Καινή Διαθήκη

Ιωαννου Γ΄ 1:2 Elzevir Textus Receptus 1624 (SBLG)

Ἀγαπητέ, περὶ πάντων εὔχομαί σε εὐοδοῦσθαι καὶ ὑγιαίνειν, καθὼς εὐοδοῦταί σου ἡ ψυχή.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιωαννου Γ΄ 1

Θέα Ιωαννου Γ΄ 1:2 σε αυτό το πλαίσιο