Καινή Διαθήκη

Ιωαννου Α΄ Elzevir Textus Receptus 1624 (SBLG)

κεφάλαια

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5