jaunaren atseguina cela Israel benedica ceçan, etzen aitzinean beçala asmu bilhatzera goan; bainan beguithartea mortu-aldera açuli cituen,

2. Eta beguiac alchatzean Israel ikusi çuen campetan çagoela leinuca jarria: eta Jaincoaren izpiritua jauci cen haren baithan,

3. Eta profeta-minçoa harturic erran çuen: Dio Balaamec, Beorren semeac; dio beguia hersia duen guiçonac;

4. Dio Jaincoaren solasaren ençuleac, Guciz-Botheretsuaren aguerpena ikusi duenac, erorcen denac, eta hala beguiac idequitzen çaizcoenac:

5. Ceinen diren eder çure olhac, oi Jacob ceinen diren eder çure campac, oi Israel!

6. Haran oihansuac iduri, baratze urztatuac hibaien bazterretan beçala, Jaunac landatu olhac beçala, cedroac ur-heguietan iduri.

7. Ura turrustan jautsico da horren suilatic, eta horren hacia berhatuco da hibai handiac beçala. Horren erregue iraicia içanen da Agaguen gatic, eta kenduco diote erreinua.

8. Jaincoac ilkiaraci du Eguiptotic haina hura, ceinaren indarra baita errinoceroarena iduri. Iretsiac içanen dira haren etsai diren jendaiac, hequien heçurrac hautsiac içanen dira, eta gueciz cilhatuac.

9. Etzanic lo dago lehoin orotsa beçala eta lehoin urrixa iduri ceinaren atzarcera nihor ez baita ausartatuco. Çu benedicatzen çaituena, bera ere benedicatua içanen da: madaricatzen çaituena, madaricatutzat ekarrico da.

10. Eta Balaamen contra samurturic, Balaquec escuac joric, erran çuen: Ene etsaien madaricatzera deithu çaitut, eta aitzitic hirur alditaraino benedicatu ditutzu:

11. Itzul çaite çure lekura. Çu ederqui sariztatzeco asmua eguina nuen, bainan çuretzat bereci sariaz Jaunac gabetu çaitu.

12. Balaamec ihardetsi cioen Balaqui: Ez othe diotet erran çuc igorri daroztatzun mandatariei:

13. Balaquec eman baleçat ere bere etchea urhez eta cilharrez betheric ecin iraganen nuque ene Jainco Jaunaren solasa, ez onic, ez tcharric ene burutaric atheratzeco: bainan Jaunac erranen duen gucia erranen dut?

14. Halaric-ere ene herrira bihurceracoan atzar-emanen darotzut çure populuac eguin dioçoqueenaz populu horri azquen buruan.

15. Berriz profeta-minçoa harturic, erran çuen: Dio Balaamec, Beorren semeac; dio beguia tapatua duen guiçonac;

16. Dio Jaincoaren solasen ençuleac, Guciz-Goraren gogoa eçagutzen duenac, Guciz-Ahaldunaren aguerpenac ikusten dituenac, beguiac idequi çaizcoenac erorcean:

17. Ikusiren dut hura, bainan ez orai; beguira egonen natzaio, bainan ez laster. Içar bat ilkico da Jacoben ganic eta aldasca bat atheratuco da Israelen ganic; eta joco ditu Moaben aitzindariac, eta larrutuco Sethen seme guciac.

18. Idumea harena içanen da; Seirren lurra bere etsaien escuetara erorico da: eta Israelec indar handia eguinen du.

19. Jacoben ganic atheratuco da nausi jarrico dena, eta hiriaren ondarrac xahutuco dituena.

20. Eta Amalec ikustearequin, Balaamec profeta-minçoa hartuz, erran çuen: Amalec jendaien buruçaguia, ceina azquenean galduco baita.

21. Cinearra ere ikusi çuen: eta profeta-minçoa harturic erran çuen: Eguiaz hazcarra duc hire egonlekua: bainan harcadian eçarri baduc ere hire ohancea,

22. Eta Cinen odoletic hautatua bahaiz ere, cembat iraunen ahal duc? ecen Asurrec harturen hau.

23. Eta profeta-minçoa harturic, berriz minçatu cen: Ai! nor bicico da, Jaincoac horiec eguinen dituenean?

24. Uncitan ethorrico dira Italiatic, Asiriarrac garhaituco dituzte, eta Hebrearrac larruturic eçarrico.

25. Guero Balaam jaiqui cen, eta bere herrirat itzuli. Balac ere ethorri bideaz bihurtu cen.