Καινή Διαθήκη

Προσ Θεσσαλονικεισ Β΄ 2:9 Elzevir Textus Receptus 1624 (SBLG)

οὗ ἐστιν ἡ παρουσία κατ’ ἐνέργειαν τοῦ Σατανᾶ ἐν πάσῃ δυνάμει καὶ σημείοις καὶ τέρασιν ψεύδους

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Θεσσαλονικεισ Β΄ 2

Θέα Προσ Θεσσαλονικεισ Β΄ 2:9 σε αυτό το πλαίσιο