Καινή Διαθήκη

Ιωαννου Γ΄ 1:3 Elzevir Textus Receptus 1624 (SBLG)

ἐχάρην γὰρ λίαν ἐρχομένων ἀδελφῶν καὶ μαρτυρούντων σου τῇ ἀληθείᾳ, καθὼς σὺ ἐν ἀληθείᾳ περιπατεῖς.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιωαννου Γ΄ 1

Θέα Ιωαννου Γ΄ 1:3 σε αυτό το πλαίσιο