Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Τωβιτ 10:4 Η Αγία Γραφή με τα Δευτεροκανονικά (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGVD)

Η γυναίκα του του έλεγε: «Χάθηκε το παιδί· γιατί αργεί;» Τότε άρχισε να τον κλαίει και έλεγε:

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Τωβιτ 10

Θέα Τωβιτ 10:4 σε αυτό το πλαίσιο