Skyriai

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5

Sena Testamentas

Naujos Testamentas

Raudų 4 Biblija, arba Šventasis Raštas (LBD)

Jeruzalė griuvėsiuose

1. א Kaip nublanko auksas,kaip pakito aukso grynuolis!Kaip išmėtyti guli šventieji akmenyskiekviename gatvės kampe!

2. ב Brangieji Siono vaikai,kadaise vertingi kaip grynas auksas,dabar laikomi moliniais indais,puodžiaus rankų darbu!

3. ג Net šakalai duoda spenįžįsti savo jaunikliams,bet duktė, mano tauta, tapo žiauri,panaši į dykumos stručius.

4. ד Kūdikiui liežuvis limpaprie gomurio nuo troškulio;maži vaikai prašo duonos,bet niekas nė kąsnelio jiems neduoda.

5. ה Valgiusieji skanėstusguli išbadėję gatvėse;išaugintieji purpuro drabužiuoselaikosi prie šiukšlyno.

6. ו Kaltė dukters, mano tautos, buvo didesnė už Sodomos nuodėmę.O ji buvo sugriauta vienu akimirksniu,nepakėlus prieš ją rankos.

7. ז Jos nazyrai buvo tyresni už sniegą,baltesni už pieną;jų kūnai rausvesni už koralą,safyro spalvos.

8. ח Dabar jų veidai juodesni už suodžius,gatvėse jie nebepažįstami.Jų oda susiraukšlėjusi ant kaulų,išdžiūvusi kaip medis.

9. ט Geriau žūti nuo kalavijonegu nuo bado.Išsenka jų gyvastis tarsi sužeistųjų,stokojant laukų derliaus.

10. י Geraširdės moterys pačios išvirė savo vaikus;jie tapo joms maistu,kai duktė, mano tauta, buvo sunaikinta.

11. כ VIEŠPATS išsėmė visą savo pyktį,išliejo visą degantį įniršįir Sione užkūrė ugnį,surijusią jo pamatus.

12. ל Niekada netikėjo nei žemės karaliai,nei kas nors iš pasaulio gyventojų,kad engėjas ar priešas įsiveržtųpro Jeruzalės vartus.

13. מ Tai dėl jos pranašų nuodėmiųir dėl jos kunigų nusižengimų,praliejusių jojeteisiųjų kraują.

14. נ Aklai jie klajojo gatvėmistaip susitepę krauju,kad žmonės negalėjo paliestinė jų drabužių.

15. ס „Eikite šalin! Nešvarieji! – šaukė jiems žmonės. –Šalin! Šalin! Nelieskite!“Todėl jie tapo bėgliais ir klajokliais,nes tautose buvo sakoma: „Čia jie daugiau nebegyvens!“

16. פ Pats VIEŠPATS juos išblaškėir į juos daugiau neatsižvelgs.Jie nerodė pagarbos kunigamsnei malonės seniūnams.

17. ע Akis pražiūrėjomevis laukdami pagalbos, bet veltui.Laukte laukėme tautos,kuri negalėjo mūsų išgelbėti.

18. צ Mūsų žingsniai buvo sekami,nebegalėjome net savo gatvėmis vaikščioti.Artinosi mūsų galas.Mūsų dienos buvo suskaitytos,tikrai mums buvo atėjęs galas.

19. ק Mus persekiojantieji buvo greitesniuž padangių erelius.Jie vijosi mus per kalnus,dykumoje mūsų tykojo.

20. ר Mūsų gyvasties alsavimas, VIEŠPATIES pateptasis,buvo pagautas jų spąstais,o mes apie jį sakėme:„Jo paunksmėje gyvensime tarp tautų“.

21. ש Džiūgauk ir linksminkis, Edomo dukterie,gyvenanti Uco šalyje!Bet ir tau ateis taurė,tu pasigersi ir apsinuoginsi.

22. ת Tavo kaltė, Siono dukterie, išpirkta,tavęs tremtyje jis daugiau nebelaikys.Bet už tavo kaltę, Edomo dukterie, jis nubaus tave,parodys tavo nuodėmes.