Καινή Διαθήκη

Προσ Φιλημονα Elzevir Textus Receptus 1624 (SBLG)

κεφάλαια

  1. 1