Skyriai

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5

Sena Testamentas

Naujos Testamentas

Raudų 3 Biblija, arba Šventasis Raštas (LBD)

Bausmė ir viltis

1. א Aš esu žmogus, matęs skausmąnuo Dievo pykčio lazdos.

2. Jis varė mane vis giliau ir giliauį tamsybes be jokios šviesos.

3. Tik prieš mane jis vis keliair kelia ranką visą dieną.

4. ב Jis sunešiojo mano kūną ir odą,sutrupino man kaulus.

5. Jis apgulė ir apsupo manekartėliu ir vargais.

6. Jis apgyvendino mane tamsybėsekaip tuos, kurie seniai numirė.

7. ג Jis aptvėrė mane siena, kad neištrūkčiau,prislėgė mane sunkiomis grandinėmis.

8. Nors aš šaukiuosi ir maldauju,jis užgožia mano maldą.

9. Jis aptvėrė mano kelius tašytais akmenimis,iškraipė mano takus.

10. ד Man jis – tykojanti meška,sėlinantis liūtas.

11. Jis nutempė mane nuo mano kelio ir sudraskė,paliko mane priblokštą.

12. Jis įtempė savo lanką ir pavertė manesavo strėlių taikiniu.

13. ה Jis paleido strėles iš savo lanko,ir jos giliai susmigo į mano kūną.

14. Pajuoka tapau visai savo tautai,jie visą dieną dainomis tyčiojasi iš manęs.

15. Jis pripildė mane kartybių,pasotino metėlėmis.

16. ו Jis nubrūžino man dantis žvyru,privertė mane gūžtis pelenuose.

17. Mano gyvenimas neteko ramybės,aš užmiršau, kas yra laimė.

18. Tariau sau: „Praėjo mano garbė ir visa,ko tikėjausi iš VIEŠPATIES“.

19. ז Atminti savo skausmą ir klajones man –metėlė ir tulžis!

20. Aš apie tai nuolat galvoju,ir prislėgta mano dvasia.

21. Bet viltis sugrįžtaatsiminus,

22. ח kad ištikimoji VIEŠPATIES meilė niekada neišsenka,gailestingumo jam niekada nepristinga.

23. Kas rytą jie nauji;didelė tavo ištikimybė!

24. „VIEŠPATS yra mano dalia, – sakau sau, –todėl į jį dėsiu viltis“.

25. ט Geras yra VIEŠPATS tiems, kurie jo laukia,žmogui, kuris jo ieško.

26. Gera laukti kantriai,kol išgelbėjimas ateis iš VIEŠPATIES.

27. Gera žmogui jaunystėjenešti jungą.

28. י Tesėdi jis vienas tyloje,kai jungas jam sunkus.

29. Teliečia dulkes lūpomis;rasi dar yra vilties.

30. Teatsuka žandą mušančiam,tesisotina užgaule.

31. כ Juk Viešpatsneatmeta amžinai.

32. Juk jei jis ir plaka, tai ir vėl pasigailidėl savo ištikimosios meilės gausybės.Juk tyčia žmogaus

33. jis nei plaka, nei liūdina.

34. ל Kai visi krašto belaisviaitrypiami kojomis,

35. kai žmogaus teisės paminamosAukščiausiojo akivaizdoje,

36. kai sprendžiant bylą skriaudžiamas žmogus, –nejau to Viešpats nemato?

37. מ Kieno įsakas buvo kada nors įvykdytas,jei Viešpats nebuvo to norėjęs?

38. Argi ne iš Aukščiausiojo lūpų ateina tai,ką atneša nelaimės ir laimė?

39. Tad kodėl žmogus, kol gyvas,skundžiasi dėl bausmės už savo nuodėmes?

40. נ Ištirkime ir patikrinkime savo kelius,grįžkime pas VIEŠPATĮ!

41. Pakelkime savo rankas ir širdisį Dievą danguje!

42. Mes nusikaltome ir maištavome,ir tu neatleidai.

43. ס Tu apsidengei įniršiu ir persekiojai mus,žudei ir nepasigailėjai.

44. Tu prisidengei debesimi,kad jokia malda neprasiskverbtų.

45. Tu padarei musatmatomis ir šiukšlėmis tarp tautų.

46. פ Visi mūsų priešaižiojasi prieš mus.

47. Siaubas ir duobė – mūsų dalia,nuniokojimas ir sunaikinimas.

48. Mano akys plūsta ašarų upėmisdėl savo tautos pražūties.

49. ע Mano akys plūs ašaromis be perstojo,be paguodos,

50. kolei VIEŠPATS nepažvelgs iš dangausir nepamatys.

51. Mano akys kankina manedėl likimo visų dukterų mano mieste.

52. צ Mano priešai be jokios priežastiessugavo mane kilpa kaip paukštį.

53. Jie įstūmė mane gyvą į duobę,užvertė ant manęs akmenis.

54. Vandenys tvino man virš galvos,ir aš tariau: „Man galas!“

55. ק Šaukiausi tavo vardo, VIEŠPATIE,iš duobės gelmių.

56. Tu girdėjai mano šauksmą:„Tenebūna kurčia tavo ausis mano pagalbos šauksmui!“

57. Tu atėjai man pagalbon, kai aš tavęs šaukiausi,ir tarei: „Nebijok!“

58. ר Tu gynei mano reikalą, Viešpatie,išpirkai mano gyvastį.

59. Tu, VIEŠPATIE, matei padarytą neteisybę,tad apgink mano teises!

60. Tu matai visą jų kerštingumą,visus jų kėslus prieš mane.

61. ח Tu, VIEŠPATIE, girdėjai jų užgaules,visus jų kėslus prieš mane,

62. mano priešų kalbas ir užmačiasvisą dieną prieš mane.

63. Pasižiūrėk! Ar jie sėdi, ar stovi,aš esu jų patyčių daina.

64. ת VIEŠPATIE, atmokėk jiems,paisydamas jų rankų darbų!

65. Tejaučia jie širdgėlą,tebūna jiems tavo prakeikimas!

66. Su įniršiu persekiok juosir išnaikink po VIEŠPATIES dangumi!