поглавја

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Нов Завет

2 Солуњаните 2 Свето Писмо: Стандардна Библија 2006 (MK2006D)

Човекот на беззаконието

1. А што се однесува до доаѓањето на нашиот Господ Исус Христос и нашето собирање кај Него, ве молам, браќа,

2. да не се поколебате лесно во мисли­те свои и да ве обзема ужас, било поради некој дух, било поради некој збор, или преку послание, небаре како од нас испратено, дека божем веќе настапил Христовиот ден.

3. Никој да не ве измами на ниеден на­чин; зашто оној ден нема да настапи до­дека најнапред не дојде отпаѓање и не се открие Човекот на гревот, Синот на погибелта,

4. кој се противи и се превознесува над сѐ што се нарекува Бог или светост, за да седне како бог во Божјиот храм, претставувајќи се себе самиот како Бог.

5. Не помните ли дека уште кога бев кај вас ви зборував за тоа?

6. Сега знаете што го задржа него да се открие во свое време.

7. Тајната на беззаконието веќе деј­ствува, само тоа нема да биде извршено додека не се отргне оној што ја за­др­жу­ва сега;

8. тогаш ќе се открие и беззаконикот, кого што Господ Исус ќе го убие со здивот на устата Своја и преку појавата на Своето доаѓање ќе го истреби.

9. Доаѓањето на тој беззаконик ќе биде по дејство на сатаната, со секаква сила и знаци и лажни чудеса,

10. и со секакво неправедно измамува­ње меѓу оние кои загинуваат, затоа што не ја примиле љубовта на вистината та да би се спасиле.

11. И затоа Бог ќе им испрати сила на заблуда за да поверуваат на лагата,

12. та да бидат осудени сите кои не по­веруваа во вистината, а ја засакаа не­правдата.

Цврстина во верата

13. Ние, пак, сме должни да Му благодариме на Бога за вас секогаш, воз­љу­бе­ни од Господ браќа, затоа што од по­че­токот, преку осветувањето од Светиот Дух и преку верата во вистината, Бог ве избра за спасение,

14. кон кое ве повика преку нашето Евангелие за да ја придобиете славата на нашиот Господ Исус Христос.

15. И така, браќа, стојте и држете ги преданијата што ги научивте било преку нашето слово, било преку нашето послание.

16. А сам Господ наш, Исус Христос, и Бог и Отец наш, Кој нѐ возљуби и преку благодатта Своја ни даде вечна утеха и добра надеж,

17. нека ги утеши срцата ваши и да ве утврди во секое слово и добро дело!