Bab

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

Perjanjian Baru

2 Timotius 4 Perjanjian Baru: Versi Mudah Dibaca (AMD)

1. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus aku memberi perintah kepadamu. Kristus Yesus adalah yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Yesus akan melakukan itu bila Dia datang kembali untuk memerintah selaku Raja. Jadi, aku memberi perintah kepadamu:

2. Beritakanlah firman Allah. Siap sedialah setiap saat. Beritahukan kepada mereka yang harus dilakukannya, tegurlah bila mereka salah, dan berilah semangat kepada mereka. Lakukanlah itu dengan penuh kesabaran dan dengan ajaran yang hati-hati.

3. Waktunya akan datang, orang-orang tidak mau mendengarkan ajaran yang benar. Mereka akan terus-menerus mengumpulkan guru-guru yang menyenangkan hatinya, yang mengajarkan yang ingin didengarkannya.

4. Orang tidak mau lagi mendengarkan kebenaran, dan mereka memberikan perhatian terhadap cerita-cerita dongeng.

5. Tetapi engkau, kendalikanlah dirimu setiap saat dan jangan takut menghadapi penderitaan. Lakukan pekerjaan pemberitaan Kabar Baik. Jalankan semua tugas seorang hamba Allah.

6. Waktunya telah tiba bagiku untuk menyerahkan hidupku sebagai persembahan buat Allah. Tidak lama lagi aku akan meninggalkan hidup ini.

7. Aku telah bertanding dengan baik dan sudah menyelesaikan perlombaan. Aku tetap setia.

8. Sekarang sebuah mahkota kebenaran sedang menantikan aku. Tuhan adalah hakim yang adil. Ia akan memberi mahkota kepadaku pada Hari itu. Ya, Ia akan memberikan mahkota bukan hanya kepadaku, tetapi juga kepada semua orang yang mau menanti-nantikan kedatangan-Nya kembali.

Petunjuk Pribadi

9. Berusahalah datang kepadaku secepat mungkin.

10. Demas sangat mengasihi dunia ini. Itulah sebabnya, ia meninggalkan aku dan pergi ke Tesalonika. Kreskes pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia.

11. Hanya Lukas yang masih tinggal bersamaku. Ajaklah Markus bersamamu bila engkau datang. Ia dapat menolong aku di sini.

12. Aku telah mengutus Tikhikus ke Efesus.

13. Ketika aku di Troas, aku telah meninggalkan pakaianku di rumah Karpus. Jadi, bila engkau datang, tolong bawa pakaian itu. Bawa juga kitab-kitabku, terutama kitab-kitab yang terbuat dari kulit.

14. Aleksander, tukang besi itu telah melakukan banyak hal yang jahat terhadap aku. Tuhan akan menghukumnya sesuai dengan perbuatannya.

15. Engkau harus waspada terhadap dia sebab ia sangat menentang ajaran kita.

16. Pertama kali aku membela diri di pengadilan, tidak ada seorang pun yang hadir untuk menolongku. Semua orang sudah meninggalkan aku. Aku berdoa agar Allah mengampuni mereka,

17. tetapi Tuhan tetap bersamaku. Ia memberi kekuatan kepadaku sehingga aku dapat memberitakan Kabar Baik di mana-mana. Allah mau supaya semua orang yang bukan Yahudi mendengar Kabar Baik. Jadi, aku telah diselamatkan dari mulut singa.

18. Tuhan akan menyelamatkan aku apabila ada orang yang mencoba menyakiti aku. Tuhan akan membawa aku dengan selamat ke dalam Kerajaan-Nya di surga. Bagi Tuhanlah kemuliaan selama-lamanya. Amin.

Salam Terakhir

19. Salam kepada Priskila dan Akwila dan kepada keluarga Onesiforus.

20. Erastus telah tinggal di Korintus, dan aku meninggalkan Trofimus di Miletus — ia sedang sakit.

21. Usahakanlah sedapat-dapatnya datang kemari sebelum musim dingin.Ebulus dan juga Pudes, Linus, Klaudia, dan semua saudara seiman mengirim salam kepadamu.

22. Semoga Tuhan selalu menyertai rohmu. Semoga Allah memberikan berkat kepadamu.